Poselství Panny Marie z Medžugorje

        Panna Maria, Matka Ježíše Krista, Spasitele světa se v Medžugorji začala zjevovat ( jak věříme ) 24. června 1981. Zjevuje se nadále denně. Od 25. června, dává poselství pro lidi, své drahé děti, jak z farnosti Medžugorje tak i z celého světa.

     ---------------------------------------------------

    Od roku 1987 sděluje pravidelná poselství jednou měsíčně prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović - Lunetti 25. dne každého měsíce.

Dále sděluje poselství i vizionářce Mirjaně Dragičević - Soldo, pravidelně 2. každého měsíce, ale též 18. března každým rokem, které jí Panna Maria slíbila, když pro ní končila pravidelná denní zjevení v roce 1982. Tento den má Mirjana slíbeno, že bude mít zjevení až do konce svého života.

I další dva vizionáři, kteří už nemají denní zjevení, Jakov Čolo a Ivanka Ivanković - Elez mají od Panny Marie slíbeno zjevení jednou do roka až do konce jejich života.

Dále se v této rubrice budete setkávat i se zjeveními pro vizionáře Ivana Dragičeviće, který má nadále denní zjevení. Panna Maria mu též sděluje poselství, zejména pro jeho modlitební skupinu.

POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje

Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo z 2. května 2018

02.05.2018 17:01

 

Drahé děti, můj Syn, který je světlo lásky, všechno co konal a koná, koná z lásky. Tak i vy, děti moje, když žijete v lásce a máte rádi svoje bližní, plníte vůli mého Syna. Apoštolové mojí lásky, učiňte se malými, svá čistá srdce otevřete mému Synu, aby mohl působit skrze vás. S pomocí víry se naplňte láskou. Ale, děti moje, nezapomeňte, že je Eucharistie srdce víry. Je to můj Syn, který vás sytí svým tělem a posiluje svojí krví. Je to zázrak lásky: můj Syn, který stále znovu přichází, živý, aby oživil duše. Děti moje, žijíc v lásce, plníte vůli mého Syna a On žije ve vás. Děti moje, moje mateřská touha je, abyste ho milovaly stále více, protože On vás volá svojí láskou, daruje vám lásku, abyste jí vy šířily všem kolem sebe. Skrze jeho lásku, jsem jako matka s vámi, abych vám říkala slova lásky a naděje, abych vám říkala věčná slova vítězící nad časem a smrtí, abych vás pozvala, abyste mi byly apoštoly lásky. Děkuji vám.

Poselství z 25. dubna 2018

25.04.2018 20:58

 „Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste s Ježíšem žily svůj nový život. Ať vám Vzkříšený dá sílu, abyste ve zkouškách života byly vždycky silní a v modlitbě oddaní a vytrvalí, protože vás Ježíš svými ranami spasil a vzkříšením dal nový život. Modlete se, dítka, a neztrácejte naději. Ve vašich srdcích ať je radost a mír a svědčte o radosti, že jste moji. Já jsem s vámi a všechny vás mám ráda svojí mateřskou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

Mimořádné zjevení vizionáře Ivana z 20. dubna 2018

21.04.2018 00:07

Zjevení vizionáře Ivana z 20. dubna 2018

Tohoto večera bylo zjevení pro vizionáře Ivana při příležitosti schůzky jeho modlitební skupiny ohlášené na 22 hodinu nahoře na Podbrdu na místě prvních zjevení. Tohoto krásného, téměř letního večera se zde sešlo mnoho lidí. Modlitbou a písněmi jsme se všichni společně připravovali na chvíli zjevení. Po zjevení se opět ozval vizionář Ivan, aby všechny přítomné seznámil se svým zážitkem setkání s Pannou Marií :

„I dnes přišla Panna Maria radostná a veselá. Hned na počátku nás všechny pozdravila svým mateřským pozdravem – pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom vztáhla ruce a modlila se nad námi všemi určitou delší dobu, potom se zvláště modlila nad vámi přítomnými nemocnými, a potom nám řekla: „Drahé děti, i dnes vám chci říci, že mi můj Syn dovolil, abych zůstala tak dlouho spolu s vámi, že vás chci vychovávat, učit a vést k mému Míru, přeji si vás vést ke svému Synu. Proto, drahé děti přijměte má poselství a žijte moje poselství, přijměte Evangelium a žijte Evangelium. Vězte, drahé děti, že se Matka vždycky modlí za vás všechny a vždycky se za vás přimlouvá u svého Syna. Děkuji vám, drahé děti i dnes, že jste přijaly mou výzvu.“

Potom nám Panna Maria všem požehnala svým mateřským požehnáním, požehnala vše co jste vy přinesli k požehnání. Potom jsem doporučil vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny a zvláště vás přítomné nemocné. Panna Maria se určitou dobu modlila zvláště za mír. Potom za modlitby odcházela ve znamení světelného kříže s pozdravem – jděte v pokoji Božím, drahé děti moje.“


 

Poselství prostřednictvím vizionáře Ivana z 9. dubna 2018

09.04.2018 23:51

Dnes večer se v Medžugorji rozšířila zpráva, že bude ve 22 hodin zjevení Panny Marie pro vizionáře Ivana. K Modrému kříži se sešlo mnoho věřících. Po zjevení vizionář Ivan sděloval to nejdůležitější :

Dnes večer k nám Panna Maria přišla velmi radostná a šťastná. Pozdravila nás všechny svým mateřským pozdravem: Pochválen buď ježíš, drahé děti moje. Potom Panna Maria pokračovala, modlila se se vztaženýma rukama nad námi nadevšemi, zvláště nad přítomnými nemocnými. A potom Panna Maria řekla:

„Drahé děti moje,  dnes vás zvláště vyzývám,  abyste upustily od pomíjejícnosti světa, který vás stále víc a více vzdaluje od lásky mého Syna, rozhodněte se pro mého Syna, přijměte jeho slova a žijte je. Děkuji vám, drahé děti i dnes, že jste přijaly mou výzvu!“

 Potom nás Panna Maria všechny požehnala svým mateřským požehnáním a požehnala vše to, co jste přinesli k požehnání. Potom jsem jí já doporučil vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny,  a zvláště všechny vás přítomné nemocné, vaše úmysly, vaše přání.  Matka se modlí za vás všechny a přimlouvá se před svým Synem. Potom Panna Maria odcházela za modlitby ve světle kříže a rozloučila se pozdravem: Jděte v pokoji Božím, drahé děti moje. 

Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo z 2. dubna 2018

02.04.2018 15:28
 
Drahé děti, z veliké lásky Nebeského Otce jsem při vás jako vaše matka, a vy jste při mně jako moje děti, jako apoštolové mojí lásky, které neustále shromažďuji kolem sebe.
Děti moje, vy jste ti, kteří se v modlitbě máte v plnosti odevzdat mému Synu, abyste už nežily vy, ale můj Syn ve vás. Takže všichni ti, kteří neznají mého Syna, uvidí Ho ve vás a budou si přát Ho poznat.
Modlete se, aby ve vás viděli rozhodnou pokoru a dobrotu, ochotu ke sloužení druhým; aby ve vás viděli, jak srdcem žijete světské povolání ve společenství s mým Synem; aby ve vás viděli dobrotu, něžnost a lásku k mému Synu jako i k svým bratřím a sestrám.
Apoštolové mojí lásky, musíte se mnoho modlit a očistit svá srdce, abyste nejdříve vy chodili cestou mého Syna, abyste vy byli spravedliví spojení se spravedlností mého Syna.
Děti moje, jako moji apoštolové, musíte být sjednocení ve společenství, které vychází z mého Syna, aby moje děti, které neznají mého Syna, poznaly společenství lásky a přály si chodit cestou života, cestou jednoty s mým Synem.
Děkuji vám.
Záznamy: 1 - 5 ze 167
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>