Novoroční kázání medžugorského faráře

10.01.2015 13:38

Medžugorský farář fra Marinko Šakota předsedal půlnoční mši svaté v přeplněném kostele sv. Jakova v Medžugorji. Uvádíme zde výňatky z jeho homilie: „Drazí bratři a sestry, my věříme, že nové je možné, že je možná nová země i nové nebe, jak píše svatý Jan v Knize zjevení.  

Ptám se, jak vzniká nové nebe a nová země, a jestli může a jak může rok 2015 pro nás být nový, jiný, lepší, krásnější? 

My obyčejně myslíme, že se to stane, když se změní vnějšek, když se druzí změní, ti v naší rodině i ti, kteří jsou dále od nás. Když se změní politika, ekonomická situace, atd. - což si všichni přirozeně přejeme, ale ono to nestačí - nebo, když budeme mít nové auto, dům, všeho více, nebo když se staneme někým ve smyslu dnešní společnosti, podle toho čeho si dnešní společnost váží. Ale Panna Maria nás učí něčemu jinému. Ona říká: 'Modlete se, drahé děti, a mějte ve mne více důvěry, protože jsem tady, abych vám pomohla a vedla vás novou cestou k novému životu. Vyzývám vás, abyste začaly měnit svůj život a abyste se rozhodly pro obrácení. Ne slovy, ale životem."Poselství je jasné. Nepotřebuji nic nového,  já potřebuji začít být nový. Nadcházející rok bude pro nás nový, jiný, jestliže my se obnovíme. Nemusíme měnit vnějšek, abychom byli noví a aby pro nás všechno bylo nové. Nové srdce, to nás všechny a všechno kolem nás dělá novými. Nové srdce, to je metanoja, úplná proměna vědomí, vnímání, uvažování a působení. To je to, co Ježíš vzkazuje Nikodémovi: 'Kdo se nenarodí znovu, zhůry, nemůže spatřit Království Boží'. Znovuzrození jsme, když v nás nastane změna programu, když začneme uvažovat, ne už svým lidským, ale Ježíšovým, božským způsobem, když se naše oči začnou dívat Ježíšovým způsobem. Když opouštíme úroveň, oko za oko, zub za zub. A vystupujeme na druhou úroveň, kde platí jiné pravidlo. Odpouštět, milovat nepřátele, činit dobro tomu, kdo mně dobro nepřeje.

 Papež František činí právě to. Uvádí do pohybu nové rození, proměnu Církve. On je toho názoru, že k proměně světa dochází proměnou Církve. Tím způsobem papež František následuje sv. Františka, svůj vzor, který řekl: 'Posvěť sebe a posvětíš společnost'. To je to, co již 34. rok koná Královna míru v Medžugorji, která nám dává jasné pokyny: 'Jestli se vy obrátíte budou i všichni kolem vás obnovení'. A tak jsme došli k oné otázce: Jak nastává to nové, ta proměna a obnova srdce? Proměna a obnova nastává v modlitbě. Ale ne v každé modlitbě, ale v modlitbě srdcem. Srdcem, to znamená na hlubší úrovni, jako  Maria. Všechno, co prožila, to prožívá stále dál, hlouběji, ve svém srdci. Uložila Ježíšova slova ve svém srdci a uvažovala o nich. A dopouští, aby jí ta slova formovala. Když se modlíme srdcem, nezůstáváme na úrovni našich myšlenek, ale sestupujeme hlouběji do srdce, do hlubin své bytosti a sjednocujeme se s Boží přítomností, která je v nás. Jak se modlit srdcem? Při modlitbě srdcem se nejedná tolik ani o nás, ale o Boha. Jestli jsme se dříve modlili jen za svoje potřeby, nyní se srdce stále více zaměřuje na Boha. Bůh začíná být stále důležitější. Odteď chodím na mši, kvůli Ježíšovi. Chodím na klanění, abych Ježíše poznal hlouběji, abych poznal Jeho pohled. Jemu stále více dovoluji, aby ve mně působil, aby ke mně mluvil. Z toho, kdo mluví, se stále více stávám tím, který naslouchá a přijímá, jako Maria, Martina sestra. Proto nás Královna míru vyzývá, abychom se otevírali jako se květ otevírá slunci. Co dělá květ? Nic. Slunce působí a na květu nastává proměna. Modlitba srdcem je modlitba probuzeného srdce, probuzené lásky, probuzené vděčnosti, probuzené důvěry, oddanosti.  Srdce je nové, když v něm nejsou břemena z minulosti a když není zatíženo starostmi o budoucnost. Královna míru nás učí, abychom se zbavovali břemen při svaté zpovědi, v eucharistii, v odpuštění. Když se osvobozujeme od připoutanosti k minulosti, od otročení zlu.  Učí nás, abychom se modlili o lásku k člověku, kterého nemáme rádi. Protože jenom láska může uzdravit zraněné srdce a vrátit mu mír. A tak všechno kolem nás začíná být jiné, lepší, nové”- prohlásil medžugorský farář. (Přeloženo z www.medjugorje.hr)