Modlitby a pobožnosti

Modlitba za Boží ochranu v době šíření zákeřné nemoci

19.04.2020 21:32
Všemohoucí věčný Bože, posilo v neštěstí, podporo ve slabostech, od Tebe všechna stvoření přijímají život a životní sílu.  Přicházíme k Tobě, vzývajíc Tvoje milosrdenství, protože, když získáváme zkušenosti se šířením nemoci, poznáváme jak je pozemský život křehký.  Tobě...

Modlitba Otče náš

13.04.2020 16:51

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

09.04.2020 12:14
PÁN JEŽÍŠ SI PŘEJE, ABYCHOM SE MODLILI DENNĚ V HODINĚ JEHO SMRTI NA KŘÍŽI - V 15 HODIN Modlí se na obyčejném růženci obdobně jako růženec k Panně Marii. Na začátku: Otče náš…, Zdrávas Maria… a Věřím v Boha… Na zrnkách Otčenáše (1x): Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého...

15 MODLITEB SV. BRIGITY

03.04.2020 18:18
15 modliteb vztahujících se k umučení a všem ranám Krista, které zjevil svaté Brigitě Švédské náš Pán v kostele sv. Pavla v Římě. Když si sv. Brigita (1303-1373) žádala dlouhou dobu zvědět počet ran, jež Spasitel vytrpěl při svém umučení, zjevil se jí Pán a řekl jí: "Moje tělo bylo ztrýzněno 5480...

Modlitba za papeže

06.09.2019 23:44
  Všemohoucí, milosrdný Bože, přijmi laskavě naše modlitby a zahrň Svatého otce Františka svou zvláštní ochranou. Neustále ho osvěcuj a povzbuzuj. Rozmnožuj jeho fyzické i duchovní síly. Dovol mu správně chápat znamení času. Kéž přibližuje tento svět k Božímu Království. Dej mu Ducha Svatého...

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Mariinu

28.08.2019 20:35
Ó, přečisté Srdce Mariino, přeplněné dobrotou, projev svoji lásku k nám. Plamen Tvého Srdce, Maria, kéž sestoupí na všechny lidi. My Tě bezmezně milujeme. Vtiskni do našeho srdce pravou lásku, ať po Tobě toužíme. Ó, Maria, dobrotivá a pokorná srdcem, vzpomeň na nás, když zhřešíme. Ty víš, že...

Zásvětná modlitba Srdci Ježíšovu, kterou Panna Maria sdělila v Medžugorji

27.08.2019 15:41
O, Ježíši, víme, že jsi byl dobrotivý a že jsi za nás dal své Srdce. To je korunováno trnovou korunou a našimi hříchy.  Víme, že nás i dnes prosíš, abychom nepadli. Ježíši, vzpomeň na nás, když zhřešíme.  Svým Nejsvětějším Srdcem nám uděl, abychom se všichni milovali. Ať ustane...

Modlitba Dvou Srdcí Lásky

04.08.2019 14:46
Tato pobožnost sice nevzešla přímo z Medžugorje, ale ze soukromých zjevení katolického kněze otce Monforta, který s členy svého společenství jezdí také do Medžugorje. I Panna Maria v medžugorských zjeveních žádá, abychom se zasvěcovali Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a jejímu Neposkvrněnému...

Litanie k sv. Josefovi

19.03.2019 21:59
Pobožnost ke cti svatého Josefa, Snoubence Panny Marie a Pěstouna Pána Ježíše. + + + Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi. Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi. Duchu...

Novéna k fatimským pasáčkům

12.02.2019 07:10
Liturgická památka svaté Hyacinty a svatého Františka Marto připadá na 20.únor. Fatimští vizionáři jsou důležití, protože Panna Maria v medžugorských zjeveních nemluvila o žádných jiných zjeveních z historie, jedině o Fatimě. V poselství se vyjádřila, že Medžugorje je pokračováním...

Modlitba k duchovnímu svatému přijímání

18.03.2018 16:51
Ježíši můj, věřím, že jsi skutečně přítomen v Nejsvětější svátosti oltářní. Miluji Tě více než cokoli jiného. Přeji si Tě mít navždy ve své duši. Protože Tě nyní nemohu přijmout ve svátosti,  přijď alespoň v duchovně do mého srdce. Jako by jsi už přišel! Objímám Tě a celý se...

Novéna k Duchu Svatému

25.05.2017 21:47
Novéna k Duchu Svatému – Jan Pavel II.   Mladí přátelé, Ježíšovo výkupné dílo se uskutečňuje na kříži a ve zmrtvýchvstání. Předtím po tři léta chodil Ježíš po této zemi, učil lidi životu Božího království, dával jim poznat a zakusit Ducha jeho království. Po svém zmrtvýchvstání říká...

Korunka k sv. Michaelu archandělu

03.11.2016 14:29
Korunkou k sv. Michaelovi lze krásně uctít tohoto velkého archanděla a devět andělských chórů. Co myslíme pod slovem chóry? Zdá se, že Bůh stvořil různé řády andělů. Písmo rozlišuje devět řádů. Jsou to Serafíni, cherubíni, trůny, panstva, síly, mocnosti, knížectví, archandělé a andělé (Iz 6,2, Gen...

Novéna k Pražskému Jezulátku

15.12.2014 14:32
Novéna k Pražskému Jezulátku, kterou se můžete denně modlit jako modlitební přípravu na oslavy Kristova narození.Přejeme vám požehnaný a radostný vrchol příprav na letošní oslavy Narození Krista, kterého máme takto opět slavnostně přijmout do dalšího roku svého života.1. den novényÓ, Dítě Ježíši,...

Šiřme úctu k našemu Pražskému Jezulátku

17.11.2014 10:19
Prosím, šiřme tuto výzvu na všechna místa naší české země:   VÝZVA K ČESKÉMU NÁRODU: Drazí bratři a sestry. Žijeme v době, kdy se v celém světě stupňuje snaha o likvidaci rodiny, kdy jsou převraceny hodnoty a zlo se stává dobrem. Nabízíme všem lidem, kteří se nechtějí smířit se současným...

MODLITBA PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

17.11.2014 09:47
(Praha 26. 9. 2009) Pane Ježíši, máme Tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal člověkem skrze Ducha svatého v lůně Panny Marie. Podobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem, anděly a pastýři, se Ti klaníme a vyznáváme, že jsi náš jediný Spasitel. Stal ses chudým,...

NOVÉNA K VÝROČÍ ZJEVENÍ V MEDŽUGORJI

20.06.2014 07:45
    1. den Modleme se za vizionáře 1. Modlitba ke Královně Míru Matko Boží a Matko naše Maria, Královno Míru! Přišla jsi k nám, abys nás vedla k Bohu. Vypros nám od něj milost, abychom Mu jako Ty i my mohli ne jen říkat: «Ať se mi stane podle Tvého slova!», ale také to naplňovat. Do...

MARIÁNSKÉ LITANIE

15.06.2014 15:31
1.MARIÁNSKÉ Litanie Jana Pavla II. (podle encykliky Redemptoris Mater) Otče, věčná lásko, která jsi nám skrze Marii dala Krista, smiluj se nad námi. Kriste, tělo a krvi Panny Marie, smiluj se nad námi. Duchu svatý, který jsi způsobil v Marii největší dílo milosti, smiluj se nad námi. Maria, plná...

Pobožnost pěti prvních sobot na žádost z Fatimy

03.05.2014 15:17
Panna Maria v Medžugorji nemluvila o žádných jiných poselstvích z minulosti, pouze o svých Fatimských zjeveních. Panna Maria se zjevila ve Fatimě, v Portugalsku, v r.1917 sestře Lucii, ukázala svoje srdce ovinuté trním, a pronesla slova: "Měj soucit se srdcem své Přesvaté Matky, ovinutému...

Modlitba k Panně Marii za rodiny a mír

03.05.2014 10:18
Maria, Matko a Přímluvkyně naše, odevzdáváme Ti všechny rodiny, jedince i celý svět. Královno míru, jako jsi svou přímluvou pomohla snoubencům v Káni Galilejské, tak pomoz i rodinám ve kterých vládne nepokoj, násilí, nedorozumění a sváry. Něžná Matko, pomocnice křesťanů, prosíme Tě, odevzdej nás...
Záznamy: 1 - 20 ze 22
1 | 2 >>