Poselství Panny Marie z Medžugorje

        Panna Maria, Matka Ježíše Krista, Spasitele světa se v Medžugorji začala zjevovat ( jak věříme ) 24. června 1981. Zjevuje se nadále denně. Od 25. června, dává poselství pro lidi, své drahé děti, jak z farnosti Medžugorje, tak i z celého světa.

     ---------------------------------------------------

    Od roku 1987 sděluje pravidelná poselství jednou měsíčně prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović - Lunetti 25. dne každého měsíce.

Dále sděluje poselství i vizionářce Mirjaně Dragičević - Soldo, pravidelně 2. každého měsíce, ale též 18. března každým rokem, které jí Panna Maria slíbila, když pro ní končila pravidelná denní zjevení v roce 1982. Tento den má Mirjana slíbeno, že bude mít zjevení až do konce svého života.

I další dva vizionáři, kteří už nemají denní zjevení, Jakov Čolo a Ivanka Ivanković - Elez mají od Panny Marie slíbeno zjevení jednou do roka až do konce jejich života.

Dále se v této rubrice budete setkávat i se zjeveními pro vizionáře Ivana Dragičeviće, který má nadále denní zjevení. Panna Maria mu též sděluje poselství, zejména pro jeho modlitební skupinu.

POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje

HLAVNÍ POSELSTVÍ PANNY MARIE:

13.05.2029 14:03
 
Panna Maria od počátku žádá modlitbu srdcem, celý růženec každý den (radostná, bolestná a slavná tajemství), četbu Bible denně, půst o chlebu a vodě (čaji) ve středy a pátky. Pokud je člověk nemocný ať si vybere způsob půstu. Panna Maria by si přála, abychom se na prvním místě postili od hříchu. Dále účast na mši svaté alespoň v neděli, ale co možná nejčastěji. Mír a usmíření (zpověď alespoň jednou měsíčně), obrácení a pevná víra.

Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla své pravidelné výroční zjevení 25. června 2020.

25.06.2020 23:15

Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla své pravidelné výroční zjevení 25. června 2020.

Při příležitosti posledního každodenního zjevení, 7. května 1985, svěřila Panna Maria Ivance 10. tajemství a řekla jí, že bude mít zjevení po celý svůj život  jednou do roka a to na výročí zjevení. Tak tomu bylo i tento rok. Zjevení, které trvalo 5  minut (18,40h -18,45h), Ivanka prožila ve svém rodinném domě. Zjevení se účastnila jen Ivančina rodina. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla:

Panna Maria dala následující poselství:„Modlete se, modlete se, modlete se!“

Panna Maria nám všem požehnala.

Poselství z 25. června 2020

25.06.2020 22:18

„Drahé děti! Slyším vaše volání a modlitby a přimlouvám se za vás před svým synem Ježíšem, který je cesta pravda a život. Vraťte se, dítka, k modlitbě a otevřete svá srdce v tomto milostiplném čase a pojďte cestou obrácení. Život váš je pomíjející a bez Boha nemá smysl. Proto jsem s vámi, abych vás vedla ke svatosti života, aby každý z vás objevil radost života. Všechny vás, dítka, miluji a žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

Poselství Panny Marie z 25. května 2020

25.05.2020 21:20

„Drahé děti! 

Modlete se se mnou za nový život vás všech. 

Ve svých srdcích, dítka, znáte co je potřebné  měnit: vraťte se k Bohu a Jeho přikázáním, aby Duch Svatý proměnil váš život i tvář této země, které je potřebná obnova v Duchu. 

Dítka, buďte modlitba za všechny ty, kteří se nemodlí, buďte radost pro  všechny ty,  kteří  nevidí východisko, buďte nositeli světla v temnotě tohoto neklidného času. 

Modlete se a hledejte pomoc a ochranu svatých, abyste i vy mohli toužit po nebi a nebeských skutečnostech. Já jsem s vámi a všechny vás chráním a žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji  vám, že jste přijali mou výzvu.“

Poselství Panny Marie sdělené prostřednictvím vizionáře Ivana Dragičeviće ze zjevení 4. května 2020

07.05.2020 17:34

Drahé děti, toto je čas vděčnosti. 

Dnes od vás žádám lásku, nehledejte chyby a viny druhých a nesuďte je. 

Žádám od vás, abyste milovaly, abyste šířily pravdu. Protože pravda je věčná, neměnná a stále aktuální! Noste světlo mého Syna, tím způsobem zničíte tmy,  které vás stále více chtějí zachvátit a odvést vás daleko od mého Syna Ježíše. 

Nebojte se, já jsem s vámi! 

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

Záznamy: 1 - 5 ze 232
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>