Vizionář Ivan Dragičević poslal z USA vánoční pozdrav

27.12.2020 21:10

přátelům a ctitelům Panny Marie:

Drazí moji přátelé v Kristu,

život se změnil od doby, kdy dočasná tma této bouře vešla do Církve a světa. Život se zdá být složitý a nejistý; naše srdce jsou neklidná. Mnozí cítí tíseň a strach. Chceme mít jasno; hledáme světlo a pravý mír.

Teď je více než kdy jindy slyšet hlas naší Matky. Panna Maria je nový hlas, který volá na poušti: „Neboj se bouře! Důležitější je připravit svá srdce pro Pána! Žij v naději!"

Panna Maria nám dává léky naděje: obrácení, modlitba ze srdce (zvláště růžence) živá četba Písma svatého, častá zpověď, půst a mše svatá.

Téměř 40 roků Panna Maria v Medžugorji žádá, abychom se modlili za uskutečnění jejích plánů.

Drazí přátelé, ty plány vycházejí z otčenáše "buď vůle Tvá". Vůlí Panny Marie je, abychom každý den žili v "radostné naději" a věřili tak, jak nám Ježíš dává v Evangeliu. Svatý Pavel nám říká, že „naděje nezklame“. Naděje je "kotva duše".

Vánoce jsou dobou veliké, “radostné naděje”. To není pocit optimizmu. To je pravda. Ta Pravda je Ježíš Kristus. Ježíš, náš Spasitel, skrze Pannu Marii přišel na Zem jako člověk, aby nás chápal a rozuměl nám, léčil nás a pozvedal, osvobozoval a přetvářel v nové, krásné bytosti. Jenom Ježíš je náš mír. Ježíš je naše pravá naděje.

Vánoce nezávisí na drahých darech, které představují naši kapsu a čas. Radost je pravý dar Vánoc. Panna Maria říká, „Drahé děti, přeji si, abyste se staly nositeli míru a Boží radosti na tomto světě.“

Noste to prostě: hodně se usmívejte, smějte, milá gesta projevujte, nabízejte odpuštění.

Modlím se, abyste se snažili najít nejhlubší ze všech radostí poznávání Kristovy radosti. Modlím se zvláště za to, aby se Ježíš znovu narodil ve vašich srdcích.

Evangelium nám sděluje, že se Bůh zjevuje maličkým. Prožít Ježíšovo narození znamená právě to – stát se maličkými a přistoupit k hlubokému mysteriu vánočních jesliček.

Slavnost Narození Ježíše nás tedy vede k rozlišování podstatného od nepodstatného v životě. Prosme proto Pána o vytrvalost na té cestě zdokonalování ve víře a lásce.

Modleme se, abychom byli upřímní a autentičtí křesťané.

V tom duchu vám přeji Radostné Vánoce a požehnaný nový 2021. rok!

Pokoj a dobro.

Vaši Ivan, Laureen, Kristina, Mikayla, Daniel a Mathew.

(vizionář Ivan s manželkou a dětmi)