Poselství Panny Marie z Medžugorje

        Panna Maria, Matka Ježíše Krista, Spasitele světa se v Medžugorji začala zjevovat ( jak věříme ) 24. června 1981. Zjevuje se nadále denně. Od 25. června, dává poselství pro lidi, své drahé děti, jak z farnosti Medžugorje, tak i z celého světa.

     ---------------------------------------------------

    Od roku 1987 sděluje pravidelná poselství jednou měsíčně prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović - Lunetti 25. dne každého měsíce.

Dále do března 2020 sdělovala poselství i vizionářce Mirjaně Dragičević - Soldo, pravidelně 2. každý měsíc, ale též při zjevení 18. března každým rokem, které jí Panna Maria slíbila, když pro ní končila pravidelná denní zjevení v roce 1982. Tento den má Mirjana slíbeno, že bude mít zjevení až do konce svého života.

I další dva vizionáři, kteří už nemají denní zjevení, Jakov Čolo a Ivanka Ivanković - Elez mají od Panny Marie slíbeno zjevení jednou do roka až do konce jejich života a při nich též přijímají poselství.

Dále se v této rubrice budete setkávat i se zjeveními pro vizionáře Ivana Dragičeviće, který má nadále denní zjevení. Panna Maria mu též sdělovala poselství, zejména při setkáních modlitební skupiny medžugorských farníků, kterou vede Panna Maria prostřednictvím vizionáře Ivana.

POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje

Zjevení pro vizionáře Ivana dne 4. 9. 2013

05.09.2013 14:20

„Drahé děti, aby váš život byl novým rozhodnutím pro mír, buďte radostnými nositeli míru a nezapomínejte děkovat, že žijete v čase milosti, který vám Bůh dává skrze moji přítomnost.

Děti, neklamte se, ale využijte tento čas a žádejte dary míru a lásky ve svém životě, a tím způsobem můžete být svědky druhým. Já vám žehnám svým mateřským požehnáním a děkuji vám, drahé děti, že jste i dnes přijaly moji výzvu.“

Poselství pro Mirjanu, 2. 9. 2013

02.09.2013 20:27

"Drahé děti, všechny vás miluji! Vy všichni, všechny moje děti, vy všichni jste v mém srdci. Vy všichni máte moji mateřskou lásku a všechny vás chci vést k poznávání Boží radosti. Proto vás volám! Potřebuji pokorné apoštoly, kteří otevřeným srdcem budou přijímat slovo Boží a pomáhat druhým, aby s Božím slovem pochopili smysl svého života. Abyste to mohly, děti moje, musíte se skrze modlitbu a půst naučit poslouchat srdcem a pokořovat se. Musíte se naučit odmítat od sebe vše co vás vzdaluje od Božího slova a toužit jen po tom co vám je přibližuje. Nebojte se, já jsem tu, nejste samy. Prosím Ducha Svatého, aby vás obnovil a posílil. Prosím Ducha Svatého, aby když pomáháte druhým, jste se i vy samy uzdravovaly. Prosím ho, abyste skrze něj byly Boží děti a moji apoštolové."
A potom s velikou ustaraností Panna Maria řekla: "Kvůli Ježíšovy, kvůli mému Synu, milujte ty, které On povolal a mějte touhu po požehnání jedině těch rukou, které On posvětil. Nedovolte zlu, aby zavládlo. Znovu opakuji, jenom s vašimi pastýři moje srdce zvítězí. Nedovolte zlu, aby vás oddělilo od vašich pastýřů. Děkuji vám!"

Poselství z 25. srpna 2013

25.08.2013 21:41

„Drahé děti! I dnes mi Nejvyšší dává milost, abych byla s vámi a abych vás vedla k obrácení. Každým dnem já zasévám a vyzývám vás k obrácení, abyste byly modlitba, mír, láska, obilí, které umírajíc rodí stonásobně. Nepřeji si, abyste se vy, drahé děti, kály za to, co jste mohly, ale nechtěly. Proto, drahé děti, znovu s nadšením řekněte: „Chci být znamení pro druhé“. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Zjevení pro vizionáře Ivana, večer 5. 8. 2013

07.08.2013 08:38

Zjevení pro vizionáře Ivana, večer 5. 8. 2013 na Podbrdu v Medžugorji, v době konání 24.mezinárodního modlitebního festivalu mládeže.

      Dnes večer přišla Panna Maria k nám radostná a šťastná. Všechny nás pozdravila svým mateřským požehnáním: „Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje!“
Panna Maria se delší dobu modlila ve svém, aramejském, jazyce. Modlila se nad námi všemi přítomnými, zvláště nad nemocnými a nadevšemi přítomnými kněžími. Potom Panna Maria řekla:
"Drahé děti, i dnes ve své veliké radosti, když hledím na vás s otevřeným a radostným srdcem, všechny vás vyzývám, abyste se zodpovědně modlily za mír. Modlete se, drahé děti, až mír zavládne světem a až mír zavládne v srdcích lidí a v srdcích všech mých dětí. Buďte mými nositeli míru v tomto světě bez míru, buďte mým živým znamením, znamením míru tam, kde se setkáváte s lidmi ve vaší farnosti. Buďte mým znamením, buďte mým světlem, mým zrdcadlem pro druhé. Vězte, drahé děti, že jsem stále s vámi, že se modlím za vás všechny a že se přimlouvám za vás před Ježíšem, mým Synem. Proto vytrvejte v modlitbě. Děkuji vám, že jste i dnes přijaly mou výzvu.“
V celé své radosti Panna Maria odchází ve znamení světla a kříže a všechny nás pozdravila svým pozdravem: „Jděte v pokoji, drahé děti moje.“ Panna Maria i dnes večer požehnala všechny přítomné a všechny náboženské předměty, které jsme přinesli s sebou k požehnání.

Poselství Panny Marie svěřené vizionářce Mirjaně Soldo 2. srpna 2013

02.08.2013 16:34

Drahé děti! Kdybyste mi jen s plnou důvěrou otevřely svá srdce, všechno byste pochopily. Pochopily byste s jak velikou láskou vás volám, s jak velikou láskou vás chci změnit – a udělat šťastnými, s jak velikou láskou vás chci udělat následovníky mého Syna, a dát vám mír v plnosti svého Syna. Pochopily byste nesmírnou velikost mojí mateřské lásky. Proto, děti moje, modlete se, protože skrze modlitbu roste vaše víra a rodí se láska při které ani kříž není nesnesitelný, protože ho nenesete samy. Ve společenství s mým Synem oslavujete jméno  nebeského Otce. Modlete se, modlete se o dar lásky, protože láska je jediná pravda. Ona všechno odpouští, každému slouží a v každém vidí bratra. Děti moje, apoštolové moji, nebeský Otec vám skrze mne, svoji služebnici, dal velikou důvěru, abyste pomohly těm, kteří ho neznají, aby se s Ním usmířili a aby ho následovali. Proto vás učím lásce, protože jen když budete mít lásku, budete mu moci odpovědět. Znovu vás vyzývám, milujte svoje pastýře a modlete se, aby se v této těžké době jméno mého Syna oslavovalo pod jejich vedením. Děkuji vám.

Záznamy: 271 - 275 ze 290
<< 53 | 54 | 55 | 56 | 57 >>