Velikonoční blahopřání medžugorského faráře fra Marinka Šakoty

11.04.2021 22:35

 

Fra Marinko Šakota, medžugorský farář farníkům, poutníkům a všem věřícím popřál k Velikonocům a zveřejnil toto poselství, které v překladu uvádíme:Na jaře, když se v přírodě všechno probouzí, když klíčí rostlinky ze země a jiné již vzrostlé ožívají, my slavíme Vzkříšení. 

Co je Vzkříšení a co konkrétně znamená pro náš život?

Jsou v životě chvíle, kdy zůstáváme beze slov a kdy nám žádná slova nemohou přinést jasné odpovědi. Jedna taková situace je před hrobem. Tak bylo i Marii Magdaleně i učedníkům, když se ocitli před hrobem do kterého bylo položeno tělo Ježíšovo. Vzkříšení je Kristovo světlo z druhé strany, které osvětluje naši pozemskou cestu i naše nejasnosti.

Naše vzkříšení začíná, když v člověku začneme poznávat Boha a když se rozhodneme milovat a odpouštět. Podmínkou vzkříšení je umírání sobeckosti a pýchy v nás. Když v nás zvítězí láska, která je ochotná sloužit životu, tehdy nastává vzkříšení..

Jsme si stále více vědomi negativních důsledků individualizmu, který zavládl v naší době: uzavřenost do sebe a do svého „klidného“ koutku, chladu a lhostejnosti ve vztahu k druhým, bezohlednost a slepost k utrpení druhých. Když nás v nitru prostoupí Kristovo vzkříšení, tehdy nemůžeme zůstat bezcitní a pasivní, ale vydáváme se vstříct druhým, abychom jim ohlašovali, že Ježíš žije a že je láska silnější a lepší než  zlo.

Drazí farníci farnosti Medžugorje, drazí poutníci a všichni lidé dobré vůle, radostné a požehnané velikonoční období!

Fra Marinko Šakota,
farář farnosti Medžugorje