Poselství Panny Marie z Medžugorje

        Panna Maria, Matka Ježíše Krista, Spasitele světa se v Medžugorji začala zjevovat ( jak věříme ) 24. června 1981. Zjevuje se nadále denně. Od 25. června, dává poselství pro lidi, své drahé děti, jak z farnosti Medžugorje, tak i z celého světa.

     ---------------------------------------------------

    Od roku 1987 sděluje pravidelná poselství jednou měsíčně prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović - Lunetti 25. dne každého měsíce.

Dále sděluje poselství i vizionářce Mirjaně Dragičević - Soldo, pravidelně 2. každého měsíce, ale též 18. března každým rokem, které jí Panna Maria slíbila, když pro ní končila pravidelná denní zjevení v roce 1982. Tento den má Mirjana slíbeno, že bude mít zjevení až do konce svého života.

I další dva vizionáři, kteří už nemají denní zjevení, Jakov Čolo a Ivanka Ivanković - Elez mají od Panny Marie slíbeno zjevení jednou do roka až do konce jejich života.

Dále se v této rubrice budete setkávat i se zjeveními pro vizionáře Ivana Dragičeviće, který má nadále denní zjevení. Panna Maria mu též sděluje poselství, zejména pro jeho modlitební skupinu.

POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje

Poselství Panny Marie prostřednictvím vizionářky Mirjany z 2. listopadu 2019

02.11.2019 14:57

Drahé děti, můj milovaný Syn se stále modlil a slavil Nebeského Otce. Vždycky Mu všechno říkal a v Jeho vůli důvěřoval. Tak byste i vy měly činit, děti moje, protože Nebeský Otec vždy slyší svoje děti. Jedno srdce v jednom srdci, láska, světlo a život.

Nebeský Otec se daroval v jedné lidské tváři, a ta tvář je tvář mého Syna. Vy, apoštolové mojí lásky, vy byste měli stále tvář mého Syna nosit ve svém srdci a svých myšlenkách. Vy byste měli stále myslit na Jeho lásku a Jeho oběť. Měli byste se modlit, abyste stále cítili Jeho přítomnost, protože, apoštolové mojí lásky, to je způsob jak pomůžete všem těm, kteří neznají mého Syna, kteří nepoznali Jeho lásku.

Děti moje, čtěte knihu Evangelia. To je vždycky něco nového, to je to, co vás spojuje s mým Synem, který se narodil, aby donesl slova života všem mým dětem a aby se obětoval za všechny. Apoštolové mojí lásky, vedeni láskou k mému Synu, přinášejte lásku a mír všem svým bratřím. Nikoho nesuďte. Každého láskou k mému Synu milujte. Tak se budete starat i o svoji duši, a ta je to nejdrahocennější, co vám opravdu patří. Děkuji vám.

Poselství z 25. října 2019

25.10.2019 23:23

„Drahé  děti! Dnes vás volám k modlitbě. Ať modlitba je balzám vaší duši, protože plod modlitby je radost, darování, svědectví o Bohu druhým prostřednictvím  vašeho  života. Dítka, v úplném odevzdání se Bohu  se On bude starat o vše a požehná vás a vaše oběti budou mít smysl. Já jsem s vámi a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu."

Zjevení pro vizionáře Ivana, 18.října 2019

21.10.2019 09:57

Také 18.října se zjevila Panna Maria vizionáři Ivanovi ještě podruhé, a to v rámci schůzky Ivanovy modlitební skupiny. 

Panna Maria se zjevila radostná, veselá. Všem požehnala a modlila se nad nemocnými a potom nad všemi přítomnými. 

Zvláště se delší dobu modlila za mír a vyslovila poselství, že se máme modlit za mír ve světě, zvláště v této době.  

Ivan jí doporučoval všechny přítomné a jejich úmysly. Zvláště kněze a jejich úmysly.

Panna Maria se vrátila do nebe a zanechala po sobě znamení světelného kříže, jak sděloval vizionář po zjevení. 

Ze zjevení pro vizionáře Ivana 4.10.

05.10.2019 14:46

To nejdůležitější ze včerejšího zjevení pro vizionáře Ivana v době setkání modlitební skupiny na Podbrdu.

Panna Maria se zjevila velmi radostná a veselá.Požehnala všem.

Dala poselství:

I dnes vás zvláště vyzývám k obnově rodinné modlitby. Modlete se, drahé děti, abyste rostly ve svatosti. Aby vaše svatost byla úplná, modlete se. Opouštějte pomíjejícnost tohoto světa, protože to vás vzdaluje od lásky mého Syna. On vás má rád a já vás vedu svojí láskou k Němu. Modlete se, buďte vytrvalí v modlitbě. Vězte, drahé děti, že když je vám nejhůř, já jsem s vámi a pomáhám. Děkuji vám, drahé děti i dnes, že jste přijali moje poselství.

 

 

Poselství prostřednictvím vizionářky Mirjany

02.10.2019 15:02

Drahé děti! Vůle a láska Nebeského Otce působí, že jsem tu mezi vámi, abych vám mateřskou láskou pomohla v růstu víry v srdci, abyste opravdu mohly pochopit cíl pozemského života a velikost nebeského. Děti moje, pozemský život je cesta k věčnosti, k pravdě a životu - mému Synu. Tou cestou vás chci vést. Vy, děti moje, vy, které stále žízníte po větší lásce, pravdě a víře, vězte, že je jenom jeden pramen ze kterého můžete pít - Důvěra v Nebeského Otce, důvěra v Jeho lásku. Odevzdejte se v plnosti Jeho vůli a nebojte se. Vše to, co je pro vás nejlepší, všechno, co vás vede k věčnému životu, vám bude dáno. Pochopíte, že smysl života není stále chtít a brát, ale milovat a dávat. Budete mít pravý mír a pravou lásku. Budete apoštoly lásky. Budete svým příkladem působit, že ty děti, které neznají mého Syna a Jeho lásku, si budou přát Ho poznat. Děti moje, apoštolové mojí lásky, klanějte se se mnou mému Synu a milujte Ho nadevšecko. Vždycky se snažte žít v Jeho pravdě. Děkuji vám. 

Záznamy: 21 - 25 ze 235
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>