Při zahájení Mladifestu přečetl apoštolský vizitátor dopis papeže Františka

06.08.2022 12:29

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE

účastníkům Festivalu Mládeže Medžugorje 1.-6.srpna roku 2022

 

Milovaní!

V té době, jak nám předkládá evangelista Matouš, oslovil Ježíš všechny slovy:  „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží“ (Mt 11,28-30). Jako v té době tak i dnes se Ježíš obrací k vám všem, drazí mladí, a skrze heslo letošního Festivalu, inspirovaného před krátkou chvílí uvedeným Evangeliem, sděluje svoji výzvu: „Učte se odemne a naleznete mír.“

Tato svoje slova Pán neurčuje jenom apoštolům nebo některým ze svých přátel, ale všem, kteří jsou unavení a obtížení. On ví jak může být život těžký a že existuje mnoho věcí, které nám zatěžují srdce: Četná zklamání, rány z minulosti, břemena, která nosíme, nespravedlnosti, které snášíme a mnohé nejasnosti a starosti. Naproti tomu všemu je Ježíš, který nám posílá svoji výzvu: „Pojďte ke mně a učte se odemne“. Tato výzva vyžaduje, abychom šli a důvěřovali, nedovoluje nám tedy, abychom stáli na místě ztrnulí a vyplašení nároky života. Zní to snadně, ale ve chvílích temnoty se uzavřeme do sebe. Právě z té samoty nás Ježíš chce vyvést a proto nám také říká: „Pojď“.

Výchozí cesta je ve vztahu s Pánem, když hledíme na Toho, který nás opravdově miluje. Ale nestačí jen vyjít ze sebe. Je zapotřebí vědět jakým směrem se vydat, protože je tolik klamných nabídek, které slibují lepší budoucnost, a přitom nás nechávají stále znovu v samotě. A z toho důvodu nám Pán ukazuje kam jít: „Pojďte ke mně“.

Drazí přátelé, s otevřeným srdcem jděte k Němu, vezměte Jeho břímě a učte se od Něho. Jděte ke svému Mistru, abyste se stali Jeho učedníky a dědici Jeho pokoje. Vezměte na sebe jeho břemeno, kterým objevíte Boží vůli a budete mít podíl na tajemství jeho kříže a vzkříšení. „Břímě“ o kterém Kristus mluví je zákon lásky. To je přikázání, které zanechal svým učedníkům: milujte se navzájem jako jsem já miloval vás (J 15, 12). Protože pravým lékem na lidské rány je život založený na bratrské lásce, která nachází svůj zdroj v lásce Boží.

Chodíc s Ním a následujíc Ho, se budete od Něj učit. On je Pán, který druhým nevnucuje břemeno, které sám nenese. Obrací se k pokorným, maličkým a chudým, protože i sám se stal chudý a pokorný. Pokud se opravdu chceme učit, je potřebné se pokořit a poznat vlastní neznalost a pýchu. V těch chvílích, kdy si myslíme, že všechno můžeme zvládnout sami vlastní silou, tehdy je zvláště potřeba mít otevřené ucho pro Mistrova slova. Tím způsobem poznáváme Jeho srdce, Jeho lásku, jeho způsob uvažování, hledění a jednání. Ale být blízko Pánu a následovat Ho vyžaduje statečnost.

Milovaní, nebojte se, jděte za Ním se vším co nosíte v srdci. On je jediný Pán, který nabízí pravé občerstvení a pravý mír. Následujte příklad Marie, Jeho i naší Matky, která vás dovede  k Němu. Svěřte se jí, která je Hvězda mořská, znamení naděje na rozbouřeném moři, které nás vede do přístavu míru. Ona, která zná svého Syna, vám pomůže, abyste ho následovali ve svém vztahu s Bohem Otcem, v soucitu s bližními i ve vědomí toho k čemu jsme povoláni: být dětmi Božími. V tomto okamžiku, uprostřed léta, vás Pán zve, abyste se vydali na odpočinek s Ním, na tom nejmimořádnějším místě, které existuje, a tím je vaše vlastní srdce.

Drazí mladí, zatímco v těchto dnech odpočíváte v Ježíši Kristu, všechny vás svěřuji Blahoslavené Panně Marii, naší nebeské Matce, abyste na její přímluvu a podle jejího příkladu mohli na sebe vzít sladké a lehké břemeno následování Krista. Ať vás provází pohled Boha Otce, který vás miluje, abyste v setkání s druhými mohli být svědky míru, který na oplátku přijmete darem.

Modlím se na ten úmysl a žehnám vám, a současně se i doporučuji do vašich modliteb.

V Římě, u sv. Jana Lateránského, v den památky Blahoslavené Panny Marie Karmelské, 16, července 2022.