Vánoční poselství medžugorského faráře fra Zvonimira Pavičića

24.12.2022 17:18

Slavíme  narození Božího Syna, našeho Vykupitele.

Ježíš se narodil v neznámém městě, v chudých podmínkách, daleko od pohledu veřejnosti. Mohli Ho vidět ti, kteří byli pokorní srdcem a odpověděli na Boží podnět. Jim Bůh daroval  nevýslovnou milost, že na vlastní oči hleděli na jeho Syna. I k nám dnes Ježíš přichází v prostotě. Hledá maličké, pokorné srdce ve kterém se bude moci usídlit. Proto připravme Pánu dům v našich srdcích. Odhoďme všechno to co je Boha nedůstojné, a volejme Ho k sobě spravedlivým životem, jako Maria a Josef. Připojme se k písni andělů a zpívejme k slávě Bohu na výsostech a přinášejme pokoj lidem na zemi!

Svým narozením Ježíš tajemným způsobem spojil nebe a zemi. Tak nastala podivuhodná výměna nebeského a pozemského. Přijal naše smrtelné tělo, aby nám tak skrze ně daroval nebeskou nerozpadlivost. Právě to je zdroj naší vánoční radosti. Zatímco budeme jedni  druhé o těchto Vánocích obdarovávat, ať naše srdce uvažuje o té podivuhodné výměně, o tom velikém Daru, o Synu Božím, který se pro nás stal Emanuelem – Bohem s námi.

Všem farníkům, poutníkům a lidem dobré vůle, přeji aby oslavy narození Kristova přinesly hojnost radosti a Boží milosti, abyste ho oslavili v míru a se svými nejmilejšími!

Radostné Vánoce a svaté narození Ježíšovo!