Zjevení pro vizionáře Ivana Dragičeviće 13. ledna 2023

30.01.2023 15:30

Zjevení se uskutečnilo v Dublinu, kde se Ivan setkal s ctiteli Panny Marie.

„Myslím, že chápete, že nelze všechno vyjádřit slovy. Nejsou slova v současném světě, aby se mohlo vylíčit setkání s Pannou Marií. Na každé setkání s Pannou Marií se připravujeme modlitbou růžence. Modlil jsem se růženec spolu s vámi a osobně jsem se přibližoval stále víc a více času 18,40 a přitom jsem ve svém srdci stále více cítil přítomnost Panny Marie. V tom okamžiku, kdy jsem přišel a poklekl, jsem se začal modlit, a když jste přestali slyšet můj hlas, to byla chvíle, kdy přišla Panna Maria.

Když Panna Maria přichází nejdříve se před Ní objeví světlo.  Není to světlo, které je vidět na zemi. Je to světlo Ráje. Nějaká část Ráje s Ní přichází… Když Panna Maria přijde já už nevidím nic před sebou ani za sebou.  Tehdy si neuvědomuji ani čas ani prostor.

Dnes k nám Panna Maria přišla velmi radostná a veselá. Všechny nás pozdravila svým mateřským pozdravem: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje! Potom pozvedla své oči k nám všem, vztáhla ruce a modlila se ve svém aramejském jazyce. Potom řekla:

„Drahé děti, i dnes se raduji spolu s vámi. I dnes vás chci pozvat na modlitbu. Modlete se na mé úmysly a mé plány, které si přeji uskutečnit. Zvláště se, drahé děti, modlete v této době za mír. Otevřete se míru. Matka se modlí spolu s vámi. A přimlouvám se za vás všechny u svého Syna. Děkuji vám, drahé děti i dnes, že jste řekly ano a přijaly moje pozvání.“

Potom se Panna Maria určitou delší dobu modlila zvláště nad vámi mladými, kteří jste byli zde blízko mne. Potom se modlila zvláště nad vámi kněžími a nad vámi nemocnými. Potom Panna Maria udělila nám všem své mateřské požehnání a požehnala všechno co jste k požehnání přinesli. Doporučil jsem vás všechny, vaše potřeby, vaše úmysly, vaše rodiny.

Potom Panna Maria pokračuje v modlitbě a nějaký čas se modlí zvláště za obrácení hříšníků. A při té modlitbě odcházela Panna Maria ve  znamení světelného kříže s pozdravem: Jděte v pokoji, drahé děti moje!

Já bych chtěl dnes říci zvláště, že se Panna Maria modlila velmi dlouho nad námi všemi, zvláště nás vyzvala, abychom se modlili za uskutečnění jejích plánů, které chce aby se uskutečnily, zvláště plány míru.

Drazí přátelé já doufám, že my přijmeme její volání a přijmeme její poselství a budeme spolutvořiteli jednoho krásnějšího, lepšího světa. Světa důstojnějšího dětí Božích. Panna Maria si přeje, abychom byli i my apoštolové, kteří budou přinášet poselství. Každý z nás musí být apoštol. Ale nemůže nikdo z nás být apoštolem, jestli poselství nežije. Žít poselství a přinášet je druhým... Dosvědčovat to svým životem. Buďme i my dnes živým znamením, nehledejme vnější znamení, abychom něco viděli, abychom se něčeho dotkli a pak řekli: Teď věřím… Panna Maria dnes žádá od nás všech, abychom my byli živým znamením, znamením živé víry. Evangelium říká: Blaze těm, kteří nevidí a věří! Tak ať se stane! Děkuji a Bůh vám žehnej.

(Přeloženo ze zvukového záznamu)