Poselství papeže účastníkům Festivalu mládeže, který se koná v Medžugorji od 1.do 6.srpna 2021

04.08.2021 17:45

 

Drazí mladí!

Festival mladých je týden odevzdané modlitby a setkání s Ježíšem Kristem, zvláště s jeho živým Slovem, při slavení Eucharistie, eucharistickém klanění a svátosti smíření. Tato událost – podle zkušeností mnohých – má sílu obrátit nás k Pánu. Právě to je první krok ''bohatého mladíka'' o kterém nám vypráví synoptická evangelia (srov. Mt 19,16-22; Mk 10,17-22; Lk 18,18-23), který se vydal, spěchal vstříc Pánu, plný nadšení a touhy, aby našel Učitele, aby získal život věčný, to je pravou radost. Letošní heslo Festivalu je vlastně otázka, kterou tento  mladík položil Ježíšovi: ''Jaké dobro mám dělat?''. To jsou slova, která nás uvádějí před Pána, který se upřeně s láskou dívá na nás a volá nás: ''Přijď a následuj mne!''.

V evangeliu není uvedeno jméno toho mladíka, což naznačuje, že může představovat kohokoli z nás.  On, kromě toho, že vlastní mnoho, zdá se být i vzdělaný, dobře vychovaný, a veden zdravou starostí, která ho vede k hledání pravého štěstí –  života v plnosti. Z toho důvodu se vydal na cestu, aby se setkal s Učitelem, který je směrodatný a důvěryhodný. Takovou autoritu nachází v osobě Ježíše Krista a proto se ho také ptá: ''Učiteli dobrý, co mám činit, abych měl život věčný?'' (Mk 10,17). Ale mladík tady předpokládá dobro, které má získat vlastními silami. Pán mu na tu otázku odpovídá protiotázkou: 'Proč mne nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý jenom Bůh jediný!'' Tím způsobem ho Ježíš odkazuje na Boha, který je jediné a vrcholné Dobro ze kterého nám přichází každé jiné dobro.

Aby mu pomohl přistoupit k prameni dobroty a pravého štěstí, naznačoval mu Ježíš první krok, který je zapotřebí udělat, zejména naučit se konat dobro bližnímu: ''chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání'' (Mt 19,17). Ježíš ho vrací k pozemskému životu a ukazuje mu cestu k věčnému životu, a to je cesta konkrétní lásky k bližnímu. Ale mladík odpovídá, že to dělal stále a pochopil, že zachovávání přikázání nestačí, abychom byli šťastní. Ježíš se na něj zadívá starostlivým pohledem. Pán poznává jeho touhu po plnosti, kterou mladík nosí ve svém srdci a jeho zdravou starost, která ho vede k hledání; proto k němu cítí náklonnost a dobrotivost.

Kromě toho Ježíš poznává i slabou stránku toho s kým hovoří a to je, že je připoutaný k mnoha hmotným hodnotám, které vlastní. Proto Pán navrhuje druhý krok, a tím je přechod od logiky ''zásluh'' k logice daru: ''Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej všechno co máš, daruj chudým a budeš mít poklad v nebi'' (Mt 19, 21). Ježíš mění zorný úhel: vede ho od zamyšlení jak si zajistit věčnost, k úplnému sebedarování v pozemském životě, aby tak následoval Pána. To je výzva k dalšímu růstu, přechod z logiky dodržování předpisů pro získání odměny k bezpodmínečné a úplné lásce. Ježíš ho žádá, aby opustil to co zatěžuje jeho srdce a brání lásce. To co Ježíš navrhuje není pouze člověk zbavený všeho, ale spíše člověk svobodný a obohacený vztahy. Jestli je srdce přeplněné hodnotami, Pán a bližní jsou jenom jedním z množství hodnot. Naše touha mnoho mít a mnoho si přát, dusí srdce a dělá nás nešťastnými a neschopnými lásky.

Na závěr, Ježíš navrhuje třetí krok, a to je následování: ''Přijď a pojď za mnou!''. ''Následování Krista není vnější chování, protože se týká člověka v hloubi jeho nitra. Být Ježíšovým učedníkem znamená být s Ním v souladu'' (Jan Pavel II., Encyklika Veritatis Splendor, 21). Za odměnu dostaneme bohatý a šťastný život, naplněný tvářemi tolika bratří a sester, otců, matek a dětí… (srov. Mt 19,29). Následovat Krista není ztráta, ale nedocenitelný zisk. Zatímco se odříkání ke kterému jsme vyzváni týká překážek, které brání cestování. Zatímco bohatý mladík má srdce rozdělené mezi dva pány: Boha a bohatství. Pro strach z rizika a ze ztráty hodnot vrací se domů smutný: ''On se nad těmi slovy zachmuřil a odešel zarmoucený'' (Mk 10,22). Mladík se neobával položit důležitou otázku, ale nenacházel odvahu přijmout odpověď, a to je výzva k zřeknutí se sebe a svého bohatství, aby se spojil s Kristem, chodil s Ním a objevil pravou radost.

Přátelé, také každému z vás Ježíš říká: ''Přijď a následuj mne!''. Mějte odvahu žít svoje mládí svěřit se Pánu a následovat ho. Dovolte si přivlastnit jeho pohled, který je plný lásky a který nás osvobozuje od svůdnosti idolů a falešného bohatství, které slibuje život, ale přináší smrt. Nebojte se přijmout Kristova slova a přijat jeho povolání. Nenechte si vzít odvahu jako bohatý mladík z Evangelia; místo toho, obraťte svůj pohled k Marii, našemu velikému vzoru následování Krista, a svěřte se jí, která se slovy ''hle služebnice Páně'', bezvýhradně  odevzdala Božímu povolání. Její život je úplné sebedarování, od okamžiku Zvěstování až na Kalvarii, kde se stává naší Matkou. Zaměřme svůj pohled k Marii, abychom našli sílu a přijali milost, která nám umožňuje vyslovovat vlastní ''zde jsem''. Zaměřme svůj pohled k Marii, abychom se naučili přinášet Krista do světa, jako  to dělala Ona, když plná starosti i radosti spěchala pomoci svaté Alžbětě. Obraťme svůj pohled k Marii, abychom svůj život proměnili v dar pro druhé. Svojí péčí o manžele z Kány nás učí, abychom byli ohleduplní k druhým. Svým životem nám ukazuje, že je v Boží vůli naše radost, a přijmout ji a žít ji není lehké, ale odhaluje nám pravou radost. Ano, ''radost Evandelia naplňuje srdce a celý život každého kdo se setká s Ježíšem. Ti, kteří přijmou jeho nabídku spásy jsou osvobozeni hříchu, smutku, duchovní prázdnoty a opuštěnosti. S Ježíšem  Kristem se stále znovu rodí radost'' (Apoštolský list Evangelii gaudium, 1).

Drazí mladí, při vašem putování s Pánem Ježíšem, které je inspirováno i tímto Festivalem, svěřuji vás všechny přímluvě Blahoslavené Panny Marie, naší nebeské Matky, svolávajíc světlo a sílu Ducha Svatého. Ať vás každodenně provází pohled Boha, který vás miluje, abyste při setkání s druhými mohli být svědky nového života, který jste získali jako dar. O to se modlím a žehnám vám, a prosím abyste se i vy modlili za mne.

V Římě, u sv. Jana Lateránského,
Na slavnost Svatého Petra a Pavla, 29. června 2021