Modlitby a pobožnosti

Korunka k Předrahé Krvi Ježíše Krista

24.02.2024 08:48
Předkládáme vaší pozornosti Korunku k Nejdražší Krvi Ježíše Krista. Pravda, nepochází přímo z Medžugorje, ale jistě Pannu Marii. Matku Ježíšovu potěšíme i touto modlitbou k uctění Těla a Krce Páně https://youtu.be/mT8TePx2eaw  

Pobožnost k zasvěcení všech zemí sv. Michaelu Archandělu

05.02.2024 22:16
Sekce Modlitby a pobožnosti je aktualizována o další nové pobožnosti. Nepřehlédněte! 05.02.2024 21:55 Velmi aktuální. 8. února 2024 budou národy světa slavnostně zasvěceny sv. Míchaelu Archandělovi.  PANNA MARIA V MEDŽUGORJI TENTOKRÁT DALA VELMI STRUČNÉ POSELSTVÍ:...

Modlitba za mír papeže Františka

28.10.2023 21:51
Maria, pohleď na nás! Jsme tu před tebou. Ty jsi Matka, znáš naši námahu a naše zranění. Ty, Královno míru, trpíš s námi a za nás, když vidíš tolik svých dětí zkoušených konflikty, sužovaných válkami, které trýzní svět. Nastala temná hodina. Toto je temná hodina, Matko. A v této temné hodině se...

Modlitba na počátku půstu

28.10.2023 20:28
Pane Bože, Stvořiteli všeho světa a můj Stvořiteli, dnes Ti děkuji, že jsi tak podivuhodně stvořil svět. Díky Ti, že jsi dal plodnost matce zemi a Ona nám rodí nejrůznější plody. Díky Ti za pokrmy, které se připravují z plodů země. Otče, raduji se z Tvých stvoření, raduji se dnes ze všech plodů a...

Modlitba k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

28.10.2023 00:33
  O, Ježíši, víme, že jsi byl dobrotivý a že jsi za nás dal své Srdce. To je korunováno trnovou korunou a našimi hříchy.  Víme, že nás i dnes prosíš, abychom nepadli. Ježíši, vzpomeň na nás, když zhřešíme.  Svým Nejsvětějším Srdcem nám uděl,  abychom se všichni milovali. Ať...

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Mariinu

28.10.2023 00:30
Ó, přečisté Srdce Mariino, přeplněné dobrotou, projev svoji lásku k nám. Plamen Tvého Srdce, Maria, kéž sestoupí na všechny lidi. My Tě bezmezně milujeme. Vtiskni do našeho srdce pravou lásku, ať po Tobě toužíme. Ó, Maria, dobrotivá a pokorná srdcem, vzpomeň na nás, když zhřešíme. Ty víš, že...

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

07.04.2023 12:14
PÁN JEŽÍŠ SI PŘEJE, ABYCHOM SE MODLILI DENNĚ V HODINĚ JEHO SMRTI NA KŘÍŽI - V 15 HODIN Modlí se na obyčejném růženci obdobně jako růženec k Panně Marii. Na začátku: Otče náš…, Zdrávas Maria… a Věřím v Boha… Na zrnkách Otčenáše (1x): Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého...

Litanie k sv. Josefovi

21.02.2023 21:59
+ + + Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi. Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi. Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi. Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad...

Novéna k Pražskému Jezulátku

14.12.2022 09:02
Novéna k Pražskému Jezulátku, kterou se můžete denně modlit jako modlitební přípravu na oslavy Kristova narození. Přejeme vám požehnaný a radostný vrchol příprav na letošní oslavy Narození Krista, kterého máme takto opět slavnostně přijmout do dalšího roku svého života. 1. den novény Ó, Dítě...

Novéna k Duchu Svatému - Jan Pavel II.

09.04.2022 21:29
Mladí přátelé, Ježíšovo výkupné dílo se uskutečňuje na kříži a ve zmrtvýchvstání. Předtím po tři léta chodil Ježíš po této zemi, učil lidi životu Božího království, dával jim poznat a zakusit Ducha jeho království. Po svém zmrtvýchvstání říká apoštolům: "Přijměte Ducha Svatého!" (Jan) Dnes se...

Svatodušní novéna

26.05.2021 16:18
Texty modliteb P. Vojtěcha Kodeta naleznete zde: www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Novena-Svatodusni-novena-Vojtech-Kodet.html

Volání k Bohu

26.05.2021 15:48
Všechno co si Panna Maria přeje pro nás jako jednotlivce, ale i pro naše rodiny – které by měly být první modlitební skupiny - a pro modlitební skupiny obecně, by se mohlo shrnout do modlitby, kterou Panna Maria nadiktovala Jeleně Vasilj 22.6.1985 a navrhla jí, aby se ji často...

Modlitba Otče náš

13.04.2021 16:51
Otče náš,  jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v Nebi tak i na Zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Modlitba za papeže

06.03.2021 23:44
  Všemohoucí, milosrdný Bože, přijmi laskavě naše modlitby a zahrň Svatého otce Františka svou zvláštní ochranou. Neustále ho osvěcuj a povzbuzuj. Rozmnožuj jeho fyzické i duchovní síly. Dovol mu správně chápat znamení času. Kéž přibližuje tento svět k Božímu Království. Dej mu Ducha Svatého...

15 MODLITEB SV. BRIGITY

03.03.2021 18:18
15 modliteb vztahujících se k umučení a všem ranám Krista, které zjevil svaté Brigitě Švédské náš Pán v kostele sv. Pavla v Římě. Když si sv. Brigita (1303-1373) žádala dlouhou dobu zvědět počet ran, jež Spasitel vytrpěl při svém umučení, zjevil se jí Pán a řekl jí: "Moje tělo bylo ztrýzněno 5480...

Modlitba za Boží ochranu v době šíření zákeřné nemoci

10.02.2021 17:15
Všemohoucí věčný Bože, posilo v neštěstí, podporo ve slabostech, od Tebe všechna stvoření přijímají život a životní sílu.  Přicházíme k Tobě, vzývajíc Tvoje milosrdenství, protože, když získáváme zkušenosti se šířením nemoci, poznáváme jak je pozemský život křehký.  Tobě...

Modlitba svatého papeže Jana Pavla II.

10.01.2021 16:30
Modlitba svatého papeže Jana Pavla II. Ježíši, náš Spasiteli, zbav nás všeho zlého, co tíží lidstvo na počátku třetího tisíciletí.  Zbav nás válek a ozbrojených konfliktů, které devastují celé oblasti světa, zbav nás rány terorismu a krutovlády jiných forem násilí, jimž padají za oběť lidé...

Povzbuzení k úctě k Pražskému Jezulátku

10.11.2020 17:13
Slovo k českému národu – 28. 10. 2020 (během společné modlitby za národ z vnuknutí Ducha svatého) Český národe, navrať se k Bohu! Já jsem váš Bůh, ale vy jste mě odmítli. Odmítli jste Lásku a přijali jste své bohy. Můj lide, tolik toužím, abych znovu mohl být vaším Bohem. Bohem, kterým se necháte...

Modlitba papeže Benedikta XVI.

10.11.2020 17:12
( kterou pronesl při své návštěvě v kostele Panny Marie Vítězné 26. září 2009) Pane Ježíši, máme Tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal člověkem skrze Ducha svatého v lůně Panny Marie. Podobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem, anděly a pastýři, se Ti klaníme a...

ZASVĚCENÍ NÁRODA DÍTĚTI JEŽÍŠ

10.11.2020 17:11
 Ježíši, Božské Dítě, věříme v Tebe, doufáme v Tebe, milujeme Tě a klaníme se Ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa Tě takto uctívá. I my Tě uctíváme ve Tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří...
Záznamy: 1 - 20 ze 34
1 | 2 >>