Modlitba na počátku půstu

28.10.2023 20:28

Pane Bože, Stvořiteli všeho světa a můj Stvořiteli, dnes Ti děkuji, že jsi tak podivuhodně stvořil svět. Díky Ti, že jsi dal plodnost matce zemi a Ona nám rodí nejrůznější plody. Díky Ti za pokrmy, které se připravují z plodů země. Otče, raduji se z Tvých stvoření, raduji se dnes ze všech plodů a děkuji Ti. Díky Ti, že potřebujeme každodenní chléb a nápoj.

Otče, díky Ti, že jsi stvořil i můj organizmus tak, že může využívat plody země, tak se rozvíjet a sloužit Tobě. Děkuji Ti, Otče, za všechny, kteří svojí prací vytvářejí nové možnosti života na Zemi. Díky Ti za ty, kteří mají mnoho a dávají druhým. Díky Ti za všechny, kteří hladovějí po chlebu nebeském zatímco  jedí tento chléb pozemský. Otče, díky Ti i za ty, kteří dnes nemají co jíst, protože jsem přesvědčený, že jim pošleš pomoc prostřednictvím dobrých lidí.

Otče, dnes se rozhoduji pro půst. Tím nepřehlížím Tvoje stvoření ani se ho nezříkám, ale chci je znovu objevit. Rozhoduji se pro půst, protože se Tvoji proroci postili, protože se postil Tvůj Syn Ježíš Kristus, protože se postili jeho apoštolové a učedníci. Zvláště se rozhoduji pro půst, protože se postila i Tvoje služebnice, Matka Maria. Ona mě vyzvala, abych se postil:

Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste začaly s půstem ze srdce. Je dost těch lidí, kteří se postí, ale proto, že se postí všichni. Stalo se to zvykem, který nikdo nechce přerušit. Farnost prosím, aby se postila na poděkování, že mi Bůh dovolil, abych zůstala tak dlouho v této farnosti. Drahé děti, postěte se a modlete se srdcem! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!  (20. září 1984)

Otče, obětuji Ti dnes tento den půstu. Při půstu chci více poslouchat a žít Tvoje slova. Chci se tento den učit více a být obrácený k Tobě, přes všechny věci, které mě obklopují. Tímto půstem, který na sebe dobrovolně  beru, prosím za všechny, kteří hladovějí a z hladu začali být agresivní.

Obětuji Ti tento půst i za mír ve světě. K válkám dochází proto, že jsme navyklí na hmotné věci a jsme kvůli nim ochotní zabíjet jedni druhé. Otče, obětuji Ti tento půst za všechny, kteří jsou plně připoutáni k hmotným věcem a nevidí žádné jiné hodnoty.

Prosím Tě za všechny, kteří mají spory, protože jsou zaslepení tím mají. Otče, otevři jim tímto půstem oči pro to co nám dáváš, co máme!

Lituji tak mnohé zaslepenosti, která zachvátila i moje smysly a já neděkuji za dobra, která mám. Lituji veškerého zneužívání materiálních hodnot, protože jsem špatně hodnotil jejich cenu. Skrze tento dnešní půst mne učiň schopným lépe vnímat Tebe i lidi kolem sebe.

Uschopni mne, abych lépe slyšel Tvoje slova. Ať tímto půstem dnes ve mně vzrůstá láska k Tobě i k bližním.

Otče, rozhoduji se dnes žít o chlebu, abych snadněji pocítil hodnotu nebeského Chleba, přítomnost Tvého Syna v Eucharistii. Ať půstem vzrůstá moje víra a důvěra.

Otče, rozhoduji se pro půst a přijímám ho protože vím, že tak ve mně bude vzrůstat touha po Tobě. Rád a s vděčností myslím na slova Tvého Syna: „Blaze chudým duchem: jejich je království nebeské!“ Otče, učiň mne chudým před Tebou. Dej mi milost, abych skrze půst pochopil jak jsi Ty pro mne potřebný. Dej ať půstem vzrůstá moje touha po Tobě, aby moje srdce Toužilo po Tobě jako laň prahne po vodách bystřin a poušť po dešťových oblacích.

Otče, prosím Tě, dej aby tímto půstem zvláště rostlo moje pochopení pro hladové a žíznivé, pro ty, kteří nemají dostatek materiálních hodnot. Pomoz mi, ať vidím co potřebuji a vlastním, a ať se toho umím zříci ve prospěch bratří a sester.

Otče, zvláště Tě prosím, dej mi milost, abych si začal být vědom toho, že jsem na této zemi poutníkem a v době přechodu na druhý svět si s sebou neponesu nic kromě lásky a dobrých skutků. Ať ve mně vzrůstá vědomí, že i to, co vlastním není moje, ale že jsem všechno dostal, abych tím dobře nakládal.

Otče, dej mi milost, abych se půstem stal pokornějším a ochotnějším plnit Tvoji vůli. Proto mne očisti od mé sobeckosti a pýchy…

Tímto půstem mne očisti od všech špatných návyků, zmírni moje vášně, a ctnosti ať ve mně vzrůstají! Ať se tímto půstem otevře hlubina mé duše Tvojí milosti, aby mne ona plně očistila a uzdravila.

Pomoz mi, abych ve zkouškách a pokušeních byl vždycky podobný Tvému Synu, abych uměl odmítnout každé pokušení a den po dni Tobě více sloužil a hledal Tvoje slovo.

Maria, Ty jsi byla svobodná v srdci a nevázala jsi se na nic kromě vůle Otcovy. Vypros mi dnes milost radostného půstu ve kterém bude moje srdce moci s Tebou zpívat vděčnou píseň! Vypros mi milost, aby moje rozhodnutí pro půst bylo pevné a trvalé. Všechny potíže a hlad, které dnes pocítím obětuji za všechny lidi. Maria, pros za mne! Ať se na Tvoji přímluvu a silou Tvé ochrany dnes ode mne vzdálí veškeré zlo a pokušení ďáblovo!

Nauč mne, Maria, postit se a modlit, abych se každým dnem stával stále podobnějším Tobě a Tvému Synu Ježíši Kristu, skrze Ducha Svatého! Amen.

(Z připravované knihy Postěte se srdcem  fra Slavka Barbariće)