Promluva z 1. mše 42. výročí zjevení v Medžugorji

25.06.2023 14:00

Na 42. výročí byly mše svaté už od 6 hodin ráno. Tuto mši slavil a kázal fra Dragan Ružić, farní vikář a ředitel Majčina Sela

Drazí bratři a sestry,

Dvanácté z původních dvanácti invokací Panny Marie jako královny zní Královna Míru. Blahoslavená Panna Maria je Matka Knížete Míru. Proto dnes, na toto výročí se v krátkosti zamyslíme nad významností tohoto názvu Panny Marie a jeho významu pro nás.

Je důležité připomenout, že je Panna Maria Královna Míru ne jen s ohledem na ten mír, který je stav bez války, ale i v pozitivních hodnotách biblického míru, který nazýváme Šalom – pokoj, který se rodí z bratrství, spravedlnosti, solidarity. To je ten plný, pravý Mír. Prorok Izaiáš popisuje Království Pokoje a v žalmu 72 čteme proroctví o Království Krista, kde je řečeno: V jeho dnech vykvete spravedlnost a veliký mír dokud bude měsíce. Pokoj je radost prožívání plodů lásky. Radostnost, která vychází ze vzájemné důvěry, spravedlnosti a úcty. Proto je možné mír chápat jako mesiášskou hodnotu.

Protože královna tohoto mesiášského království, blahoslavená Panna Maria, musí být Královna Míru, protože je pro ní přirozené, že se neustále přimlouvá za svůj lid, aby zajistila vládu Míru, který je plodem Ducha Svatého a to i uprostřed zkoušek a potíží od samotného počátku existence Církve o Letnicích.

Blahoslavená Panna Maria na vlastním těle zakusila násilí, které vyvolává hřích ve světě. Meč, který jí probodl duši. Ten meč se dotkl hlubin Mariiny duše ve chvíli, kdy uviděla svého Syna na kříži. Není těžké si představit její bolest, kterou měla ve chvílích, kdy byla přítomná utrpení a smrti svého Syna. Ale jaká byla její reakce? Zoufalství?! Rozhodně ne. Byla to bolestná radostnost: Šalom! Michelangelovi, známému italskému umělci, se podařilo vyjádřit tento stav ve klasické tváři sochy Piety. Co přitahuje pozornost těch, kteří se zadívají na tuto sochu uchovávanou ve Vatikánu je, že tvář nijak nepřipomíná ženu ve věku 45 let. Vypadá jako tvář šestnáctileté dívky. Což je v rozporu se znázorněním utrpení Kristova a Mariina současnými malbami, které používají ostré barvy na vyjádření ukrutnosti. Mickel Angelo svým uměním na Pietě vyjádřil, že Panna Maria  i ve chvílích nejvyššího utrpení zůstala plná naděje a pokoje – Královna Míru.

Je vhodné pochopit, že vzýváním Blahoslavené Panny Marie jako Královny Míru, přijímáme ten mír, který naši prarodiče ztratili na počátku stvoření světa kvůli hříchu. Je známé, že svatá Irena řekla, že uzel Eviny neposlušnosti je rozvázán Mariinou poslušností. Jestli odplatou za hřích byla bolest, násilí a smrt, skrze Mariino ano k nám přišlo spasení a mír skrze našeho Pána Ježíše Krista.

Drazí bratři a sestry, dnes žijeme ve velmi násilném světě. Jistota je jedna z největších přání našich rodin. Každé dítě velmi dobře ví, kde najít jisté útočiště. Na klíně matky. Když vzýváme Marii jako Královnu Míru, my ve skutečnosti hledáme její klín, její přímluvu, její příklad. Ona, která prožila drama smrti svého Syna, neztrácejíc mír, nás může poučit jak najít mír mezi mužem a ženou, mezi mladými a starými, mír na ulicích a náměstích...

Déle než rok, když vzýváme Marii jako Královnu Míru, často myslíme na válku na Ukrajině, na ten ničivý spor uvnitř Evropy s důsledky pro další národy. Spor, který vrývá hluboké brázdy do křesťanského světa, mezi katolíky a pravoslavné i mezi samotné Pravoslavné církve. Je to spor, který zhoršuje mnohé krize, které již probíhají: hospodářskou, energetickou, emigrační, přírodního prostředí, zdravotní krizi... nikdo z nás nemá moc vstoupit do vládní prostory a zastavit krizi a válku. Nadále se pozastavujeme nad neschopností lidských bytostí, které nadále nejsou schopné se poučit z historických dramat. Nadále cítíme neužitečný hněv nad masakry z první světové války o kterých mluvil papež Benedikt XV. , které sloužily jen k ničení života a rozdmýchávání zahořklosti. Mnozí z nás se ptají jestli skutečně žijeme v období homo sapiens – člověka rozumného nebo se neustále vracíme do doby člověka bláznivého...Nakonec se ale zdá, že si nemůžeme pomoci.

Odvažuji se říci, že takovéto těžké chvíle plně vyžadují přímluvy naší Matky a Královny Míru, aby se svět vysvobodil ze všech forem násilí, špatné vlády, neúspěšných politických vůdců, ekonomické nestability. Je nejvyšší doba, abychom přešli z chaosu, bezvládí a zkázy ke zkušenostem Míru. Míru, který svět nemůže dát. Míru, který vychází od našeho vzkříšeného Spasitele na přímluvu Blahoslavené Panny a Královny Míru. Ať  nám Královna Míru dá ten Mír, který jen Kristus může dát – jistotu lásky, pokoj svědomí, přesvědčení, že bojujeme za všeobecné dobro. Ať mír zavládne v našich domovech, našich rodinách, v domech a snad palácích ve kterých žijeme, v městech i vesnicích, ve státech, na celém světě, skrze každodenní modlitbu svatého růžence se vzýváním: Královno Míru, oroduj za nás. Amen.