Povzbuzení k úctě k Pražskému Jezulátku

10.11.2020 17:13

Slovo k českému národu – 28. 10. 2020 (během společné modlitby za národ z vnuknutí Ducha svatého) Český národe, navrať se k Bohu! Já jsem váš Bůh, ale vy jste mě odmítli. Odmítli jste Lásku a přijali jste své bohy. Můj lide, tolik toužím, abych znovu mohl být vaším Bohem. Bohem, kterým se necháte milovat, a kterého budete milovat. Nepřítel zastřel vaše oči, váš sluch i vaši mysl. A vy nevidíte, neslyšíte a neuvažujete. Přicházím s novou nabídkou své lásky, pomoci, ochrany a svého požehnání. Postavili jste Matku Boha na sloup náměstí, ale ne ve svých životech. Posílám Ji. Znovu a znovu k vám promlouvá a vybízí k tomu, co vám přinese záchranu a spásu. Ale jste tak hluší, můj lide. Znovu vám nabízím svou pomoc. Ukažte svou ochotu a touhu, tím že budete uctívat tuto Matku a Jejího malinkého Syna. Již před časem jsem přislíbil milostivé léto pro český národ, pokud bude uctívat Dětství Božího Syna, do kterého byla vložena všechna Láska Boha. Každý, kdo k této Lásce, ukryté v malinkém Dítěti, bude volat, bude se Jí zasvěcovat, vystavovat ve svých domovech malý Betlém a přicházet, aby se tomuto Dítěti v Betlémě poklonil, každý bude pod Mou zvláštní ochranou. Konejte zástupně tato klanění a projevování úcty a vděčnosti i za ty, kteří tak nekonají. Skrze tuto úctu se povalí vaším národem Moje moc a bude vyhánět moc Zlého. Já jsem Bůh slitovný. Nebudu se již dívat na vaše viny, nebudu chtít trestat a neponechám vás samotné. Já jsem váš Bůh, i když vy jste se odklonili. Já jsem zůstal věrný, i když vy jste svoji věrnost zadupali. Znovu stavím před váš zrak malinké Dítě v Betlémě, které přináší do vašeho národa, skrze Pražské Jezulátko, svornost a lásku. Milujte Ho a vaše láska změní nenávist mocných. Český národe, přichází vaše chvíle, abyste se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu. Amen.

(Mareček)