Ohlédnutí za Květnou nedělí 2019 v Medžugorji: Hlavní bohoslužbu na Květnou neděli v 11 hod. vedl vatikánský nuncius pro BiH, mons. Luigi Pezzuto

24.04.2019 07:13

 

Arcibiskup Pezzuto na závěr mešní slavnosti poděkoval fra Marinku Šakotovi a apoštolskému vizitátorovi pro farnost Medžugorje mons. Henryku Hoserovi za pozvání, a zdůraznil, jak  velmi si přál přijet do Medžugorje.

''Jako apoštolský nuncius vám chci předat pozdravy a požehnání Svatého Otce Františka. Také chci jeho jménem poděkovat všem kněžím a spolupracovníkům, kteří spolupracují v této farnosti. Chci poděkovat vám všem zde za vaši přítomnost v tak velkém počtu. A ještě, vás chci povzbudit, že tato cesta, kterou jsme společně zahájili a která je vůlí Svatého Otce, zápalem všech může přinést svoje plody a mít veliký úspěch'', prohlásil na konci mešní slavnosti arcibiskup Luigi Pezzuto, apoštolský nuncius pro Bosnu a Hercegovinu.

Uvádíme zde část myšlenek z jeho kázání.

''Milovaní bratři a sestry!

Každý z nás v sobě nosí mnoho dobrého, ale i mnoho špatného. Tedy, jestli chceme vejít do Božího Království, musíme ze sebe svléci to zlé, které nepoškozuje jenom nás osobně, ale působí škodu i celému křesťanskému společenství. A opravdu, jak mluvíme o „společenství svatých", tedy o intimním společenství mezi všemi těmi, kteří užívají dary Křtu svatého a kteří svůj život žijí důsledně podle toho daru, tak můžeme také mluvit o úzkém vztahu mezi všemi těmi, kteří působí zlo a žijí v rozporu  se závazky, které přijali v den svého Křtu.

Já vím, milovaní bratři a sestry, že vy všichni, spíše my všichni, si přejeme být a žít ve společenství svatých a proto se zříci všeho co odporuje Božímu zákonu. To je první krok.

Ale je další událost, která následovala po slavném vjezdu Ježíše do Jeruzaléma (jak připomíná liturgie Květné neděle): a to je vyhnání prodavačů z chrámu (Mk 11, 15- 18).

To, co Ježíš koná v chrámě má velký, symbolický význam. Ježíš tím chce říci, že samotná vnější bohoslužba není užitečná k ničemu, jestli ji neprovází "radikální otevření se" Boží moci.

Konkrétně, vyhnáním prodavačů z chrámu, chce Ježíš, abychom pochopili, že vnější formy zbožnosti a všechno to, co je s nimi spojeno – a co se někdy chybně chápe jako síla spasení, ve skutečnosti nemá samo o sobě žádnou hodnotu a není schopno nám zprostředkovat spásu. Ale hodnotu mají tehdy, když jsou projevem srdce, které plně přilnulo k Pánu, srdce, které umí plnit vůli Boží, srdce které je poslušné Církvi, dokonce, když nám Církev, jménem Božím, nabízí pravdy odporující našemu způsobu uvažování a působí i přespříliš lidsky, protože se cesty Páně neschodují s našimi sobeckými a materialistickými cestami.

Toto je druhý krok naší cesty k obrácení: vždy být ve společenství s Pánem ve stálém postoji  poslušnosti plánu, který On pro nás ve své Prozřetelnosti vykreslil.

Panna Maria, kterou na tomto místě zvláštním způsobem uctíváme, je naší učitelkou při ne vždy snadném plnění vůle Boží. Prosme o Její přímluvu a Její pomoc, aby prožívané úsilí Postního období, jako i naše účast na Tajemství smrti a vzkříšení Kristova, v průběhu Svatého týdne, nám otevřely brány Božího Království, zatímco ve věrnosti Ježíšovu Evangeliu očekáváme jeho druhý, slavný příchod.''