Svědectví o uzdravení Cristiana v Medžugorji

24.05.2020 14:25

Cristianu Filiceovi z malého místa Piane Crati v Itálii, kterému 25. dubna bude 45 roků, se poutí do Medžugorje život zcela změnil.

Cristian podal své svědectví o těžké chorobě a zázračném uzdravení!

Pocítil jsem teplo a sílu

Žil běžným rodinným životem až do roku 2011, kdy se objevili symptomy sklerózy ALS (Byla jsem dnes upozorněna na chybu. Omlouvám se a opravuji: Při překladech došlo k záměně diagnóz. V tomto případě se nejedá o známější chorobu - sklerózu multiplex, ale o amyotrofní laterální sklerózu, ALS). Nemoc postupovala až skončil na invalidním vozíku. Jedině oči mu zůstaly pohyblivé. Plíce byly oslabené, dýchal na 10 procent. Na invalidním vozíku mohl užívat  zvláštní dýchací přístroj. 

23. září 2013 s farářem don Antonellem Luceo a jedním dalším přítelem se rozhodl přijet do Medžugorje

Prvního dne se setkal s vizionářkou Vickou v centru sestry Kornelie na Vionici, a po Vicčině svědectví a modlitbě nad ním, odešli na Kopec zjevení. – Můj kněz požádal chlapce z Cenacola, aby mne vynesli na kopec zjevení. To pro mne byl překrásný zážitek.  

Dne 25. září byla adorace za kostelem sv. Jakova na vnějším oltáři. Já byl před Nejsvětější svátostí a pocítil jsem velikou milost. Tehdy jsem pocítil i potřebu jít znovu na Kopec zjevení. V tu chvíli jsem se díval k místu zjevení Panny Marie a viděl jsem jednu hvězdu podobnou kometě, která padala na kopec zjevení. Hned jsme řekl panu farářovi, aby mne chlapci z Cenacola znovu zítra donesli na kopec zjevení – vyprávěl nám Cristian. Ale oni už nebyli volní a nemohli ho nosit. Farář a jeho průvodce ho přivezli k Modrému kříži, kde až do března tohoto roku mívala vizionářka Mirjana každého druhého v měsíci zjevení. – Tam se stal zázrak a moje uzdravení – dosvědčoval italský poutník. O té zázračnéudálosti svědčí i průvodce Mika Vasilj, který Cristiana provázel. Vyprávěl nám co se ve skutečnosti stalo na místě zjevení Panny Marie, Královny Míru.

– Pocítil tehdy teplo v celém těle a získal velikou sílu. Vstal z vozíku k všeobecnému údivu všech přítomných u Modrého kříže. – Vratkými kroky jsem se sám vydal vzhůru a vlastní silou jsem vyšel na místo zjevení Panny Marie nahoře na Podbrdu. Po celou dobu mi z očí tekly veliké slzy. Od té doby uplyno již sedm roků a já žiji jiný život – připomíná Cristianova slova průvodce Mika. – Po návratu z poutě domů jsem šel do nemocnice ke svému lékaři. Když jsem k němu vešel vůbec mne nepoznal. Ptal se mě, kde jsem byl a jaký lék jsem užíval. Řekl jsem mu, že jsem byl v Medžugorji a vyprávěl jsem mu co se mi přihodilo, ale on nevěřil. Byl ateista. Trval na tom, aby se potvrdily všechny nové analýzy. A výsledky byly takové, že nemoc prostě už neexistovala.

V únoru 2019 jsem přijel znovu do Medžugorje poděkovat modlitbou medžugorské Panně Marii, Královně Míru. Přišel jsem za přítomnosti své rodiny a našeho pana faráře. Zavedl jsem je k arcibiskupovi Henryku Hoserovi, zvláštnímu papežskému vyslanci pro farnost Medžugorje, kde jsem mu vyprávěl svoje svědectví. Arcibiskup Hoser ode mne žádal, abych přinesl dokumentaci o historii mojí nemoci a zdravotních problémech. Řekl, že je mám předložit v Informačním centru, kde jsou i ostatní dokumenty o dosud přihlášených zázračných uzdraveních. A můj farář po měsíci přijel znovu do Medžugorje a přinesl kompletní dokumentaci o nemocech, kterými jsem trpěl a nechal to na farním úřadě, kde je více než 600 případů uzdravení v Medžugorji od počátku Mariánských zjevení – vyprávěl pro časopis Večerní list Cristian. – S Cristianem – vzpomněl si Mika – jsme šli i za fra Petrem Ljubičićem.

Bude to moje třetí setkání

– Jakmile se zklidní situace s koronavirusem, přijedu do Medžugorje znovu a vystoupím na místo zjevení Panny Marie na Podbrdu. Bude to moje třetí setkání s Pannou Marií, která mi pomohla, že jsem znovu začal chodit a neznám po kolikáté jí budu opět děkovat. Jsem povinen jí děkovat po celý život – říká Cristian s rozhodností.

Dal nespočet interview pro italské Radio Maria. Je také častým hostem italské televize. – Říká: Tématem je vždycky moje uzdravení. To Italy zvláště zajímá v tomto období pandemie koronavirusu. Modlete se! Jedině  modlitba nás může zachránit z této těžké situace. Jen se modlete za nový příchod poutníků do světoznámého Medžugorje, vzkázal Cristian Filice na závěr tohoto rozhovoru o Medžugorji a novém zázračném uzdravení, jak bylo psáno ve Večernji.ba.