Vánoce v Medžugorji

26.12.2019 16:34

Vánoce 2019 v Medžugorji probíhají za krásného slunného počasí a všudypřítomnosti velké skupiny poutníků z Ukrajiny, kterých je zde přes tisíc. Už na Štědrý večer byla během modlitebního programu otevřena Dvorana, protože kostel byl naplněný do posledního místa.

Mons. Hoser na půlnoční mši vánoční v Medžugorji: Nebojte se! Hlásejte radostnou zvěst celému světu

Půlnoční mši vánoční v Medžugorji předsedal apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, arcibiskup Henryk Hoser. Před půlnoční mší, při které koncelebrovalo s mons. Hoserem 59 kněží, komunita Cenacolo před kostelem sv. Jakova předvedla představení Živé jesličky.

Na počátku svého kázání mons. Hoser řekl, že ''Kristus je nám darován, jako Slunce spravedlnosti skrze Pannu Marii''. Dále recitoval slova písně Tichá noc a tak zdůraznil, že velká vánoční liturgie začíná mší o půlnoci. Tu nazýváme mší pastýřskou.

Mons. Hoser zdůraznil, že se této noci radujeme, ale předcházelo jí období očekávání.

''V historii lidstva byly tři noci, které předcházely této. První byla noc stvoření, kdy Bůh řekl: 'Budiž světlo'. Druhá byla noc Abraháma a noc víry, kdy Bůh řekl: 'Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li. Tolik bude tvého potomstva.' Tak se Abrahám stal otcem všech věřících. Třetí byla noc východu z Egypta a osvobození z otroctví, kdy Bůh řekl: 'Té noci přejdu egyptskou zemí. Já Hospodin budu trestat všechna egyptská božstva'.

My se nacházíme v noci Betléma, ve svaté noci. Po 33 letech pozemského života toho, který se narodil této noci přichází veliká noc vzkříšení Páně'', řekl Hoser, který dále vysvětloval, proč je pro Boha noc mimořádnou dobou, kterou On vybírá pro některé události.

''Po noci lépe vidíme světlo. Dokonce i nejmenší světlo, které osvětluje naši temnotu. Stejně tak lépe slyšíme a lépe chápeme slova, která jsou vyjádřena v tichosti. Tak Kristovo světlo a Jeho slova doléhají k nám v noci, i v temnotě naší duše, a našeho srdce. Jestli něco očekáváme v noci, musíme bdít'', řekl Hoser a dodal, že teď slavíme noc plnou světla.

Arcibiskup Henryk Hoser řekl, že musíme hledat ''pravý zdroj světla, a to je Dítě narozené v Betlémě''.

''On je Život, On je Světlo, On je Spravedlnost, Mír, Láska, Milosrdenství. Bez Něj život směřuje do záhuby. Když zmizí víra, zmizí i věrnost, zmizí životní radost, zmizí smysl života... On sebe dává za nás, aby nás vykoupil od všech nepravostí a očistí sobě vyvolený lid horlící pro dobré skutky'', prohlásil arcibiskup Hoser. A popřál všem šťastné Vánoce.

''Drazí bratři a sestry, nebojte se! Nebojte se! Hlásejte radostnou zvěst celému světu. Provází nás láska Pána celého světa. Sláva na výsostech Bohu, a na zemi mír lidem, v kterých má Bůh zalíbení. Šťastné prožití svátků, radostné Vánoce a ať mír bude s vámi se všemi!'' To jsou slova, kterými mons. Hoser zakončil svoje kázání při půlnoční mši v kostele sv. Jakova. 

(podle Medjugorje.hr)

 

(FOTO)