Poselství Panny Marie z Medžugorje

        Panna Maria, Matka Ježíše Krista, Spasitele světa se v Medžugorji začala zjevovat ( jak věříme ) 24. června 1981. Zjevuje se nadále denně. Od 25. června, dává poselství pro lidi, své drahé děti, jak z farnosti Medžugorje, tak i z celého světa.

     ---------------------------------------------------

    Od roku 1987 sděluje pravidelná poselství jednou měsíčně prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović - Lunetti 25. dne každého měsíce.

Dále sděluje poselství i vizionářce Mirjaně Dragičević - Soldo, pravidelně 2. každého měsíce, ale též 18. března každým rokem, které jí Panna Maria slíbila, když pro ní končila pravidelná denní zjevení v roce 1982. Tento den má Mirjana slíbeno, že bude mít zjevení až do konce svého života.

I další dva vizionáři, kteří už nemají denní zjevení, Jakov Čolo a Ivanka Ivanković - Elez mají od Panny Marie slíbeno zjevení jednou do roka až do konce jejich života.

Dále se v této rubrice budete setkávat i se zjeveními pro vizionáře Ivana Dragičeviće, který má nadále denní zjevení. Panna Maria mu též sděluje poselství, zejména pro jeho modlitební skupinu.

POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje

Pravidelné zjevení vizionářce Ivance

26.06.2019 14:31

 

Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla pravidelné výroční zjevení 25. června 2019. Poslední pravidelné zjevení Ivanka měla 7. května 1985. Panna Maria  Ivance, svěřila poslední, 10. Tajemství a slíbila jí, že do koce života bude mít zjevení jednou do roka a to na výročí zjevení. Tak tomu bylo i letos. Zjevení, které trvalo 4  minuty (18:37h -18:41h), prožila Ivanka ve svém rodiném domě za přítomnosti členů vlastní rodiny. Po zjevení vizionářka Ivanka řekla: 

Panna Maria dala následující poselství: " Dítka, modlete se, modlete se. "

                                                                                                                            

Poselství Panny Marie v den 38. výročí zjevení v Medžugorji

25.06.2019 22:42

„Drahé děti! Děkuji Bohu za každého z vás. Zvláštním způsobem, dítka, díky vám, že jste přijali mou výzvu. Já vás připravuji na novou dobu, abyste byli pevní  ve víře a vytrvalí v modlitbě, aby tak skrze  vás Duch Svatý působil a obnovil tvář  země. Modlím se s vámi o mír, který je nejdrahocennější dar, i když satan si přeje válku a nenávist. Vy, dítka, buďte moje vztažené ruce a hrdě choďte s Bohem. Děkuji vám, že jste přijali  mou výzvu.“

Poselství pro Mirjanu z 2.6.2019

02.06.2019 13:08

 

Drahé děti, jenom čisté a otevřené srdce učiní, že opravdu poznáte mého Syna a že všichni ti, kteří  neznají jeho lásku ji skrze vás poznají. Jenom láska učiní, že pochopíte, že je silnější než smrt, protože pravá láska zvítězila nad smrtí a učinila, že smrt neexistuje.

Děti moje, odpouštění je vyvýšená podoba lásky. Vy, jako apoštolové mojí lásky, se musíte modlit, abyste v duchu byly silné a mohly pochopit a odpustit. Vy, apoštolové mojí lásky, porozuměním a odpuštěním dáváte příklad lásky a milosrdenství. Moci pochopit a odpustit je dar za který je potřeba se modlit a pečovat o něj.

Odpouštěním ukazujete, že umíte milovat. Pohleďte jen, děti moje, jak Nebeský Otec miluje vás velikou láskou, porozuměním, odpouštěním a spravedlností, jak vám dává mne - matku vašich srdcí. A hIe, jsem tu mezi vámi, abych vám žehnala mateřským požehnáním, abych vás volala k modlitbě, půstu, abych vám říkala, abyste věřily, abyste doufaly, abyste odpouštěly, abyste se modlily za svoje pastýře, a především, abyste bezmezně milovaly.

Děti moje, následujte mne. Moje cesta je cesta míru a lásky, cesta mého Syna. To je cesta, která vede k triumfu mého srdce. Děkuji vám.

Poselství Panny Marie z 25.května 2019

25.05.2019 23:23

„Drahé děti! Bůh mi ve svém milosrdenství dopustil, že jsem s vámi, že vás poučuji a vedu k cestě obrácení. Dítka, vy jste všichni pozvaní, abyste se celým srdcem modlili, aby se uskutečnil plán spásy s vámi a skrze vás. Buďte si vědomi, dítka, že je život krátký a čeká vás život věčný podle zásluh. Proto, modlete se, modlete se, modlete se, abyste byli důstojnými nástroji v Božích rukou. Děkuji  vám, že jste přijali mou výzvu.“

Ze zjevení pro medžugorského vizionáře Ivana Dragićeviće při schůzce jeho modlitební skupiny u Modrého kříže dne 17.května 2019.

17.05.2019 23:13

Ivan po zjevení vyprávěl: 

I dnes přišla Panna Maria velmi radostná a šťastná, pozdravila jako obvykle svým mateřským pozdravem, pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom se se vztaženýma rukama modlila nad všemi přítomnými, zejména všemi přítomnými nemocnými a potom řekla: Drahé děti moje, i dnes večer vás vyzývám zvláště, abyste se modlily na moje úmysly, za moje plány, které si přeji naplnit svým příchodem. Modlete se zvláště za moje pastýře, za moji Církev, za pevnou víru mých kněží. Děkuji vám, drahé děti i dnes, že jste přijaly mou výzvu. Potom Panna Maria nás požehnala svým mateřským požehnáním,  požehnala všechno to, co jste přinesli k požehnání. Jako vždycky i dnes jsem doporučil vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny a potom se Panna Maria nějakou dobu modlila zvláště za mír v rodině. A potom za modlitby odcházela ve znamení světelného kříže s pozdravem, jděte v pokoji, drahé děti moje!

Záznamy: 6 - 10 ze 206
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>