Poselství Panny Marie z Medžugorje

        Panna Maria, Matka Ježíše Krista, Spasitele světa se v Medžugorji začala zjevovat ( jak věříme ) 24. června 1981. Zjevuje se nadále denně. Od 25. června, dává poselství pro lidi, své drahé děti, jak z farnosti Medžugorje tak i z celého světa.

     ---------------------------------------------------

    Od roku 1987 sděluje pravidelná poselství jednou měsíčně prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović - Lunetti 25. dne každého měsíce.

Dále sděluje poselství i vizionářce Mirjaně Dragičević - Soldo, pravidelně 2. každého měsíce, ale též 18. března každým rokem, které jí Panna Maria slíbila, když pro ní končila pravidelná denní zjevení v roce 1982. Tento den má Mirjana slíbeno, že bude mít zjevení až do konce svého života.

I další dva vizionáři, kteří už nemají denní zjevení, Jakov Čolo a Ivanka Ivanković - Elez mají od Panny Marie slíbeno zjevení jednou do roka až do konce jejich života.

Dále se v této rubrice budete setkávat i se zjeveními pro vizionáře Ivana Dragičeviće, který má nadále denní zjevení. Panna Maria mu též sděluje poselství, zejména pro jeho modlitební skupinu.

POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje

Poselství svěřené vizionářce Mirjaně Soldo z 2.7.2018

02.07.2018 14:37

„Drahé děti, Matkou jsem vám všem a proto se nebojte, protože já slyším vaše modlitby, vím, že mne hledáte, a proto já prosím svého Syna za vás – mého Syna, který je sjednocený s Nebeským Otcem a Duchem Utěšitelem, mého Syna, který vede duše do Království odkud přišel, Království míru a světla.

Děti moje, je vám dána svoboda, abyste si vybraly, ale já vás jako matka prosím, abyste si vybraly svobodu pro dobro. Vy s čistými a prostými dušemi chápete – i když někdy nerozumíte slovu – a v sobě cítíte co je pravda.

Děti moje, neztrácejte pravdu a pravý život, abyste následovaly ten falešný.

Opravdovým životem Království Nebeské vstupuje do vašich srdcí, a to je Království míru, lásky a souladu. Tehdy, děti moje, nebude ani sobectví, které vás vzdaluje od mého Syna. Bude láska a porozumění pro vaše bližní.

Protože zapamatujte si, znovu vám opakuji, modlit se znamená i mít rád druhé, bližní a dávat se jim.

Milujte a dávejte v mém Synu, pak On bude působit ve vás, za vás.

Děti moje, neustále myslete na mého Syna a milujte ho nesmírně, pak budete mít opravdový život, a to bude pro věčnost. Děkuji vám apoštolové mojí lásky.“

 

-- 

Pravidelné zjevení Panny Marie pro vizionářku Ivanku

26.06.2018 00:38

 

Vizionářka Ivanka Ivanković Elez měla pravidelné výroční zjevení 25. června 2018, jak jí Panna Maria slíbila, když pro ní končila pravidelná denní zjevení, že se jí bude zjevovat tento den až do konce jejího života.

Zjevení, které trvalo 3 minuty (18:39h-18:42h), Ivanka prožila ve svém rodinném domě. Při zjevení byla přítomná jen Ivančina rodina.

Po zjevení vizionářka Ivanka řekla: 

Panna Maria dala následující poselství: "Dítka, modlete se, modlete se, modlete se."

Panna Maria byla radostná a všem nám požehnala svým mateřským požehnáním. (podle medjugorje.hr)

 

Poselství z 25. června 2018

25.06.2018 23:35

"Drahé děti! Toto je den, který mi Hospodin dává, abych mu děkovala za každého z vás, za ty, kteří se obrátili a přijali moje poselství a vydali se cestou obrácení a svatosti. Radujte se, dítka, protože Bůh je milosrdný a všechny vás má rád svojí nesmírnou láskou a vede vás na cestu spasení skrze můj příchod sem. Já vás mám všechny ráda a dávám vám svého Syna, aby vám On dal mír. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."

Opravený text poselství Panny Marie ze zjevení pro vizionáře Ivana z 15. června 2018

16.06.2018 21:23

V pátek 15.6. ve 22 hodin se uskutečnilo mimořádné zjevení pro medžugorského vizionáře Ivana při příležitosti schůzky jeho modlitební skupiny na místě zjevení na hoře na Podbrdu. 

Vizionář Ivan po zjevení seznámil přítomné s poselstvím, které Panna Maria dala. Nahrávala jsem Ivanova slova, ale některá slova byla málo zřetelná. V sobotu odpoledne se mi podařilo získat lepší nahrávku a mám příležitost překlad textu poselství opravit. 

 

"Drahé děti, i dnes vás zvláštním způsobem chci pozvat na Eucharistii. Ať mše je centrem vašeho života. Zvláště, drahé děti, ať  Eucharistie bude ve vašich rodinách. Rodina musí chodit na mši svatou, a slavit Ježíše. Ježíš má být centrem vašeho života. Proto, obnovte, drahé děti, obnovte rodinnou modlitbu. Otevřete se Ježíšovi. Děkuji vám, drahé děti, i dnes, že jste přijaly mou výzvu."

 

Panna Maria přišla dnes večer radostná, veselá. Pozdravila svým obvyklým pozdravem – Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje – určitou dobu de modlila nad námi všemi, zejména nad nemocnými  a požehnala  všem svým mateřským požehnáním. Ivan jí doporučoval nás všechny přítomné, naše úmysly, naše potřeby, a zejména nemocné.   Po modlitbě se vzdalovala do nebe a zanechala po sobě znamení zářícího kříže. 

Poselství předané prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo 2. června 2018:

02.06.2018 13:15

 

Drahé děti, vybízím vás, abyste s prostotou srdce přijímaly moje slova, která vám jako matka říkám, abyste se vydaly cestou plného světla, čistoty, jedinečné lásky mého Syna, člověka a Boha.

Určitá radost, určité světlo nepopsatelné lidskými slovy, pronikne do vaší duše, zachvátí vás mír a láska mého Syna. To přeji všem svým dětem. Proto vy, apoštolové mojí lásky, vy, kteří umíte milovat a odpouštět, vy, kteří nesoudíte, vy, které já povzbuzuji, buďte příklad všem těm, kteří nejdou cestou světla a lásky nebo z ní sešli. Svým životem jim ukažte pravdu. Ukažte jim lásku, protože láska překonává všechny těžkosti, a všechny moje děti žízní po lásce. Vaše společenství v lásce je dar  mému Synu a mně. Ale, děti moje, zapamatujte si, že milovat znamená i přát dobro svému bližnímu a přát si obrácení duše bližního.

Zatím co vás vidím shromážděné kolem sebe, moje srdce je smutné, protože vidím tak málo bratrské lásky, milosrdné lásky.

Děti moje, Eucharistie, můj Syn živý mezi vámi, Jeho slova vám pomohou pochopit, protože Jeho slovo je život, Jeho slovo působí, že duše dýchá, Jeho slovo působí poznání lásky.

Drahé děti, znovu vás prosím, jako matka, která přeje dobro svým dětem, milujte svoje pastýře, modlete se za ně. Děkuji vám.

Záznamy: 1 - 5 ze 173
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>