Modlitby a pobožnosti

Litanie k sv. Josefovi

21.02.2023 21:59
Blíží se Slavnost svatého Josefa. Nabízíme pobožnost ke cti svatého Josefa, Snoubence Panny Marie a Pěstouna Pána Ježíše. + + + Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi. Synu,...

Modlitba k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

11.06.2021 13:29
  O, Ježíši, víme, že jsi byl dobrotivý a že jsi za nás dal své Srdce. To je korunováno trnovou korunou a našimi hříchy.  Víme, že nás i dnes prosíš, abychom nepadli. Ježíši, vzpomeň na nás, když zhřešíme.  Svým Nejsvětějším Srdcem nám uděl,  abychom se všichni milovali. Ať...

Zásvětná modlitba Neposkvrněnému Srdci Mariinu

06.06.2021 20:35
Ó, přečisté Srdce Mariino, přeplněné dobrotou, projev svoji lásku k nám. Plamen Tvého Srdce, Maria, kéž sestoupí na všechny lidi. My Tě bezmezně milujeme. Vtiskni do našeho srdce pravou lásku, ať po Tobě toužíme. Ó, Maria, dobrotivá a pokorná srdcem, vzpomeň na nás, když zhřešíme. Ty víš, že...

Svatodušní novéna

26.05.2021 16:18
Texty modliteb P. Vojtěcha Kodeta naleznete zde: www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Novena-Svatodusni-novena-Vojtech-Kodet.html

Volání k Bohu

26.05.2021 15:48
Všechno co si Panna Maria přeje pro nás jako jednotlivce, ale i pro naše rodiny – které by měly být první modlitební skupiny - a pro modlitební skupiny obecně, by se mohlo shrnout do modlitby, kterou Panna Maria nadiktovala Jeleně Vasilj 22.6.1985 a navrhla jí, aby se ji často...

Modlitba na počátku půstu

05.05.2021 11:28
Pane Bože, Stvořiteli všeho světa a můj Stvořiteli, dnes Ti děkuji, že jsi tak podivuhodně stvořil svět. Díky Ti, že jsi dal plodnost matce zemi a Ona nám rodí nejrůznější plody. Díky Ti za jídlo, které se připravuje z plodů země. Otče, raduji se z Tvých stvoření, raduji se dnes ze všech plodů a...

Modlitba Otče náš

13.04.2021 16:51
Otče náš,  jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v Nebi tak i na Zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

09.04.2021 12:14
PÁN JEŽÍŠ SI PŘEJE, ABYCHOM SE MODLILI DENNĚ V HODINĚ JEHO SMRTI NA KŘÍŽI - V 15 HODIN Modlí se na obyčejném růženci obdobně jako růženec k Panně Marii. Na začátku: Otče náš…, Zdrávas Maria… a Věřím v Boha… Na zrnkách Otčenáše (1x): Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého...

Modlitba za papeže

06.03.2021 23:44
  Všemohoucí, milosrdný Bože, přijmi laskavě naše modlitby a zahrň Svatého otce Františka svou zvláštní ochranou. Neustále ho osvěcuj a povzbuzuj. Rozmnožuj jeho fyzické i duchovní síly. Dovol mu správně chápat znamení času. Kéž přibližuje tento svět k Božímu Království. Dej mu Ducha Svatého...

15 MODLITEB SV. BRIGITY

03.03.2021 18:18
15 modliteb vztahujících se k umučení a všem ranám Krista, které zjevil svaté Brigitě Švédské náš Pán v kostele sv. Pavla v Římě. Když si sv. Brigita (1303-1373) žádala dlouhou dobu zvědět počet ran, jež Spasitel vytrpěl při svém umučení, zjevil se jí Pán a řekl jí: "Moje tělo bylo ztrýzněno 5480...

Modlitba za Boží ochranu v době šíření zákeřné nemoci

10.02.2021 17:15
Všemohoucí věčný Bože, posilo v neštěstí, podporo ve slabostech, od Tebe všechna stvoření přijímají život a životní sílu.  Přicházíme k Tobě, vzývajíc Tvoje milosrdenství, protože, když získáváme zkušenosti se šířením nemoci, poznáváme jak je pozemský život křehký.  Tobě...

Modlitba svatého papeže Jana Pavla II.

10.01.2021 16:30
Modlitba svatého papeže Jana Pavla II. Ježíši, náš Spasiteli, zbav nás všeho zlého, co tíží lidstvo na počátku třetího tisíciletí.  Zbav nás válek a ozbrojených konfliktů, které devastují celé oblasti světa, zbav nás rány terorismu a krutovlády jiných forem násilí, jimž padají za oběť lidé...

Novéna k Pražskému Jezulátku

15.12.2020 14:32
Novéna k Pražskému Jezulátku, kterou se můžete denně modlit jako modlitební přípravu na oslavy Kristova narození. Přejeme vám požehnaný a radostný vrchol příprav na letošní oslavy Narození Krista, kterého máme takto opět slavnostně přijmout do dalšího roku svého života. 1. den novény Ó, Dítě...

Povzbuzení k úctě k Pražskému Jezulátku

10.11.2020 17:13
Slovo k českému národu – 28. 10. 2020 (během společné modlitby za národ z vnuknutí Ducha svatého) Český národe, navrať se k Bohu! Já jsem váš Bůh, ale vy jste mě odmítli. Odmítli jste Lásku a přijali jste své bohy. Můj lide, tolik toužím, abych znovu mohl být vaším Bohem. Bohem, kterým se necháte...

Modlitba papeže Benedikta XVI.

10.11.2020 17:12
( kterou pronesl při své návštěvě v kostele Panny Marie Vítězné 26. září 2009) Pane Ježíši, máme Tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal člověkem skrze Ducha svatého v lůně Panny Marie. Podobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem, anděly a pastýři, se Ti klaníme a...

ZASVĚCENÍ NÁRODA DÍTĚTI JEŽÍŠ

10.11.2020 17:11
 Ježíši, Božské Dítě, věříme v Tebe, doufáme v Tebe, milujeme Tě a klaníme se Ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa Tě takto uctívá. I my Tě uctíváme ve Tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří...

Korunka – 12 tajemství Ježíšova dětství

10.11.2020 16:36
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.  A Slovo se stalo tělem.  Otče náš… (třikrát)  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria…  (dvanáctkrát, postupně se vkládají následující tajemství Ježíšova dětství) 1. … který byl od věků očekáván jako Mesiáš  2. …...

Modlitba Dvou Srdcí Lásky

04.08.2019 14:46
Tato pobožnost sice nevzešla přímo z Medžugorje, ale ze soukromých zjevení katolického kněze otce Monforta, který s členy svého společenství jezdí také do Medžugorje. I Panna Maria v medžugorských zjeveních žádá, abychom se zasvěcovali Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a jejímu Neposkvrněnému...

Novéna k fatimským pasáčkům

12.02.2019 07:10
Liturgická památka svaté Hyacinty a svatého Františka Marto připadá na 20.únor. Fatimští vizionáři jsou důležití, protože Panna Maria v medžugorských zjeveních nemluvila o žádných jiných zjeveních z historie, jedině o Fatimě. V poselství se vyjádřila, že Medžugorje je pokračováním...

Modlitba k duchovnímu svatému přijímání

18.03.2018 16:51
Ježíši můj, věřím, že jsi skutečně přítomen v Nejsvětější svátosti oltářní. Miluji Tě více než cokoli jiného. Přeji si Tě mít navždy ve své duši. Protože Tě nyní nemohu přijmout ve svátosti,  přijď alespoň v duchovně do mého srdce. Jako by jsi už přišel! Objímám Tě a celý se...
Záznamy: 1 - 20 ze 30
1 | 2 >>