Poselství Panny Marie z Medžugorje

        Panna Maria, Matka Ježíše Krista, Spasitele světa se v Medžugorji začala zjevovat ( jak věříme ) 24. června 1981. Zjevuje se nadále denně. Od 25. června, dává poselství pro lidi, své drahé děti, jak z farnosti Medžugorje, tak i z celého světa.

     ---------------------------------------------------

    Od roku 1987 sděluje pravidelná poselství jednou měsíčně prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović - Lunetti 25. dne každého měsíce.

Dále do března 2020 sdělovala poselství i vizionářce Mirjaně Dragičević - Soldo, pravidelně 2. každý měsíc, ale též při zjevení 18. března každým rokem, které jí Panna Maria slíbila, když pro ní končila pravidelná denní zjevení v roce 1982. Tento den má Mirjana slíbeno, že bude mít zjevení až do konce svého života.

I další dva vizionáři, kteří už nemají denní zjevení, Jakov Čolo a Ivanka Ivanković - Elez mají od Panny Marie slíbeno zjevení jednou do roka až do konce jejich života a při nich též přijímají poselství.

Dále se v této rubrice budete setkávat i se zjeveními pro vizionáře Ivana Dragičeviće, který má nadále denní zjevení. Panna Maria mu též sdělovala poselství, zejména při setkáních modlitební skupiny medžugorských farníků, kterou vede Panna Maria prostřednictvím vizionáře Ivana.

POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje

Zjevení pro Ivana Dragičeviće, pátek 24. 5. 2013

24.05.2013 17:29

(medjugorje-info.com)

Nejdůležitější ze setkání s Pannou Marií podle bezprostředního sdělení vizionáře Ivana:

I dnes večer přišla Panna Maria velmi radostná a veselá. Na počátku nás všechny pozdravila svým mateřským pozdravem: „Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje“. Potom se Panna Maria zvláště modlila určitý čas nad vámi zde přítomnými nemocnými a potom se určitou dobu modlila se vztaženýma rukama nad námi všemi zde přítomnými. Potom se Panna Maria delší dobu modlila dnes zvláště za mír v rodinách a za svatost v rodině. Potom jsem jí doporučil vás všechny, všechny vaše pořeby, všechny vaše úmysly, vaše rodiny, a zvláště nemocné.

Potom následoval soukromý rozhovor můj s ní a její se mnou. Ten zůstane jen mezi námi. Potom rozhovoru Panna Maria za modlitby odešla. Odcházela ve znamení zářícího kříže s pozdravem: "Jděte v pokoji, drahé děti moje."

ZJEVENÍ PRO VIZIONÁŘE IVANA DRAGIČEVIĆE

20.05.2013 23:10

16. května se vrátil do Medžugorje vizionář Ivan po obvyklém zimním pobytu v USA. Ivan má nadále pravidelné denní zjevení Panny Marie. Kromě toho má i "mimořádná" zjevení, a to při setkání jeho modlitební skupiny skládající se z místních farníků. V pátek 17. 5. se mimořádné zjevení Panny Marie uskutečnilo "za zavřenými dveřmi", pouze pro členy modlitební skupiny. Dnes bylo první veřejné "mimořádné" zjevení pro Ivana a jeho modlitební skupinu.

Zjevení se uskutečnilo ve 22 hodin na Místě zjevení na Podbrdu. Po zjevení vizionář vyprávěl, jak zjevení prožil:

"Panna Maria se dnes zjevila velmi radostná, veselá. Pozdravila svým obvyklým pozdravem: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom se nad námi všemi delší dobu modlila se vztaženýma rukama. Zvláště nad všemi přítomnými nemocnými.  Potom dala Panna Maria poselství - Drahé děti, i dnes, vás zvláštním způsobem vyzývám, v tomto čase milosti se otevřete Duchu Svatému. Drahé děti, nedopouštějte, aby vás vedl svět. Modlete se, vytrvejte v modlitbě. Ať Duch Svatý sestoupí na vaše rodiny, které jsou ve tmě. Matka se modlí spolu s vámi a přimlouvá se u svého Syna. Děkuji vám, drahé děti, že jste i dnes přijaly mou výzvu.  - Potom Panna Maria všem požehnala a požehnala předměty, které jste přinesli k požehnání. Já jsem jí doporučoval vás všechny, vaše problémy, vaše rodiny, vaše úmysly, zvláště nemocné.
Potom se Panna Maria dále modlila, pozdravila - Jděte v pokoji Božím, drahé děti moje - a za modlitby se vzdalovala do nebe ve znamení světelného kříže."

Májové poselství pro Mirjanu

02.05.2013 12:49

Poselství Panny Marie předané prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo z 2. května 2013.

"Drahé děti! Znovu vás vyzývám, abyste milovaly, a ne soudily. Můj Syn podle vůle Nebeského Otce byl mezi vámi, aby vám ukázal cestu spásy, aby vás spasil, a ne aby vás soudil. Jestli chcete následovat mého Syna, nebudete soudit, ale milujte, jako vás miluje váš Nebeský Otec. I když je vám nejhůř, když padáte pod tíhou kříže, nezoufejte, ne suďte, ale vzpomeňte si, že jste milováni a hvalte svého Nebeského Otce za Jeho lásku. Děti moje, nesejděte z cesty, kterou vás vedu. Nežeňte se do zkázy. Ať vás modlitba a půst posílí, abyste mohly žít tak, jak by si to Nebeský Otec přál; abyste byly mými apoštoly víry a lásky; aby váš život žehnal těm které potkáváte; abyste byly jedno s Nebeským Otcem a mým Synem. Děti moje, to je jediná pravda, pravda, která vede k vašemu obrácení, a potom k obrácení všech těch se kterými se setkáváte, kteří nepoznali mého Syna – všech těch, kteří nevědí co znamená milovat. Děti moje, můj Syn vám daroval pastýře. Chraňte je. Modlete se za ně. Děkuji vám."

Dubnové poselství předané prostřenictvím vizionářky Marije

25.04.2013 20:38

„Drahé děti! Modlete se, modlete se, jenom se modlete, až se vaše srdce otevře do víry jako květ, který se otevírá teplým paprskům slunce. Toto je čas milosti, který vám Bůh dává mojí přítomností, ale vy jste daleko od mého srdce, proto vás volám k osobnímu obrácení a rodinné modlitbě. Ať je vám Písmo svaté vždy podnětem. Všechny vás žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."

 

Poselství z 25. 3. 2013, sdělené prostřednictvím vizionářky Marije

27.03.2013 14:55

       „Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás vybízím, abyste vzaly do rukou kříž mého milovaného Syna, Ježíše Krista, a abyste uvažovaly o jeho mukách a smrti. Ať vaše trápení bude sjednocené v jeho trápení a láska zvítězí, protože On, který je Láska, dal sám sebe z lásky, aby spasil každého z vás. Modlete se, modlete se, modlete se, až láska a mír zavládnou ve vašich srdcích. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

 

Záznamy: 266 - 270 ze 272
<< 51 | 52 | 53 | 54 | 55 >>