Šiřme úctu k našemu Pražskému Jezulátku

17.11.2014 10:19


Prosím, šiřme tuto výzvu na všechna místa naší české země:
 

VÝZVA K ČESKÉMU NÁRODU:

Drazí bratři a sestry. Žijeme v době, kdy se v celém světě stupňuje snaha o likvidaci rodiny, kdy jsou převraceny hodnoty a zlo se stává dobrem.

Nabízíme všem lidem, kteří se nechtějí smířit se současným stavem naší země:  

 

SPOJME SE - NAPŘÍČ NAŠÍM NÁRODEM 

V ÚCTĚ  K PRAŽSKÉMU  JEZULÁTKU – BOŽÍMU DÍTĚTI

A JAKO MARIA, JOSEF I PASTÝŘI  SE KLANĚJME

NESKUTEČNÉ BOŽÍ LÁSCE,

KTERÁ PŘIŠLA, ABY NÁS VŠECHNY ZACHRÁNILA.  

 

Proč právě Pražské Jezulátko má být lékem na naše nemoci – nejen tělesné, ale i politické, morální, duchovní….?

 1. PPřed mnoha lety Jezulátko údajně řeklo jistému řeholníku Cyrilovi:

„Čím více mě budete uctívat, tím více Vám budu žehnat“. A tento příslib skutečně potvrzují všichni ti, kteří se k Pražskému Jezulátku modlili, zasvěcovali se Mu a odevzdávali Mu své potřeby.

 

 1. Na celém světě je Boží Dítě skrze Pražské Jezulátko opravdu hojně uctíváno. Mnoho lidí může vypovídat o vyslyšení svých modliteb přednášených Pražskému Jezulátku. V celém světě jsou místa, která byla uchráněna od přírodních, ekologických aj. neštěstí a katastrof díky spojení občanů v modlitbách k Pražskému Jezulátku. Svědectví o působení a pomoci malého Božího Dítěte by vydala na tlustou knihu.

 

 1. V srpnu roku 2009 při návštěvě poutního místa Medžugorie obdržela skupina poutníků poselství pro naši zemi, ve kterém jsme byli všichni vyzváni k úctě a klanění Božímu Dítěti skrze milostnou sošku Pražského Jezulátka: 

     „…Pro úctu k Mému Synu, malému Ježíši, se rozlije nad vaší zemí milostivé léto….

                       Pod vládou Mého Syna, malinkého Ježíše, budete mocní proti zlu, proti světu, proti ďáblu….“

 

 1. V září 2009 – tedy měsíc nato nás tehdejší papež O. Benedikt XVI. při své návštěvě naší země vyzval: „…Sjednoťme se v modlitbě a prosme u Jezulátka o dar jednoty a svornosti pro všechny rodiny….“

 

Je to již 5 let, ale Pražské Jezulátko stále čeká na naše upřímné projevy lásky a odevzdanosti, na modlitby klanění a úcty. Proto přicházíme s touto výzvou:

 

Vydejme se duchovně spolu s Marií, Josefem a pastýři do Betléma,

abychom mohli vytvořit jedno veliké české společenství oslavující Božství malého Ježíše.

 

Toto naše duchovní putování může mít mnoho podob. Nabízíme tyto možnosti:

  

 1. Dne 22. 11. 2014 - před slavností Ježíše Krista Krále - se můžeme společně z různých koutů naší vlasti vydat na pouť do Prahy do chrámu Panny Marie Vítězné.  Zde u Pražského Jezulátka bude v  11.00 hod. odsloužena mše svatá. Po ní se zasvětíme Božímu Dítěti a odevzdáme Mu své rodiny a rodiny celého našeho národa.

 

 1. V průběhu adventní a vánoční doby poprosme kněze ve svých farnostech, aby se mohla před nebo po mši svaté v kostelích modlit zásvětná modlitba k Božímu Dítěti. Její text je přiložen. Je vhodné ho po dohodě s knězem namnožit a rozdat po lavicích.

 

 1. Zajistěme do farností sošky Jezulátka (tam kde nejsou) – k dostání v křesťanských prodejnách, nebo alespoň obrázky a nechejme je putovat po jednotlivých rodinách, aby se s ním mohly sblížit celé rodiny a hlavně děti. Může být v rodinách den – 3 dny – týden – podle možností a zvyklostí jednotlivých farností. K tomuto putování po rodinách je vhodné přiložit modlitby k Pražskému Jezulátku, historii  apod. Něco najdete na internetu, lze zakoupit i v křesťanských knihkupectvích.

 

 1. Zakládejme v jednotlivých farnostech společenství ctitelů Pražského Jezulátka a scházejme se v určitých pravidelných intervalech ke společným modlitbám.

 

 1. Nechejme sloužit mši sv. ke cti Božího Dítěte za náš národ a jeho uzdravení, za kněze,  politiky, za děti a mládež…..

 

 1. Zorganizujme ve svých farnostech společné poutě do Prahy a oslavujme našeho Boha za Jeho neskutečnou lásku a dobrotu, kterou projevil, když nám daroval svého Syna.

 

 1. Jistě přijdete na další způsoby, jak můžete Boží Dětství uctít a přivolávat tak na náš národ požehnání.

 

Už opravdu dozrál čas k tomu, aby náš národ s velikou důvěrou vzdal hold Božímu Dítěti, které si Prahu vyvolilo jako svou stálou kolébku. Ono jistě splní svůj slib a začne našemu národu mocně žehnat. Účinky tohoto snažení pocítíme všichni.

                                                                                       Společenství Pražského Jezulátka   Křenovice


........................................................................................................................................................................................................................................


Světlana N.
svetlana.n@email.cz