Vatikánský nuncius pro BiH, L. Pezzuto, navštívil Medžugorje

05.05.2021 15:16

Kde vedl růženec, předsedal mši svaté a přednesl homilii na téma Máme Mír, protože je Ježíš s námi

 

''Drazí bratři a sestry, v této době pandemie koronoviru se modlíme svatý růženec a zveme všechny, kteří si to přejí, aby se s námi spojili v modlitbě ze svých domovů a prosili zvláště o přímluvu Blahoslavenou Pannu Marii a svatého Josefa. Budeme rozjímat radostná tajemství a upínat svůj pohled na Ježíše a Marii – pramen naší radosti. V naší modlitbě nás budou provázet svědectví svatého. Františka Asiského a modlitby svaté Brigity'', 4. května 2021 večer na počátku modlitby růžence v Medžugorji apoštolský nuncius v Bosně a Hercegovině, arcibiskup Luigi Pezzuto.

Po modlitbě růžence monsPezzuto pokračoval v medžugorském večerním modlitebním programu. Předsedal mši svaté na vnějším oltáři farního kostela sv. Jakova za koncelebrace 19 kněží. Ve svém kázání v němž mluvil o Kristovu míru položil otázku: Co si my, když mluvíme lidsky, představujeme pod pojmem mír?

''Obyčejně za mír považujeme stav, kdy nemáme starosti, nemáme trápení, utrpení a potíže. Tedy nepřítomnost všeho toho co nám bere mír a uvádí nás do stísněnosti. A když takovéto problémy nejsou v našem životě přítomné, pak říkáme: 'Tedy, teď mám mír!'. To je určitý lidský koncept a pozemské chápání  míru, ale to není mír o kterém mluví Ježíš v dnešním Evangeliu. Ježíš začíná svoji řeč takto: 'Mír vám zanechávám, svůj mír vám dávám'. A tím nám dává chápat, že mír, který On dává, není ten mír na který my myslíme. Stav bez trápení, bolesti, utrpení, to je mír v lidském slova smyslu. Ale zkušenosti nám říkají, že  takový druh  míru bývá velmi zřídka'' prohlásil monsPezzuto a zdůrazňoval, že existuje jiný mír, který nám dává a může dát, jedině Ježíš.

''To je mír, který existuje jenom v hlubinách našeho srdce. Dokonce i v situacích, když máme starosti a potíže v životě, protože  lidské utrpení, jak ho sami vnímáme, nám ubírá radostnost, ubírá mír, ale když se díváme na problémy, bolesti a utrpení v životě spolu s Ježíšem, pak On spolu s námi nese náš kříž. Z toho poznání, že nejsme sami v utrpení, ale jsme ve společenství s Ježíšem pramení pravý mír. A ten mír je mnohem větší a podivuhodnější než ten lidský, pozemský mír, který představuje nepřítomnost trápení a potíží'', řekl nuncius Pezzuto a optal se: ''Jak je možné, lidsky viděno, prožívat trápení, prožívat bolest a současně cítit ten hluboký mír srdce'', a potom vysvětlil, že to možné je ''protože je s námi Ježíš!''

''Potřebujeme hledět na ukřižovaného Ježíše, potřebujeme hledět na Ježíše, na Jeho muka, když nesl svůj kříž, a ten kříž nebyl jenom Ježíšův, to je i náš kříž v kříži Ježíšově. A když máme víru, nepotřebujeme se bát čehokoli nepříjemného co se může stát v našem životě'', prohlásil msgrPezzuto, uvádějíc v závěru své homilie i pandemii, jako jeden z důvodů, který nám bere  mír.

''Máme starosti. Zneklidňují nás zprávy, a to je okamžik ve kterém potřebujeme probudit svoji víru. Nejsme sami. Nepotřebujeme v této těžké situaci říkat: 'Kde je Bůh?'. To nepotřebujeme říkat! Je potřeba, abychom říkali, že v této těžké situaci utrpení je Bůh přítomnější než by byl, kdyby nebylo toho utrpení. Ale to neznamená, že nemůžeme v modlitbě prosit Boha, aby nás zbavil tohoto trápení, bolesti a této pandemie'', řekl vatikánský nuncius, který v závěru připomněl, že jsme sem přišli, abychom prosili Pána, aby osvobodil svět z této situace a abychom 'na tomto mariánském místě mohli vroucně prosit Marii, Královnu Míru, aby se přimlouvala u svého Syna, aby nám v této situaci pomohl ''.

Na závěr mešní slavnosti poděkoval medžugorský farář, fra Marinko Šakota, panu nunciovi za jeho příchod.