Poselství Panny Marie z Medžugorje

        Panna Maria, Matka Ježíše Krista, Spasitele světa se v Medžugorji začala zjevovat ( jak věříme ) 24. června 1981. Zjevuje se nadále denně. Od 25. června, dává poselství pro lidi, své drahé děti, jak z farnosti Medžugorje tak i z celého světa.

     ---------------------------------------------------

    Od roku 1987 sděluje pravidelná poselství jednou měsíčně prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović - Lunetti 25. dne každého měsíce.

Dále sděluje poselství i vizionářce Mirjaně Dragičević - Soldo, pravidelně 2. každého měsíce, ale též 18. března každým rokem, které jí Panna Maria slíbila, když pro ní končila pravidelná denní zjevení v roce 1982. Tento den má Mirjana slíbeno, že bude mít zjevení až do konce svého života.

I další dva vizionáři, kteří už nemají denní zjevení, Jakov Čolo a Ivanka Ivanković - Elez mají od Panny Marie slíbeno zjevení jednou do roka až do konce jejich života.

Dále se v této rubrice budete setkávat i se zjeveními pro vizionáře Ivana Dragičeviće, který má nadále denní zjevení. Panna Maria mu též sděluje poselství, zejména pro jeho modlitební skupinu.

POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje

Opravený text poselství Panny Marie ze zjevení pro vizionáře Ivana z 15. června 2018

16.06.2018 21:23

V pátek 15.6. ve 22 hodin se uskutečnilo mimořádné zjevení pro medžugorského vizionáře Ivana při příležitosti schůzky jeho modlitební skupiny na místě zjevení na hoře na Podbrdu. 

Vizionář Ivan po zjevení seznámil přítomné s poselstvím, které Panna Maria dala. Nahrávala jsem Ivanova slova, ale některá slova byla málo zřetelná. V sobotu odpoledne se mi podařilo získat lepší nahrávku a mám příležitost překlad textu poselství opravit. 

 

"Drahé děti, i dnes vás zvláštním způsobem chci pozvat na Eucharistii. Ať mše je centrem vašeho života. Zvláště, drahé děti, ať  Eucharistie bude ve vašich rodinách. Rodina musí chodit na mši svatou, a slavit Ježíše. Ježíš má být centrem vašeho života. Proto, obnovte, drahé děti, obnovte rodinnou modlitbu. Otevřete se Ježíšovi. Děkuji vám, drahé děti, i dnes, že jste přijaly mou výzvu."

 

Panna Maria přišla dnes večer radostná, veselá. Pozdravila svým obvyklým pozdravem – Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje – určitou dobu de modlila nad námi všemi, zejména nad nemocnými  a požehnala  všem svým mateřským požehnáním. Ivan jí doporučoval nás všechny přítomné, naše úmysly, naše potřeby, a zejména nemocné.   Po modlitbě se vzdalovala do nebe a zanechala po sobě znamení zářícího kříže. 

Poselství předané prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo 2. června 2018:

02.06.2018 13:15

 

Drahé děti, vybízím vás, abyste s prostotou srdce přijímaly moje slova, která vám jako matka říkám, abyste se vydaly cestou plného světla, čistoty, jedinečné lásky mého Syna, člověka a Boha.

Určitá radost, určité světlo nepopsatelné lidskými slovy, pronikne do vaší duše, zachvátí vás mír a láska mého Syna. To přeji všem svým dětem. Proto vy, apoštolové mojí lásky, vy, kteří umíte milovat a odpouštět, vy, kteří nesoudíte, vy, které já povzbuzuji, buďte příklad všem těm, kteří nejdou cestou světla a lásky nebo z ní sešli. Svým životem jim ukažte pravdu. Ukažte jim lásku, protože láska překonává všechny těžkosti, a všechny moje děti žízní po lásce. Vaše společenství v lásce je dar  mému Synu a mně. Ale, děti moje, zapamatujte si, že milovat znamená i přát dobro svému bližnímu a přát si obrácení duše bližního.

Zatím co vás vidím shromážděné kolem sebe, moje srdce je smutné, protože vidím tak málo bratrské lásky, milosrdné lásky.

Děti moje, Eucharistie, můj Syn živý mezi vámi, Jeho slova vám pomohou pochopit, protože Jeho slovo je život, Jeho slovo působí, že duše dýchá, Jeho slovo působí poznání lásky.

Drahé děti, znovu vás prosím, jako matka, která přeje dobro svým dětem, milujte svoje pastýře, modlete se za ně. Děkuji vám.

Poselství z 25. května 2018

25.05.2018 21:36

 „Drahé děti! V tomto nepokojném čase vás vybízím, abyste měly více důvěry v Boha, který je váš Otec na nebesích a který mne poslal, abych vás k Němu vedla. Vy otevřete svoje srdce darům, které vám On chce dát a v tichosti srdce se klanějte mému Synu Ježíši, který dal svůj život, abyste vy žily na věčnosti, kam vás chce vést. Ať vaše naděje bude radost ze setkání s Nejvyšším v každodenním žití. Proto vás vyzývám: nezanedbejte modlitbu, protože modlitba koná zázraky. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo z 2. května 2018

02.05.2018 17:01

 

Drahé děti, můj Syn, který je světlo lásky, všechno co konal a koná, koná z lásky. Tak i vy, děti moje, když žijete v lásce a máte rádi svoje bližní, plníte vůli mého Syna. Apoštolové mojí lásky, učiňte se malými, svá čistá srdce otevřete mému Synu, aby mohl působit skrze vás. S pomocí víry se naplňte láskou. Ale, děti moje, nezapomeňte, že je Eucharistie srdce víry. Je to můj Syn, který vás sytí svým tělem a posiluje svojí krví. Je to zázrak lásky: můj Syn, který stále znovu přichází, živý, aby oživil duše. Děti moje, žijíc v lásce, plníte vůli mého Syna a On žije ve vás. Děti moje, moje mateřská touha je, abyste ho milovaly stále více, protože On vás volá svojí láskou, daruje vám lásku, abyste jí vy šířily všem kolem sebe. Skrze jeho lásku, jsem jako matka s vámi, abych vám říkala slova lásky a naděje, abych vám říkala věčná slova vítězící nad časem a smrtí, abych vás pozvala, abyste mi byly apoštoly lásky. Děkuji vám.

Poselství z 25. dubna 2018

25.04.2018 20:58

 „Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste s Ježíšem žily svůj nový život. Ať vám Vzkříšený dá sílu, abyste ve zkouškách života byly vždycky silní a v modlitbě oddaní a vytrvalí, protože vás Ježíš svými ranami spasil a vzkříšením dal nový život. Modlete se, dítka, a neztrácejte naději. Ve vašich srdcích ať je radost a mír a svědčte o radosti, že jste moji. Já jsem s vámi a všechny vás mám ráda svojí mateřskou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

Záznamy: 1 - 5 ze 170
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>