V Medžugorji se uskutečnila duchovní obnova pro manželské páry

09.11.2022 14:29

Mší svatou byla v Medžugorji ukončena 21. Mezinárodní duchovní obnova pro manželské páry, která se konala od 2. do 5. listopadu. Heslem této duchovní obnovy bylo “Učte se ode mne a naleznete mír” (Mt 11, 28-30). Přednášejícími na této duchovní obnově byli fra Serđo Ćavar a manželé Ivana a Dalibor Šarušić, kteří jsou aktivní v pastoraci manželských párů. Koordinátorem byl medžugorský farář, fra Zvonimir Pavičić.

Této duchovní obnovy se účastnilo více než sedmdesát manželských párů ze 12ti zemí světa. Účastníci ve č dnech trvání této duchovní obnovy poslouchali katecheze a přednášky, modlili se růženec na Kopci zjevení  a křížovou cestu na Križevaci, měli klanění před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní, klanšní před křížem Páně a účastnili se večerního modlitebníhě-liturgického programu v kostele sv. Jakova.

Medžugorský farář, fra Zvonimir Pavičić, poděkoval všem účastníkům za příchod a všem spolupracovníkům, že pomohli, aby se tato akce mohla uskutečnit v nejlepším pořádku. Vyjádřil naději, že si manželské páry budou s sebou odvážet duchovní bohatství, které na této duchovní obnově získali a až se vrátí domů budou z tohoto bohatství také žít ve své rodině, své farnosti, na svém pracovišti.

K účastníky oslovil i apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, arcibiskup Aldo Cavalli, který také předsedal mši svaté na počátku této duchovní obnovy.

Jedněmi z účastníků jsou i manželé María Isabel a César Eduardo, rodiče šesti dětí, kteří  přijeli z Valladolida ve Španělsku. María byla v Medžugorji poprvé, César byl zde na pouti už několikrát.

”Prvně jsem o Medžugorji slyšela od svého muže a od jeho bratra, který je kněz. Ten znal o mariánských zjeveních v Medžugorji a od Misionářek lásky, řádu založeného svatou Matkou Terezou, se dozvěděl, že se organizuje pouť z New Yorku do Medžugorje. Ty sestry zavolaly jeho bratra kněze a on potom pozval mého muže i tak se on dozvěděl o Medžugorji. Panna Maria v našem životě znamená všechno, stejně jako i víra sama, která je pro nás velmi důležitá. Protože pocházím z Mexika, tak byla Panna Maria z Guadalupe stále přítomná v mém životě, ale toto místo je opracdu mimořádné a podivuhodné místo. Na této meziunárodní duchovní obnově se cítíme překrásně, cítíme takový nepopsatelný mír. Právě jsme zakončili modlitbu růžence… Jinak v Medžugorji je takové prostředí, které člověka prostě vede k míru”, vyjádřila se María.                                            (přeloženo z medjugorje.hr)

Osobně jsem po skončení duchovní obnovy pro manžele krátce mluvila s jednou z českých účastníků. Byla zde s manželem, který do kostela jinak často nezavítá. Žena, matka tří dětí, které měli s sebou, mi s hlubokou spokojeností stručně sdělila: Měli jsme se tady opravdu velmi dobře.

Následující duchovní obnova pro manželské páry v Medžugorji se bude konat od  8. do 11. listopadu 2023 pod heslem: „Hle, matka moje a bratří moji!” (Mt 12, 49). FOTO