Připomínáme možnost uctívat Ježíška novénou k Pražskému Jezulátku

03.01.2022 10:54
můžete se jí začít modlit i dnes, kdy slavíme jmeniny Pána Ježíše, ale kdykoli jindy. Pán Ježíš se neurazí...
1. den novény
Ó, Dítě Ježíši, jsem zde u Tvých nohou. Obracím se na Tebe, který jsi všechno. Tolik potřebuji Tvou pomoc! Obrať ke mně, Ježíši, své milosrdné oči, a protože jsi všemohoucí, pomoz mi v mé nouzi.
Otčenáš – Zdrávas Maria – Sláva Otci
 
Pro své božské dětství mi uděl, Ježíši milost (můžeš vyjádřit konkrétně) pokud je v souladu s Tvou vůlí a mým skutečným dobrem. 
Nehleď na mou nehodnost, ale na mou víru a na své nekonečné milosrdenství.
 
Píseň
(zpívej či recituj)
Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, 
Ježíš, slyší hlas můj každý den, 
O, Ježíš, mne v mém pádu pozvedá, 
O, Ježíš, krásné jméno má.
 
Ježíš, chválu vzdává srdce mé, 
Ježíš, stále stejný, včera, dnes. 
O, Ježíš, zemřel též za hříchy mé, 
O, Ježíš, nejkrásnější z jmen.
 
Ježíš, přijde brzy jako Král. 
Ježíš, přines lásku na zem k nám. 
O, Ježíš, jemu chválu zazpívám, 
O, Ježíš, krásné jméno má.
 
Ať je jméno Páně velebeno. 
Nyní i na věky.
Závěrečná modlitba
Bože, Tys ustanovil svého Jednorozeného Syna Spasitelem lidského pokolení a chtěl jsi, aby byl nazván Ježíš; daruj nám, abychom mohli nezahaleně nazírat v nebi na toho, jehož svaté jméno uctíváme zde na zemi. Amen.
2. den novény
Ó, Ježíši, kráso nebeského Otce, z Tvé tváře vyzařuje paprsek božství; klaním se Ti a vyznávám, že jsi pravý Syn živého Boha. Obětuji Ti, Pane, celé své bytí. Kéž se nikdy neodloučím od Tebe, jenž jsi mé nejvyšší dobro.
Další modlitby jako 1. den
3. den novény
Ó, svaté Dítě Ježíši, v nazírání Tvé tváře, která se na mne usmívá, cítím, jak jsem posílen živou důvěrou. Ano, všechno očekávám od Tvé dobroty. Milostivě shlížej, Ježíši, na mne a na všechny, kdo jsou mi drazí, a já budu vyvyšovat Tvé nekonečné milosrdenství.
Další modlitby jako 1. den.
4. den novény
Ó, Dítě Ježíši, Ty jsi ozdoben vzácnou korunou a já Tě proto uznávám za svého božského vládce. Nechci sloužit ďáblu, svým vášním, hříchu. Kraluj, Ježíši, v tomto ubohém srdci a učiň je svým navždy.
Další modlitby jako 1. den
5. den novény
Nazírám na Tebe, sladký Vykupiteli, oděného do purpurového pláště. Je to Tvůj královský atribut, který ke mně promlouvá o Tvé krvi. O krvi, kterou jsi prolil za mne. Učiň, Dítě Ježíši, abych odpověděl na Tvou oběť a neodmítal trpět s Tebou a pro Tebe, když mi k tomu dáš příležitost.
Další modlitby jako 1. den
6. den novény
O, láskyplné Dítě, když vidím, jak držíš ve své ruce svět, mé srdce se naplňuje radostí. Mezi nesčetnými bytostmi, které udržuješ při životě, jsem i já. Vidíš mne a udržuješ v každé chvíli, chráníš mne jako své vlastnictví. Bdi nade mnou, Ježíši, a pomáhej mi v mých potřebách.
Další modlitby jako 1. den
7. den novény
Na Tvé hrudi, Dítě Ježíši, spočívá kříž. Je to znamení našeho vykoupení. Také já mám, božský Spasiteli, svůj kříž, který přestože je lehký, mě tak často tíží. Pomoz mi jej snášet, abych jej nosil vždy s užitkem. I když víš, jak jsem slabý. Pomoz mi, Ježíši!
Další modlitby jako 1. den
8. den novény
Na Tvé hrudi, Dítě Ježíši, visí kromě kříže i malé srdce. Je obrazem Tvého Srdce, které je opravdu zlaté svou nekonečnou něhou. Ty jsi opravdovým přítelem, který se velkodušně dává, ba obětuje se za milovanou osobu. Vylij na mne znovu, Ježíši, žár své lásky, a nauč mne na ni odpovídat.
Další modlitby jako 1. den
9. den novény
Tvá vznešená pravice, malý Králi, rozdává požehnání všem, kdo Tě uctívají a vzývají. Žehnej také mně, Dítě Ježíši, mé duši, mému tělu, mým zájmům. Žehnej mým potřebám, aby byly ukojeny, mým touhám, aby byly vyslyšeny…
Vyslyš mé prosby a budu po všechny dny velebit Tvé svaté jméno.
Další modlitby jako 1. den
MODLITBA K DÍTĚTI JEŽÍŠI
Svaté Dítě Ježíši, Ty uděluješ své milosti těm, kdo Tě vzývají; shlédni na nás, když klečíme před Tebou a vyslyš naši modlitbu. Svěřujeme Ti všechny ubohé, kteří jsou v nouzi a důvěřují Tvému Božskému Srdci. Vztáhni k nim svou všemohoucí ruku a pomoz jim v jejich potřebě. Vztáhni ji k dětem a žehnej jim; k nemocným a uzdrav je a posvěť; k hříšníkům a přiveď je ke světlu své milosti; k těm, kdo trpí bolestmi a nouzí a v důvěře vzývají Tvou láskyplnou pomoc. Vztáhni ji také k nám a žehnej nám. Uděl, malý Králi, poklady svého milosrdenství celému světu a zachovej nás v milosti a pokoji své lásky nyní i vždycky.
Amen.