Poselství Panny Marie z Medžugorje

        Panna Maria, Matka Ježíše Krista, Spasitele světa se v Medžugorji začala zjevovat ( jak věříme ) 24. června 1981. Zjevuje se nadále denně. Od 25. června, dává poselství pro lidi, své drahé děti, jak z farnosti Medžugorje, tak i z celého světa.

     ---------------------------------------------------

    Od roku 1987 sděluje pravidelná poselství jednou měsíčně prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović - Lunetti 25. dne každého měsíce.

Dále sděluje poselství i vizionářce Mirjaně Dragičević - Soldo, pravidelně 2. každého měsíce, ale též 18. března každým rokem, které jí Panna Maria slíbila, když pro ní končila pravidelná denní zjevení v roce 1982. Tento den má Mirjana slíbeno, že bude mít zjevení až do konce svého života.

I další dva vizionáři, kteří už nemají denní zjevení, Jakov Čolo a Ivanka Ivanković - Elez mají od Panny Marie slíbeno zjevení jednou do roka až do konce jejich života.

Dále se v této rubrice budete setkávat i se zjeveními pro vizionáře Ivana Dragičeviće, který má nadále denní zjevení. Panna Maria mu též sděluje poselství, zejména pro jeho modlitební skupinu.

POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje

Poselství z 25. srpna 2013

25.08.2013 21:41

„Drahé děti! I dnes mi Nejvyšší dává milost, abych byla s vámi a abych vás vedla k obrácení. Každým dnem já zasévám a vyzývám vás k obrácení, abyste byly modlitba, mír, láska, obilí, které umírajíc rodí stonásobně. Nepřeji si, abyste se vy, drahé děti, kály za to, co jste mohly, ale nechtěly. Proto, drahé děti, znovu s nadšením řekněte: „Chci být znamení pro druhé“. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Zjevení pro vizionáře Ivana, večer 5. 8. 2013

07.08.2013 08:38

Zjevení pro vizionáře Ivana, večer 5. 8. 2013 na Podbrdu v Medžugorji, v době konání 24.mezinárodního modlitebního festivalu mládeže.

      Dnes večer přišla Panna Maria k nám radostná a šťastná. Všechny nás pozdravila svým mateřským požehnáním: „Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje!“
Panna Maria se delší dobu modlila ve svém, aramejském, jazyce. Modlila se nad námi všemi přítomnými, zvláště nad nemocnými a nadevšemi přítomnými kněžími. Potom Panna Maria řekla:
"Drahé děti, i dnes ve své veliké radosti, když hledím na vás s otevřeným a radostným srdcem, všechny vás vyzývám, abyste se zodpovědně modlily za mír. Modlete se, drahé děti, až mír zavládne světem a až mír zavládne v srdcích lidí a v srdcích všech mých dětí. Buďte mými nositeli míru v tomto světě bez míru, buďte mým živým znamením, znamením míru tam, kde se setkáváte s lidmi ve vaší farnosti. Buďte mým znamením, buďte mým světlem, mým zrdcadlem pro druhé. Vězte, drahé děti, že jsem stále s vámi, že se modlím za vás všechny a že se přimlouvám za vás před Ježíšem, mým Synem. Proto vytrvejte v modlitbě. Děkuji vám, že jste i dnes přijaly mou výzvu.“
V celé své radosti Panna Maria odchází ve znamení světla a kříže a všechny nás pozdravila svým pozdravem: „Jděte v pokoji, drahé děti moje.“ Panna Maria i dnes večer požehnala všechny přítomné a všechny náboženské předměty, které jsme přinesli s sebou k požehnání.

Poselství Panny Marie svěřené vizionářce Mirjaně Soldo 2. srpna 2013

02.08.2013 16:34

Drahé děti! Kdybyste mi jen s plnou důvěrou otevřely svá srdce, všechno byste pochopily. Pochopily byste s jak velikou láskou vás volám, s jak velikou láskou vás chci změnit – a udělat šťastnými, s jak velikou láskou vás chci udělat následovníky mého Syna, a dát vám mír v plnosti svého Syna. Pochopily byste nesmírnou velikost mojí mateřské lásky. Proto, děti moje, modlete se, protože skrze modlitbu roste vaše víra a rodí se láska při které ani kříž není nesnesitelný, protože ho nenesete samy. Ve společenství s mým Synem oslavujete jméno  nebeského Otce. Modlete se, modlete se o dar lásky, protože láska je jediná pravda. Ona všechno odpouští, každému slouží a v každém vidí bratra. Děti moje, apoštolové moji, nebeský Otec vám skrze mne, svoji služebnici, dal velikou důvěru, abyste pomohly těm, kteří ho neznají, aby se s Ním usmířili a aby ho následovali. Proto vás učím lásce, protože jen když budete mít lásku, budete mu moci odpovědět. Znovu vás vyzývám, milujte svoje pastýře a modlete se, aby se v této těžké době jméno mého Syna oslavovalo pod jejich vedením. Děkuji vám.

Poselství z Medžugorje ze 25. 7. 2013

25.07.2013 22:18

„Drahé děti! S radostí v srdci vás všechny vybízím, abyste žily svoji víru a abyste o ní svědčily srdcem i příkladem v každé podobě. Rozhodněte se, dítka, že budete daleko od hříchu a pokušení, a ať ve vašich srdcích je radost a láska ke svatosti. Já vás, dítka, mám ráda a provázím vás svojí přímluvou před Nejvyšším.

 Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

Poselství pro Ivana z 8. 7. 2013

10.07.2013 13:09

Poselství Panny Marie předané prostřednictvím medžugorského vizionáře Ivana Dragičeviče 8. 7. 2013 na Podbrdu:

"Drahé děti, i dnes vás chci zvláštním způsobem vyzvat, abyste se v tomto čase zvláště modlily na moje úmysly. Modlete se, drahé děti, za moje plány, které chci uskutečnit. Vaše modlitby jsou mi potřebné, s vámi chci uskutečnit svoje plány. Děkuji vám, drahé děti, i dnes, že jste přijaly mou výzvu."

Záznamy: 196 - 200 ze 213
<< 38 | 39 | 40 | 41 | 42 >>