Modlitby a pobožnosti

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

09.04.2020 12:14
PÁN JEŽÍŠ SI PŘEJE, ABYCHOM SE MODLILI DENNĚ V HODINĚ JEHO SMRTI NA KŘÍŽI - V 15 HODIN Modlí se na obyčejném růženci obdobně jako růženec k Panně Marii. Na začátku: Otče náš…, Zdrávas Maria… a Věřím v Boha… Na zrnkách Otčenáše (1x): Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého...

15 MODLITEB SV. BRIGITY

03.04.2020 18:18
15 modliteb vztahujících se k umučení a všem ranám Krista, které zjevil svaté Brigitě Švédské náš Pán v kostele sv. Pavla v Římě. Když si sv. Brigita (1303-1373) žádala dlouhou dobu zvědět počet ran, jež Spasitel vytrpěl při svém umučení, zjevil se jí Pán a řekl jí: "Moje tělo bylo ztrýzněno 5480...

Modlitba za papeže

06.02.2020 23:44
  Všemohoucí, milosrdný Bože, přijmi laskavě naše modlitby a zahrň Svatého otce Františka svou zvláštní ochranou. Neustále ho osvěcuj a povzbuzuj. Rozmnožuj jeho fyzické i duchovní síly. Dovol mu správně chápat znamení času. Kéž přibližuje tento svět k Božímu Království. Dej mu Ducha Svatého...

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Mariinu

28.08.2019 20:35
Ó, přečisté Srdce Mariino, přeplněné dobrotou, projev svoji lásku k nám. Plamen Tvého Srdce, Maria, kéž sestoupí na všechny lidi. My Tě bezmezně milujeme. Vtiskni do našeho srdce pravou lásku, ať po Tobě toužíme. Ó, Maria, dobrotivá a pokorná srdcem, vzpomeň na nás, když zhřešíme. Ty víš, že...

Zásvětná modlitba Srdci Ježíšovu, kterou Panna Maria sdělila v Medžugorji

27.08.2019 15:41
O, Ježíši, víme, že jsi byl dobrotivý a že jsi za nás dal své Srdce. To je korunováno trnovou korunou a našimi hříchy.  Víme, že nás i dnes prosíš, abychom nepadli. Ježíši, vzpomeň na nás, když zhřešíme.  Svým Nejsvětějším Srdcem nám uděl, abychom se všichni milovali. Ať ustane...

Modlitba Dvou Srdcí Lásky

04.08.2019 14:46
Tato pobožnost sice nevzešla přímo z Medžugorje, ale ze soukromých zjevení katolického kněze otce Monforta, který s členy svého společenství jezdí také do Medžugorje. I Panna Maria v medžugorských zjeveních žádá, abychom se zasvěcovali Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a jejímu Neposkvrněnému...

Litanie k sv. Josefovi

19.03.2019 21:59
Pobožnost ke cti svatého Josefa, Snoubence Panny Marie a Pěstouna Pána Ježíše. + + + Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi. Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi. Duchu...

Novéna k fatimským pasáčkům

12.02.2019 07:10
Liturgická památka svaté Hyacinty a svatého Františka Marto připadá na 20.únor. Fatimští vizionáři jsou důležití, protože Panna Maria v medžugorských zjeveních nemluvila o žádných jiných zjeveních z historie, jedině o Fatimě. V poselství se vyjádřila, že Medžugorje je pokračováním...

Novéna k Duchu Svatému

25.05.2017 21:47
Novéna k Duchu Svatému – Jan Pavel II.   Mladí přátelé, Ježíšovo výkupné dílo se uskutečňuje na kříži a ve zmrtvýchvstání. Předtím po tři léta chodil Ježíš po této zemi, učil lidi životu Božího království, dával jim poznat a zakusit Ducha jeho království. Po svém zmrtvýchvstání říká...

Korunka k sv. Michaelu archandělu

03.11.2016 14:29
Korunkou k sv. Michaelovi lze krásně uctít tohoto velkého archanděla a devět andělských chórů. Co myslíme pod slovem chóry? Zdá se, že Bůh stvořil různé řády andělů. Písmo rozlišuje devět řádů. Jsou to Serafíni, cherubíni, trůny, panstva, síly, mocnosti, knížectví, archandělé a andělé (Iz 6,2, Gen...

Novéna k Pražskému Jezulátku

15.12.2014 14:32
Novéna k Pražskému Jezulátku, kterou se můžete denně modlit jako modlitební přípravu na oslavy Kristova narození.Přejeme vám požehnaný a radostný vrchol příprav na letošní oslavy Narození Krista, kterého máme takto opět slavnostně přijmout do dalšího roku svého života.1. den novényÓ, Dítě Ježíši,...

Šiřme úctu k našemu Pražskému Jezulátku

17.11.2014 10:19
Prosím, šiřme tuto výzvu na všechna místa naší české země:   VÝZVA K ČESKÉMU NÁRODU: Drazí bratři a sestry. Žijeme v době, kdy se v celém světě stupňuje snaha o likvidaci rodiny, kdy jsou převraceny hodnoty a zlo se stává dobrem. Nabízíme všem lidem, kteří se nechtějí smířit se současným...

MODLITBA PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

17.11.2014 09:47
(Praha 26. 9. 2009) Pane Ježíši, máme Tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal člověkem skrze Ducha svatého v lůně Panny Marie. Podobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem, anděly a pastýři, se Ti klaníme a vyznáváme, že jsi náš jediný Spasitel. Stal ses chudým,...

NOVÉNA K VÝROČÍ ZJEVENÍ V MEDŽUGORJI

20.06.2014 07:45
    1. den Modleme se za vizionáře 1. Modlitba ke Královně Míru Matko Boží a Matko naše Maria, Královno Míru! Přišla jsi k nám, abys nás vedla k Bohu. Vypros nám od něj milost, abychom Mu jako Ty i my mohli ne jen říkat: «Ať se mi stane podle Tvého slova!», ale také to naplňovat. Do...

MARIÁNSKÉ LITANIE

15.06.2014 15:31
1.MARIÁNSKÉ Litanie Jana Pavla II. (podle encykliky Redemptoris Mater) Otče, věčná lásko, která jsi nám skrze Marii dala Krista, smiluj se nad námi. Kriste, tělo a krvi Panny Marie, smiluj se nad námi. Duchu svatý, který jsi způsobil v Marii největší dílo milosti, smiluj se nad námi. Maria, plná...

Pobožnost pěti prvních sobot na žádost z Fatimy

03.05.2014 15:17
Panna Maria v Medžugorji nemluvila o žádných jiných poselstvích z minulosti, pouze o svých Fatimských zjeveních. Panna Maria se zjevila ve Fatimě, v Portugalsku, v r.1917 sestře Lucii, ukázala svoje srdce ovinuté trním, a pronesla slova: "Měj soucit se srdcem své Přesvaté Matky, ovinutému...

Modlitba k Panně Marii za rodiny a mír

03.05.2014 10:18
Maria, Matko a Přímluvkyně naše, odevzdáváme Ti všechny rodiny, jedince i celý svět. Královno míru, jako jsi svou přímluvou pomohla snoubencům v Káni Galilejské, tak pomoz i rodinám ve kterých vládne nepokoj, násilí, nedorozumění a sváry. Něžná Matko, pomocnice křesťanů, prosíme Tě, odevzdej nás...

LITANIE A MODLITBA K BL. JANU PAVLU II.

26.04.2014 11:46
DEN PŘED JEHO SVATOŘEČENÍM JSEM PŘELOŽILA PODLE CHORVATSKÉHO TEXTU TUTO POBOŽNOST, ABYCHOM CO NEJVÍCE MOHLI VYUŽÍT TOTO ZŘÍDLO MILOSTI, KTERÉ JE PRO NÁS OTEVŘENO. PAPEŽ JAN PAVEL II. VĚŘIL V PRAVOST MARIÁNSKÝCH ZJEVENÍ V MEDŽUGORJI. O TOM MÁME ŘADU DŮKAZŮ PÍSEMNÝCH A EXISTUJE ŘADA SVĚDKŮ, KTEŘÍ TO...

Modlitba za mír ve světě

04.03.2014 11:38
 Neustálé spory se každou chvíli vymykají kontrole. Pračky, vraždy, války, terorizmus... všechno je to, Bože, dílo Zlého, který chce ovládnout tento svět.Tvoje pluky andělů jsou mnohem mocnější než vojska satana. Znič jejich moc a osvoboď zotročené duše, aby se znovu vydaly po Tvých cestách....
Záznamy: 1 - 19 ze 19