Papež na pouti ve Fatimě prohlásil svatými Františka a Hyacintu

15.05.2017 20:06

 Na mši ve svatyni Panny Marie Fatimské se shromáždilo téměř půl milionu poutníků

Fatima, (IKA) – Ve svatyni Matky Boží Fatimské v Portugalsku se 13. května shromáždilo téměř půl milionu poutníků na mešní slavnosti, které předsedal papež František. Během této mše prohlásil  svatými malé pastýře z Fatimy – Františka  a Hyacintu Marto. Papežská pouť do Fatimy, při příležitosti 100. výročí zjevení Panny Marie se konala pod heslem „S Marií,poutník v naději a míru". Dvojice vizionářů z Fatimy prohlášená za blahoslavené v roce 2000. Panna Maria se bratrovi a sestře, Františkovi a Hyacintě Marto, zjevila v roce 1917, a to poprvé právě 13. května. S nimi byla i jejich sestřenice Lucie Dos Santos, která zesnula v roce 2005 v 99. letech svého života. František a Hyacinta zemřeli ještě jako děti, za epidemie Španělské chřipky. Papež se před počátkem mše pomodlil na jejich hrobech.
Po té co místní biskup Antonio dos Santos Marto přečetl životopisy Františka a Hyacinty, papež v portugalštině vyslovil kanonizační formuli. Za potlesku množství lidu byly na oltář přineseny relikvie vizionářů.
Papež v homilii zdůraznil, že Panna Maria sem nepřišla proto, abychom ji mohli vidět. Na to budeme mít celou věčnost, jestli budeme spaseni. Panna Maria nám předem oznámila a upozornila nás na bezbožný způsob života, který Boha profanuje v jeho stvoření. Je nebezpečí, že takový život – často navrhovaný a vnucovaný skončí v pekle. Maria nám přišla připomenout, že v nás přebývá Boží světlo a chrání nás, protože – jak jsme slyšeli v prvním čtení, „Její dítě bylo vzato k Bohu" (Zj 12,5). Podle Luciina vyprávění, trojice vyvolených dětí byla obklopena Božím světlem, které vyzařovalo z Panny Marie. Ovinula je pláštěm světla, který jí dal Bůh, řekl Svatý Otec, jak přenášelo Radio Vatikán. 

"Drazí poutníci, máme Matku. Držíc se jí jako děti, žijeme v naději, která se opírá o Ježíše. Ježíš po svém vystoupení na nebe, vynesl tam svoji lidskou přirozenost (tělo), kterou převzal od Panny Marie a kterou nikdy neopustí. Ať tato naděje vede náš život! To je naděje, která nás drží do posledního dechu," řekl  Papež. "Můžeme si vzít příklad ze svatého Františka a svaté Hyacinty, které Panna Maria seznámila s bezedným oceánem Božího světla a naučila je, aby se klaněli. To  byl zdroj jejich síly v překonávání protivenství a utrpení. „Díky vám, bratří a sestry, že jste zde se mnou! Nemohl jsem nepřijet sem a neprojevit úctu Svaté Panně a nesvěřit jí všechny její syny a dcery. Pod jejím pláštěm oni nejsou ztraceni; z jejího objetí vychází naděje a mír, který hledají, a prosím i za všechny svoje bratry a sestry skrze křest a příslušnost k lidské rodině, zvláště za nemocné, nemohoucí, za vězně a nezaměstnané, chudé a opuštěné. Modleme se bratři a sestry; modleme se k Bohu s nadějí, že nás budou i jiní slyšet; a mluvme s druhými s jistotou, že nám Bůh pomůže," řekl papež.

"Skutečně Bůh nás stvořil, jako zdroj naděje pro druhé. Pravé a dostatečné naděje. Život může přežít jedině skrze velkodušnost druhých životů. „Jestli obilné zrno  nepadne do země a nezemře, zůstane samo; zemře-li však přinese hojnou úrodu (J 12, 24)". Pán, který stále jde před námi; co řekl i učinil. Kdykoli zakoušíme kříž, On ho již zakoušel před námi. My nestavíme kříž, abychom  nalezli Ježíše. Naopak, On je ten, kdo se vlastním ponížením, snížil dokonce až ke kříži, aby tak  našel nás a rozptýlil temnotu zla v nás a vrátil nás do světla. S Mariinou ochranou, buďme pro tento svět  strážci jitřenky, sledujíc pravou tvář Ježíše  Spasitele, která je o Vzkříšení tak zářivá. Tak můžeme znovu odhalit mladou a krásnou tvář Církve, která svítí, když je ona misionářská, pohostinná, svobodná, věrné, chudá prostředky, a bohatá láskou, uzavřel  Svatý Otec.

Na mši bylo i kolem 350 nemocných, které papež zvláště pozdravil. Nestyďte se být drahocenný poklad Církve. Počítejte s modlitbami, které se ze všech stran pozvedají za vás a s vámi. Bůh je Otec a nikdy na vás nezapomene. Když procházíme nějakým utrpením, On jím již prošel. Ve svém Utrpení On na sebe převzal všechno naše utrpení. Ježíš ví, co znamená bolest, rozumí nám, těší nás a dodává nám sílu, jak to vykonal i se sv.  Františkem a sv. Hyacintou, a se všemi svatými všech časů a míst. Před naším pohledem je Ježíš skrytý, ale je přítomen v Eucharistii, jako je skrytý, ale přítomný v ranách našich nemocných bratří a sester, kteří trpí, zdůraznil Papež a povzbudil nemocné, aby svůj život žili jako dar, tak aby se necítili jen jako ti, kteří přijímají solidaritu, ale plnoprávní členové mající podíl na životě Církve.
Po obědě s portugalskými biskupy a doprovodem a po krátké slavnosti na rozloučenou na armádním letišti s portugalským presidentem, odletěl papež do Říma letounem portugalské společnosti TAP.