Včera fra Petar Ljubičić nadšeně kázal o Bohu a uvedl též svědectví o zázračném uzdravení

15.07.2021 17:59

Svědectví o uzdravení uvedl fra Petar Ljubičić ve svém kázání při večerní mši svaté 14. července 2021 v Medžugorji na vnějším oltáři.

Bratři a sestry, aby nám Ježíš ukázal trochu svojí lásky, kterou má k nám všem, dal se přibít na kříž, aby nás spasil, dovolil, aby mu probodli srdce, a z jeho Přesvatého Srdce vytekla krev, která nás obmývá, osvobozuje, léčí a zachrańuje. Na to nesmíme nikdy zapomínat.

Ano, bratři a sestry, takový je život. Myslíš si, že z dětí budeš mít radost a místo toho zažiješ smutek a slzy. Myslíš, že v manželství najdeš pochopení, lásku a věrnost, ale přicházejí bolestné hádky a lidem tečou nervy. Myslíš, že v příteli najdeš opravdu věrného přítele, který ti bude rozumět, ale zažiješ nevděčnost a zklamání. Jistě jsme to všichni zakusili.

Dnešní evangelium mluví o Ježíšovi, který se modlí.  Skutečně oslavuje nebeského Otce. O, taková by měla být i naše modlitba: Slavím Tě Otče, Pane Nebe a Země, že jsi toto skryl před velkými a rozumnými a zjevil jsi to maličkým... Těm velkým, rozumným, pyšným, se to poznání často ani nenabízí, protože oni myslí, že mohou být šťastní bez Boha, zatímco maličcí, pokorní, vidí svojí omezenost a nejsnáze nacházejí Boha a pochopí skutečnost, která je osvobozuje. Mezi takovými se Ježíš nejraději pohyboval a nejradostněji cítil. Maličcí, skromní, opuštění byli jeho nejmilejší společností. On je jim nejlepší učitel prostoty, jednoduchosti, skromnosti: Učte se odemne neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Ano, tomu se můžeme od Ježíše naučit. Právě tady se to učíme.

Bratři a sestry, Ježíš je pramen života, zdroj síly, samotná nesmírná láska. Říká nám: Nesmírně Dobrý, Milosrdný Bůh se stal člověkem, naším velikým bratrem. On nejen, že ví, co znamená být člověk. Jak je někdy těžké být opravdovým člověkem. On to prožil, zakusil na vlastní kůži. To znamená, že nepotřebujeme Bohu dlouho vysvětlovat, jak je nám těžko, jak nás mučí, když jsme slabí, ubozí, omezení, hříšní a máme sklon k pýše a nijak se nám nedaří být pokorní. Jestli nám v tom někdo může rozumět, pak je to On. Proto nám říká ta útěchyplná slova: Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtížení, unavení, vy všichni, kteří máte těžkosti a problémy... Bohu se tedy můžeme svěřit, vyplakat se před Ním. Řekni mu jen všechno upřímně o svým pochybnostech a mukách a touhách, o svých pádech a ranách, které nás možná stále ještě pálí a bolí, ale nevytýkejme Bohu, že nemá pochopení, když od nás žádá, že bychom měli být poctiví a spravedliví, čestní a vzorní... On od nás nežádá nic co by sám životem neukázal. A proto jsou jeho slova tak útěchyplná a snad ta nejkrásnější jaká můžeme kdy slyšet: Pojďte ke mně vy všichni, kdo jste obtížení a unavení a já vám dám odpočinek a občerstvím vás. Ježíš říká to svoje pozvání všem prostým, pokorným, chudým lidem, které svírají, bolesti, obtíže... jsou to útěchyplná slova pro všechny zde, pro všechny lidi, kteří se vracejí právě na toto posvátné místo, pro všechny, kteří si ztěžují na stres, stísněnost, potíže, nervozitu, nebo jakékoli jiné trápení. My všichni jsme unavení. Unavení jsme prací, a starostmi o sebe osobně, o svoje děti... Bojíme se budoucnosti, co nám přinese. Je tady ta hrozba, která nás postihla. Trvá to už rok a půl. A říkají nám, že přichází nějaká čtvrtá vlna... začali jsme být neklidní, nespokojení, stísnění. Kdy se zbavíme toho trápení, té hrozby (kovidu) ? Hledáme sílu, abychom se vyrovnali s životem. Hledáme sílu a úlevu. My jsme lidi pod břemeny a úkoly života. Břemeno je často neúnosné a úkoly neřešitelné.

A Ježíš nám říká: Přijďte ke mně všichni! Kolikrát nám má opakovat ta slova? Ježíš nedělá žádnou vyjímku. Jeho podmínky splňuje každý, kdo se necítí dobře, koho mučí jakékoli trápení, neštěstí, nemoc, starost, jen ať přijde a svěří to Ježíšovi na přímluvu jeho Matky, Královny Míru. On je Božský Spasitel a cokoli Mu jeho Matka řekne, to nám On daruje, On nás vyslyší! 

Tedy to znamená, že když přijdou chvíle, že ti nemůže nikdo pomoci, ani jeden přítel, je někdo, kdo ti pomoci může a to je Ježíš. On je Božský Spasitel, mocný lékař... Přítel, který zažil všechno hořké neštěstí, nenávist svých nepřátel i zradu svých přátel. On sám má zraněné srdce a ví co je zraněné lidské srdce. Když Ježíš říká: Přijďte ke mně vy všichni obtížení potížemi, neštěstím, pak to říká z čisté, nesobecké lásky. Jeho láska došla tak daleko, že za nás dal svoji Nejsvětější krev. Sám řekl, že není větší lásky než ta, když někdo dává život za své přátele. A vy jste moji přátelé, jestli to děláte. Ježíš nás občerstvuje a posiluje tím, že nám ukazuje lásku Otce a  nás učí milovat Nebeského Otce jako jeho pravé děti. Ježíš nás nezatěžuje komplikovanými zákony, ale dává nám prostý zákon lásky k Bohu a k bratřím a sestrám. A to všechno z jediného důvodu: splnění vůle Otce Nebeského. Vůlí Otce nebeského dnes večer je, abychom tady slavili Pána a poslouchali jeho slova. Vůle Nebeského Otce je ten věčný plán, který má s námi. Chce nám dát štěstí už tady a zvláště až ukončíme svůj pozemský život tady a půjdeme k Němu do Ráje. To je vůle Nebeského otce, který nás miluje. I když někdy náročná, tak je vždy provázená láskou, dobrotou, pokorou, radostí.

Což nejsou v životě břemena, která člověk nemůže sám unést? Proto potřebujeme Ježíšovy paže, ramena, jeho pomoc, sílu, mocnou přímluvu Panny Marie, naší Matky a Královny Míru? Proto nám říká Pán, právě na tomto posvátném místě: Přijďte ke mně všichni vy unavení a obtížení, chci být vaší posilou, pomocí a řešit všechny vaše potíže.  Bratři a sestry, nejtěžší je být s břemenem sám. Ježíš je náš největší přítel. On nás občerství, On nám dá pravou sílu bez které nemůžeme být vítězi. Proč tak málokdy chodíme za Ježíšem, raději naříkáme a chceme všechno řešit sami? Všechno nosit bez Něj. Proto je nám život příliš hořký. Jsou rány, které může léčit jenom jeho ruka. Jsou břemena, která můžeme nosit jen my a On osobně. Proto přijďme k Němu bez obav, s láskou a s pokorou, protože všichni jsme unavení, obtížení... On je občerstvení, On je síla.

Miliony lidí z celého světa to pochopili a přišli sem, na toto svaté místo a zakusily lásku a dobrotu našeho Spasitele, zakusily lásku a dobrotu naší nebeské Matky, která nám říká, že Ježíš je náš mír, že Ježíš je naše zdraví, že Ježíš je naše záchrana. Přijměme to a bude nám všechno jasné. Potom pochopíme, že je Ježíš Spasitel i Lékař.

Anně Rajnčak ze Záhřebu byly čtyři roky, když spadla z balkonu bez zábradlí. Měla mnohonásobné komplikované zlomeniny nohou, poškozenou páteř, prožívala nevýslovné bolesti. Krevní oběh a krevní tlak nebyly vpořádku. Měla problémy s ledvinami. Trpěla těžkou anemií a artritisem. 

Sama vypráví: Lékař mi řekl, že mi medicína nemůže pomoci, že nemá možnosti, ale že bych se měla utíkat o pomoc k Bohu. Ptala jsem se, jak se mohu utíkat k Bohu. Nebyla jsem vychována ve víře. Potřebovala jsem deset roků poslouchat svého lékaře, který byl věřící.  A s Bohem jsem se setkala tady v Medžugorji na tomto posvátném místě. Modlila jsem se na kopci zjevení. Děkovala jsem Bohu, oslavovala jsem Ho a klaněla jsem se Mu. Slavila Boha tak jako právě dnes v evangeliu. Chválím Tě, velebím Tě, ctím Tě, Otče Nebeský. Smiluj se nademnou. Během modlitby jsem prožila něco zcela podivuhodného: Mým tělem, zvláště nohami, procházela nějaká podivuhodná, mně neznámá síla, srdce mi tak silně tlouklo, že jsem myslila, že mi pukne. Za několik minut bylo moje tělo úplně klidné. Cítila jsem hluboký mír a velikou radost, Božskou radost. Necítila jsem už žádné bolesti. Všechno to tíživé najednou skončilo. Pro mne to duchovní uzdravení bylo důležitější a silnější než to fyzické. To říká osoba, která zakusila moc modlitby a lásky a milosrdenství Božího. Na mocnou přímluvu Nebeské Matky, Královny míru, Anna v Medžugorji našla Boha, našla svoje zdraví duchovní i fyzické. Tedy, bratři, vidíte co je toto místo. Je to místo, kde se můžeme setkat s Bohem, kde se můžeme obrátit, vyzpovídat a začít nový život. To si Panna Maria přeje celých těchto 40 roků a to je pro naše dobro. A proto vy, kteří sem přicházíte, noste tuto radostnou zvěst druhým. Řekněte jim, že Bůh nás všechny miluje, protože On je Láska a Maria, že je naše Matka, a přejí si, abychom byli šťastní už tady na zemi a jednou s nimi v Ráji. Amen.