Poselství Panny Marie z Medžugorje

        Panna Maria, Matka Ježíše Krista, Spasitele světa se v Medžugorji začala zjevovat ( jak věříme ) 24. června 1981. Zjevuje se nadále denně. Od 25. června, dává poselství pro lidi, své drahé děti, jak z farnosti Medžugorje, tak i z celého světa.

     ---------------------------------------------------

    Od roku 1987 sděluje pravidelná poselství jednou měsíčně prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović - Lunetti 25. dne každého měsíce.

Dále do března 2020 sdělovala poselství i vizionářce Mirjaně Dragičević - Soldo, pravidelně 2. každý měsíc, ale též při zjevení 18. března každým rokem, které jí Panna Maria slíbila, když pro ní končila pravidelná denní zjevení v roce 1982. Tento den má Mirjana slíbeno, že bude mít zjevení až do konce svého života.

I další dva vizionáři, kteří už nemají denní zjevení, Jakov Čolo a Ivanka Ivanković - Elez mají od Panny Marie slíbeno zjevení jednou do roka až do konce jejich života a při nich též přijímají poselství.

Dále se v této rubrice budete setkávat i se zjeveními pro vizionáře Ivana Dragičeviće, který má nadále denní zjevení. Panna Maria mu též sdělovala poselství, zejména při setkáních modlitební skupiny medžugorských farníků, kterou vede Panna Maria prostřednictvím vizionáře Ivana.

POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje

Poselství pro vizonáře Ivana z 24. 6. 2013

26.06.2013 09:44

Za účasti velkého množství věřících se 24. 6. 2013 na POdbrdu uskutečnilo zjevení pro vizonáře Ivana při schůzce modlitební skupiny medžugorských farníků. Panna Maria, kromě jiného, při zjevení dala toto poselství:

"Drahé děti, přicházím k vám radostná a s radostí vás chci i dnes vyzvat, abyste přijímaly a žily moje poselství. Drahé děti, s vámi chci uskutečnit projekty, které mám pro svět a pro Církev. Zvláštním způsobem vás dnes vyzývám, abyste obnovily moje poselství a abyste je žily. Na počátku jsem se představila jako Královna Míru, i dnes vás zvláštním způsobem vyzývám k modlitbě za mír: za mír v srdcích lidí, za mír ve vašich srdcích, protože mír přichází z vašich srdcí. Drahé děti, Matka se modlí za vás všechny, Matka vás miluje svojí mateřskou láskou a přimlouvá se za vás u svého Syna. Drahé děti i dnes vám chci poděkovat: Děkuji vám, že jste mě přijaly a že nadále přijímáte a žijete moje poselství. "

Poselství Panny Marie, v den 32. výročí zjevení, 25. 6. 2013

25.06.2013 23:41

„Drahé děti! S radostí v srdci vás všechny mám ráda a vyzývám vás, přibližte se mému Neposkvrněnému srdci, abych vás mohla ještě více přiblížit mému Synu Ježíšovi, aby vám On dal svůj mír a lásku, pokrm pro každého z vás. Otevřte se, dítka, modlitbě, otevřte se mojí lásce. Já jsem vaše matka a nemohu vás nechat samotné v bloudění a hříchu. Vy jste pozvaní, dítka, abyste byly moje děti, moje milované děti, abych vás všechny mohla obětovat svému Synu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.“

Poselství Panny Marie předané prostřednictvím vizionářky Mirjany Soldo 2. června 2013.

02.06.2013 22:51

"Drahé děti! V tento neklidný čas já vás znovu vyzývám, abyste šly za mým Synem, abyste Ho následovaly. Vím  o bolestech, trápení a potížích, ale v mém Synu si odpočinete, v něm naleznete mír a spásu. Děti moje, nezapomeňte, že vás můj Syn svým křížem vykoupil a umožnil vám, abyste znovu byly děti Boží, abyste znovu mohly Nebeského Otce volat: „Otče!“ Abyste byly hodni Otce, milujte a odpouštějte, protože váš Otec je láska a odpuštění. Modlete se a postěte, protože to je cesta k vašemu pročištění, to je cesta k poznávání a poznání Nebeského Otce. Když poznáte Otce, pochopíte, že jenom On je vám potřebný. Já, jako matka, chci svoje děti ve společenství jednoho lidu ve kterém se poslouchá a koná Boží slovo*. Proto, děti moje, pojďte za mým Synem, buďte jedno s Ním, buďte Boží děti. Mějte rádi svoje pastýře tak, jak je miloval můj Syn, když je povolal, aby vám sloužili. Děkuji vám."

* Toto Panna Maria řekla rozhodně a důrazně.

Poselství Panny Marie z Medžugorje, prostřednictvím vizionářky Marije

25.05.2013 21:00

"Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste byli silní a rozhodní ve víře a modlitbě, až vaše modlitby budou tak silné, že otevřou srdce mého milovaného Syna Ježíše. Modlete se, dítka, modlete se bez ustání, až se vaše srdce otevře Boží lásce. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás všechny a prosím za vaše obrácení. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."

Zjevení pro Ivana Dragičeviće, pátek 24. 5. 2013

24.05.2013 17:29

(medjugorje-info.com)

Nejdůležitější ze setkání s Pannou Marií podle bezprostředního sdělení vizionáře Ivana:

I dnes večer přišla Panna Maria velmi radostná a veselá. Na počátku nás všechny pozdravila svým mateřským pozdravem: „Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje“. Potom se Panna Maria zvláště modlila určitý čas nad vámi zde přítomnými nemocnými a potom se určitou dobu modlila se vztaženýma rukama nad námi všemi zde přítomnými. Potom se Panna Maria delší dobu modlila dnes zvláště za mír v rodinách a za svatost v rodině. Potom jsem jí doporučil vás všechny, všechny vaše pořeby, všechny vaše úmysly, vaše rodiny, a zvláště nemocné.

Potom následoval soukromý rozhovor můj s ní a její se mnou. Ten zůstane jen mezi námi. Potom rozhovoru Panna Maria za modlitby odešla. Odcházela ve znamení zářícího kříže s pozdravem: "Jděte v pokoji, drahé děti moje."

Záznamy: 251 - 255 ze 261
<< 49 | 50 | 51 | 52 | 53 >>