Slavíme Marii Královnu

22.08.2020 21:46

(sobotní katecheze, Fra Renato Galić)

Buď pochválen Ježíš a Maria. Zdravím vás všechny, kteří nás sledujete a jste s námi spojeni prostřednictvím našeho programu (můžete sledovat na internetu v přímém přenosu i z těchto web stránek).

15.srpna jsme oslavili slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Osm dnů po té slavnosti, nám Církev znovu připomíná příklad Blahoslavené Panny Marie. Dnešní památkou ji uctíváme jako Královnu. Tato památka je úzce spojena s Mariiným Nanebevzetím, protože zčásti představuje rozšíření a prohloubení té slavnosti. Proto Církev, liturgickou reformou, přesunula tuto památku z 31. května, kdy se slavívala, právě na dnešní den, 22. srpen, osm dnů po slavnosti Nanebevzetí, aby tak zdůraznila spojitost mezi těmito dvěma slavnostmi. Po vyzdvižení do nebeské slávy, byla Ona korunována královskou září a ocitla se vedle svého Syna, vyvýšena nad všechna pozemská a nebeská stvoření.

Bůh Blahoslavenou Pannu Marii obdaroval nesčetnými milostmi, protože je matka Jeho Syna, protože přivedla na svět Toho, který vykoupí celý lidský rod. Z toho důvodu se On rozhodl jí uchránit od poskvrny prvotního hříchu. A celý svůj život Maria zůstala věrná Božímu plánu spásy. Snažila se sjednotit svoji vůli s Jeho vůlí, v každém okamžiku říkala: ať se mi stane, Pane, podle Tvého slova. Po její smrti, Bůh nedopouští, aby tělo té, která přivedla na svět jeho Syna, zůstalo a hnilo v hrobě. Proto jí pozvedá duší a tělem na nebe a tak ji vyvyšuje nad všechna stvoření, korunujíc jí za královnu nebe a země, o čemž rozjímáme v pátém slavném tajemství Mariánského růžence.

Již od prvních století křesťané nazývali Blahoslavenou Pannu Marii různými jmény. V tom kontextu je třeba vnímat i název Královna. Později nám křesťanská tradice zanechala mnoho důkazů o tom názvu, počínaje ztvárněním jejího korunování v umění, hymnech, liturgických modlitbách a tak dále. Nám všem jsou dobře známé mariánské antifony ve kterých Marii nazýváme královnou. Některé z nich: Salve Regina, Ave Regina Caelorum te Regina Caeli. Ty nám svědčí, že křesťané po celou historii přednášeli v písních prosby a děkování Blahoslavené Panně Marii Královně, zvláště v těžkých životních chvílích, prosíc jí o přímluvu a pomoc. Mezi těmito krásnými mariánskými antifonami je rozhodně potřebné uvést i Loretánské litanie ve kterých dokonce 13 krát uvádíme Marii jako královnu. Tak vidíme, že Ona „kraluje“ jak nad pozemským tak i nad nebeským stvořením. Bůh ji vyvýšil duší i tělem na nebe tak, že Ona je nad anděly, apoštoly, proroky, patriarchy a tak dále.

Co znamená, že je Blahoslavená Panna Maria Královna? Jak Ona může být královna, když  prohlásila, že je pokorná služebnice Páně? V jakém smyslu je zapotřebí chápat tuto dnešní slavnost? Rozhodně si máme být vědomi, že v pravém a úplném slova smyslu, jedině Ježíš Kristus je Králem všeho stvoření. A to slavíme jednou do roka, na závěr liturgického roku. Mariino kralování je vždy potřeba vnímat ve vztahu k jejímu Synu, Ježíši Kristu, který je Král celého stvoření. Protože je matka Krále, a přivedla na svět toho krále, Ona se určitým způsobem podílí na jeho královské moci, ne přirozeností jako On, ale milostí, kterou jí Bůh daroval. Právě proto, že je matka Ježíše Krista, protože celý život zůstala věrná Bohu a pro spolupráci na jeho plánu spásy, Ona je ověnčena královskou slávou, kterou nikdo jiný ze stvoření nikdy mít nebude.

Maria nezískala královskou důstojnost silou nebo mocí jak se to stalo bezpočtukrát v historii  lidstva, ale pokornou službou Pánu. Je zajímavé jak se Maria po celý svůj život vyhýbala slávě. Vždycky se snažila zůstat věrná Bohu a zůstat pokornou Boží služebnicí, naslouchajíc v každém okamžiku jeho vůli a podřizujíc se Jeho plánu spasení. Ježíš Kristus, jako ani Jeho matka, nikdy nekraluje silou, mocí a bohatstvím. Hlavní charakteristické rysy Jejich kralování jsou sloužení, pokora a láska. Ty nám svědčí, že je pravé kralování ve službě Bohu, naslouchání Jeho vůli a ve službě potřebným bratřím a sestrám. Bůh nám dal Marii za Královnu a Matku jak to krásně vyjadřuje společná modlitba dnešní slavnosti. Zatímco je ctí a slávou vyzdvižena nad všechna stvoření, Ona nikdy nezapomíná na svoji mateřskou úlohu k nám všem, kteří se nacházíme v tomto slzavém údolí. Vždycky se stará o nás a provází nás svým mateřským požehnáním. Ona plní svoje „kralování“ rozdělujíc  nesčetné Boží milosti všem, kteří se k Ní obracejí ať v radostných nebo v bolestných chvílích. Právem řekl papež Lev XIII., že je Marii dána téměř neomezená moc v udělování milostí věřícím. Dělá to, protože je matka Krále věků a Matka nás všech. Protože nás má ráda a stará se o  nás.

Drazí ctitelé Blahoslavené Panny Marie, právě v Medžugorji uctíváme Blahoslavenou Pannu Marii jako Královnu míru. Věřím, že mnozí z vás osobitým způsobem přijali bezpočet milostí na přímluvu Panny Marie. Největší milostí, kterou nám Ona může dát, je že se setkáme s jejím Synem a že znovu poznáme Boží lásku. Ona nás vždycky obrací ke svému Synu. Radí nám, abychom Ho hledali ve slavení svatých svátostí, zvláště v Eucharistii; také nás vybízí k modlitbě růžence při které rozjímáme o tajemstvích z Kristova života v Jehož životě měla Ona velikou úlohu.

Blahoslavená Panna Maria je nám všem příkladem, který jsme pozvaní následovat ve svém náboženském životě. Ona nám dosvědčuje, že Bůh odměňuje ty, kteří se Mu odevzdávají celou svojí bytostí, kteří se snaží spoléhat na Jeho milost a pomoc vědomi si toho, že vlastními silami by toho nemohli mnoho dosáhnout. Buďme si stále jistí, že v Blahoslavené Panně Marii, Královně Míru máme nejvěrnější přímluvkyni na své křesťanské cestě, která nás stále provází svojí mateřskou přímluvou. Ať vás všechny provází přímluva Blahoslavené Panny Marie.