PODĚKUJME PANNĚ MARII ZA 40 roků zjevení v Medžugorji

14.05.2021 12:24

Připomínáme již dříve ohlášenou akci: PODĚKUJME PANNĚ MARII ZA 40 roků zjevení v Medžugorji 

Na oslavy 40. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorji se mnozí připravují různým způsobem. Veliký počet těch, kteří letos nebudou moci být v Medžugorji přítomní fyzicky, ale i ti, kteří budou moci, se chtějí připravovat čtyřiceti-denním půstem a modlitbou. (Můžete se denně připojit k večernímu modlitebnímu programu přenášenému on-line z Medžugorje, jak jistě víte i z tohto webu Dvě Srdce.)

40 dnů půstu a modlitby NA PODĚKOVÁNÍ PANNĚ MARII za 40 roků zjevení v Medžugorji! Do této iniciativy (kterou navrhla Violeta Oršolić se skupinou otce Ante Gabriće z Metkoviće) se zapojuje medžugorský farní úřad, Informační centrum Mir Medžugorje a další, jak sděluje Radiostanice MIR Medžugorje.

”Půst a modlitbu zahajujeme 8. května, v den Panny Marie, Prostřednice všech milostí a končíme 24. června. Přes aplikaci Zahvalimo Gospi, se každý z nás se svojí rodinou a přáteli kliknutím na zvolený den půstu zapojuje do půstu. Den půstu začínáme modlitbou na zahájení půstu podle fra Slavka Barbariće, zúčastníme se mše svaté, pomodlíme se růženec, kterou se v Medžugorji modlíme každodenně po celých těch 40 roků”, vybízí Violeta Oršolić, iniciátorka této akce.

MODLIT SE A POSTIT MÍSTO PŘÍJEZDU

”Víme, že probíhá období pandemie a mnozí poutníci jsou ochuzeni, protože nemohou přijet do Medžugorje. Dříve při pouti fyzicky překonávali velké vzdálenosti a teď de tohoto musí zříci. Proto se zrodila touha modlit se a postit, žít poselství Panny Marie tak jak nám to Ona po celých těch 40 roků říká: Postěme se a modleme. 

Četbou poselství Panny Marie v postním období jsme byli povzbuzeni, abychom se postili více a abychom tak poděkovali 40 dny půstu za 40 roků a ať každý den je přinášen za jeden rok zjevení naší Královně Míru”, vyprávěla nám Violeta a sdělila, že jsou vytvořeny i web stránky medjugorje40.com a aplikace Zahvalimo Gospi - na horní liště je tlačítko označené KALENDAR POSTA na které se jedním kliknutí můžete přihlásit na den půstu, který si vyberete. Můžete se samozřejmě přihlásit k půstu více dnů. Někdo se bude postit deset, patnáct, dvacet dokonce i všech čtyřicet dnů. Každému se až se přihlásí ukáže poselství PannyMarie, a budeme mít i statistiku kolik se lidí přihlásilo a kolik se zemí zapojilo do ‘poutě srdcem, modlitbou a půstem’ bez příchodu do Medžugorje”, říká Violeta a zdůrazňuje, že se Z Medžugorje začínalo tlumočit do několika jazyků, a nakonec se tlumočí dokonce do 15 jazyků.

Modlitba na počátku půstu

Pane Bože, Stvořiteli všeho světa a můj Stvořiteli, dnes Ti děkuji, že jsi tak podivuhodně stvořil svět. Díky Ti, že jsi dal plodnost matce zemi a Ona nám rodí nejrůznější plody. Díky Ti za jídlo, které se připravuje z plodů země. Otče, raduji se z Tvých stvoření, raduji se dnes ze všech plodů a děkuji Ti. Díky Ti, že potřebujeme každodenní chléb a že potřebujeme každodenní nápoj.

Otče, díky Ti, že jsi stvořil i můj organizmus tak, že může využívat plody země, tak se rozvíjet a sloužit Tobě. Děkuji Ti, Otče, za všechny, kteří svojí prací vytvářejí nové možnosti života na Zemi. Díky Ti za ty, kteří mají mnoho a dávají druhým. Díky Ti za všechny, kteří hladovějí po chlebu nebeském zatímco  jedí tento chléb pozemský. Otče, díky Ti i za ty, kteří dnes nemají co jíst, protože jsem přesvědčený, že jim pošleš pomoc prostřednictvím dobrých lidí.

Otče, dnes se rozhoduji pro půst. Tím nepřehlížím Tvoje stvoření ani se ho nezříkám, ale chci je znovu objevit. Rozhoduji se pro půst, protože se Tvoji proroci postili, protože se postil Tvůj Syn Ježíš Kristus, protože se postili jeho apoštolové a učedníci. Zvláště se rozhoduji pro půst, protože se postila i Tvoje služebnice, Matka Maria. Ona mě vyzvala, abych se postil:

Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste začaly s půstem ze srdce. Je dost těch lidí, kteří se postí, ale proto, že se postí všichni. Stalo se to zvykem, který nikdo nechce přerušit. Farnost prosím, aby se postila na poděkování, že mi Bůh dovolil, abych zůstala tak dlouho v této farnosti. Drahé děti, postěte se a modlete se srdcem! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!  (20. září 1984)

Otče, obětuji Ti dnes tento den půstu. Při půstu chci více poslouchat a žít Tvoje slova. Chci se tento den učit více a být obrácen k Tobě, přes všechny věci, které mne obklopují. Tímto půstem, který na sebedobrovolně  beru, prosím za všechny, kteří hladovějí a z hladu začali být agresivní.

Obětuji Ti tento půst i za mír ve světě. K válkám dochází proto, že jsme navázáni na hmotné věci a jsem kvůli nim ochotní zabíjet jedni druhé. Otče, obětuji Ti tento půst za všechny, kteří jsou plně navázáni na materiální věci a už nevidí žádné jiné hodnoty.

Prosím Tě za všechny, kteří mají spory, protože oslepli v tom co mají. Otče, otevři jim tímto půstem oči za to co nám dáváš, za to co máme!

Lituji tak mnohé sleposti, která zachvátila i moje smysly a já neděkuji za dobra, která mám. Lituji veškerého zneužívání materiálních hodnot, protože jsem špatně hodnotil jejich cenu. Skrze tento dnešní půst mne učiň schopným lépe vnímat Tebe i lidi kolem sebe.

Uschopni mne, abych lépe slyšel Tvoje slova. Ať tímto půstem dnes ve mně vzrůstá láska k Tobě a k  bližním.

Otče, rozhoduji se dnes žít o chlebu, abych snadněji pocítil hodnotu nebeského chleba, přítomnost Tvého Syna v eucharistii. Ať půstem vzrůstá moje víra a důvěra.

Otče, rozhoduji se pro půst a přijímám ho protože vím, že tak ve mně bude vzrůstat touha po Tobě. Rád a s vděčností myslím na slova Tvého Syna: „Blaze chudým duchem: jejich je království nebeské!“ Otče, učiň mne chudým před Tebou. Dej mi milost, abych skrze půst pochopil jak jsi Ty pro mne potřebný. Dej ať půstem vzrůstá moje touha po Tobě, aby moje srdce po Tobě toužilo jako laň prahne po vodách bystřin a poušť po dešťových oblacích.

Otče, prosím Tě, dej aby tímto půstem zvláště rostlo moje pochopení pro hladové a žíznivé, pro ty, kteří nemají dostatek materiálních hodnot. Pomoz mi, ať vidím co potřebuji a vlastním, a ať se toho umím zříci ve prospěch bratří a sester.

Otče, zvláště Tě prosím, dej mi milost, abych si začal být vědom toho, že jsem na této zemi poutníkem a v době přechodu na druhý svět si s sebou neponesu nic kromě lásky a dobrých skutků. Ať ve mně vzrůstá vědomí, že i to, co vlastním není moje, ale že jsem všechno dostal, abych tím nakládal.

Otče, dej mi milost, abych se půstem stal pokornějším a ochotnějším plnit Tvoji vůli. Proto mne očisti od mé sobeckosti a pýchy…

Tímto půstem mne očisti od všech špatných návyků,  zmírni moje vášně, a ctnosti ať ve mně vzrůstají! Ať se tímto půstem otevře hlubina mé duše Tvojí milosti, aby mne ona plně očistila a uzdravila.

Pomoz mi, abych ve zkouškách a pokušeních byl vždycky podobný Tvému Synu, abych uměl odmítnout každé pokušení a den po dni Tobě více sloužit a hledat Tvoje slovo.

Maria, Ty jsi byla svobodná v srdci a nevázala jsi se na nic kromě vůli Otcovu. Vypros mi dnes milost radostného půstu ve kterém bude moje srdce moci s Tebou zpívat vděčnou píseň! Vypros mi milost, aby moje rozhodnutí pro půst bylo pevné a trvalé. Všechny potíže a hlad, které dnes pocítím obětuji za všechny lidi. Maria, pros za mne! Ať se na Tvoji přímluvu a silou Tvé ochrany dnes ode mne vzdálí veškeré zlo a pokušení ďáblovo!

Nauč mne, Maria, postit se a modlit, abych se každým dnem stával stále podobnějším Tobě a Tvému Synu Ježíši Kristu, skrze Ducha Svatého! Amen.

(Z knihy Postěte se srdcem  fra Slavka Barbariće)