Poselství Panny Marie z Medžugorje

        Panna Maria, Matka Ježíše Krista, Spasitele světa se v Medžugorji začala zjevovat ( jak věříme ) 24. června 1981. Zjevuje se nadále denně. Od 25. června, dává poselství pro lidi, své drahé děti, jak z farnosti Medžugorje, tak i z celého světa.

     ---------------------------------------------------

    Od roku 1987 sděluje pravidelná poselství jednou měsíčně prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović - Lunetti 25. dne každého měsíce.

Dále sděluje poselství i vizionářce Mirjaně Dragičević - Soldo, pravidelně 2. každého měsíce, ale též 18. března každým rokem, které jí Panna Maria slíbila, když pro ní končila pravidelná denní zjevení v roce 1982. Tento den má Mirjana slíbeno, že bude mít zjevení až do konce svého života.

I další dva vizionáři, kteří už nemají denní zjevení, Jakov Čolo a Ivanka Ivanković - Elez mají od Panny Marie slíbeno zjevení jednou do roka až do konce jejich života.

Dále se v této rubrice budete setkávat i se zjeveními pro vizionáře Ivana Dragičeviće, který má nadále denní zjevení. Panna Maria mu též sděluje poselství, zejména pro jeho modlitební skupinu.

POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje

Poselství Panny Marie předané prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo 2. června 2013.

02.06.2013 22:51

"Drahé děti! V tento neklidný čas já vás znovu vyzývám, abyste šly za mým Synem, abyste Ho následovaly. Vím  o bolestech, trápení a potížích, ale v mém Synu si odpočinete, v něm naleznete mír a spásu. Děti moje, nezapomeňte, že vás můj Syn svým křížem vykoupil a umožnil vám, abyste znovu byly děti Boží, abyste znovu mohly Nebeského Otce volat: „Otče!“ Abyste byly hodni Otce, milujte a odpouštějte, protože váš Otec je láska a odpuštění. Modlete se a postěte, protože to je cesta k vašemu pročištění, to je cesta k poznávání a poznání Nebeského Otce. Když poznáte Otce, pochopíte, že jenom On je vám potřebný. Já, jako matka, chci svoje děti ve společenství jednoho lidu ve kterém se poslouchá a koná Boží slovo*. Proto, děti moje, pojďte za mým Synem, buďte jedno s Ním, buďte Boží děti. Mějte rádi svoje pastýře tak, jak je miloval můj Syn, když je povolal, aby vám sloužili. Děkuji vám."

* Toto Panna Maria řekla rozhodně a důrazně.

Poselství Panny Marie z Medžugorje, prostřednictvím vizionářky Marije

25.05.2013 21:00

"Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste byli silní a rozhodní ve víře a modlitbě, až vaše modlitby budou tak silné, že otevřou srdce mého milovaného Syna Ježíše. Modlete se, dítka, modlete se bez ustání, až se vaše srdce otevře Boží lásce. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás všechny a prosím za vaše obrácení. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."

Zjevení pro Ivana Dragičeviće, pátek 24. 5. 2013

24.05.2013 17:29

(medjugorje-info.com)

Nejdůležitější ze setkání s Pannou Marií podle bezprostředního sdělení vizionáře Ivana:

I dnes večer přišla Panna Maria velmi radostná a veselá. Na počátku nás všechny pozdravila svým mateřským pozdravem: „Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje“. Potom se Panna Maria zvláště modlila určitý čas nad vámi zde přítomnými nemocnými a potom se určitou dobu modlila se vztaženýma rukama nad námi všemi zde přítomnými. Potom se Panna Maria delší dobu modlila dnes zvláště za mír v rodinách a za svatost v rodině. Potom jsem jí doporučil vás všechny, všechny vaše pořeby, všechny vaše úmysly, vaše rodiny, a zvláště nemocné.

Potom následoval soukromý rozhovor můj s ní a její se mnou. Ten zůstane jen mezi námi. Potom rozhovoru Panna Maria za modlitby odešla. Odcházela ve znamení zářícího kříže s pozdravem: "Jděte v pokoji, drahé děti moje."

ZJEVENÍ PRO VIZIONÁŘE IVANA DRAGIČEVIĆE

20.05.2013 23:10

16. května se vrátil do Medžugorje vizionář Ivan po obvyklém zimním pobytu v USA. Ivan má nadále pravidelné denní zjevení Panny Marie. Kromě toho má i "mimořádná" zjevení, a to při setkání jeho modlitební skupiny skládající se z místních farníků. V pátek 17. 5. se mimořádné zjevení Panny Marie uskutečnilo "za zavřenými dveřmi", pouze pro členy modlitební skupiny. Dnes bylo první veřejné "mimořádné" zjevení pro Ivana a jeho modlitební skupinu.

Zjevení se uskutečnilo ve 22 hodin na Místě zjevení na Podbrdu. Po zjevení vizionář vyprávěl, jak zjevení prožil:

"Panna Maria se dnes zjevila velmi radostná, veselá. Pozdravila svým obvyklým pozdravem: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje. Potom se nad námi všemi delší dobu modlila se vztaženýma rukama. Zvláště nad všemi přítomnými nemocnými.  Potom dala Panna Maria poselství - Drahé děti, i dnes, vás zvláštním způsobem vyzývám, v tomto čase milosti se otevřete Duchu Svatému. Drahé děti, nedopouštějte, aby vás vedl svět. Modlete se, vytrvejte v modlitbě. Ať Duch Svatý sestoupí na vaše rodiny, které jsou ve tmě. Matka se modlí spolu s vámi a přimlouvá se u svého Syna. Děkuji vám, drahé děti, že jste i dnes přijaly mou výzvu.  - Potom Panna Maria všem požehnala a požehnala předměty, které jste přinesli k požehnání. Já jsem jí doporučoval vás všechny, vaše problémy, vaše rodiny, vaše úmysly, zvláště nemocné.
Potom se Panna Maria dále modlila, pozdravila - Jděte v pokoji Božím, drahé děti moje - a za modlitby se vzdalovala do nebe ve znamení světelného kříže."

Májové poselství pro Mirjanu

02.05.2013 12:49

Poselství Panny Marie předané prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo z 2. května 2013.

"Drahé děti! Znovu vás vyzývám, abyste milovaly, a ne soudily. Můj Syn podle vůle Nebeského Otce byl mezi vámi, aby vám ukázal cestu spásy, aby vás spasil, a ne aby vás soudil. Jestli chcete následovat mého Syna, nebudete soudit, ale milujte, jako vás miluje váš Nebeský Otec. I když je vám nejhůř, když padáte pod tíhou kříže, nezoufejte, ne suďte, ale vzpomeňte si, že jste milováni a hvalte svého Nebeského Otce za Jeho lásku. Děti moje, nesejděte z cesty, kterou vás vedu. Nežeňte se do zkázy. Ať vás modlitba a půst posílí, abyste mohly žít tak, jak by si to Nebeský Otec přál; abyste byly mými apoštoly víry a lásky; aby váš život žehnal těm které potkáváte; abyste byly jedno s Nebeským Otcem a mým Synem. Děti moje, to je jediná pravda, pravda, která vede k vašemu obrácení, a potom k obrácení všech těch se kterými se setkáváte, kteří nepoznali mého Syna – všech těch, kteří nevědí co znamená milovat. Děti moje, můj Syn vám daroval pastýře. Chraňte je. Modlete se za ně. Děkuji vám."

Záznamy: 196 - 200 ze 204
<< 37 | 38 | 39 | 40 | 41 >>