Novéna k fatimským pasáčkům

12.02.2019 07:10

Liturgická památka svaté Hyacinty a svatého Františka Marto připadá na 20.únor. Fatimští vizionáři jsou důležití, protože Panna Maria v medžugorských zjeveních nemluvila o žádných jiných zjeveních z historie, jedině o Fatimě. V poselství se vyjádřila, že Medžugorje je pokračováním Fatimy...

 

9.DEN
13.10.1917
Ten den na Cova d´Iria přišlo na 70 tisíc poutníků. Někteří ze zvědavosti, jestli se stane slíbený zázrak, jestli zakusí něco nadpřirozeného, ale mnozí s vírou a touhou, odevzdat své prosby Panně Marii. Lilo jako z konve. Ani bláto na cestách nebránilo lidem, aby si pokorně a prosebně klekali. Panna Maria řekla: „ Chci Ti říci, aby zde postavili k mé poctě kapli; jsem Panna Maria, Královna růžence. Modlete se nadále denně růženec. Válka se chýlí ke konci a vojáci se brzy vrátí domů.“ A znovu slíbila, že někteří lidé se uzdraví, jiní ne. „Musí se polepšit a prosit za odpuštění svých hříchů.“ Pak smutně řekla: „ Ať už neurážejí Boha, byl už tolik urážen.“
Poté rozevřela ruce a nechala je zazářit odrazem slunce; a zatímco se vznášela vzhůru, promítalo se její světlo do slunce. Ozýval se obrovský křik a volání: „Zázrak, zázrak! Nádhera, nádhera!“ Chování lidí připomínalo biblické časy. Slunce na modrém nebi se chvělo a dělalo nikdy nevídané prudké pohyby popírající všechny kosmické zákony. Jakoby tancovalo. Když Panna Maria zmizela, děti uviděly vedle slunce svatého Josefa s Ježíškem a Pannou Marií bíle oděnou s blankytně modrým pláštěm. Zdálo se, jako by svatý Josef s Ježíškem žehnali světu znamením kříže. Pak přišel Ježíš s Pannou Marií Bolestnou. A na závěr ještě Panna Maria podobná Panně Marii Karmelské.
Po 13. říjnu František říkával. “Jsem tak rád, že jsem viděl našeho Pána. Ale mnohem raději jsem ho vídal v onom světle, v němž jsme byli i my. Už brzy mě náš Pán vezme k sobě a potom ho uvidím navždycky.“
Pasáčci z Fatimy, svatý Františku a svatá Hyacinto, kteří jste uviděli Pannu oděnou sluncem, vám Bůh svěřil tajemství. Nechali jste se zcela prostoupit Boží Láskou a stali jste se hořícími svícemi, které zapálil Bůh sám. Pomozte nám, abychom i my hořeli světlem Kristovým a dokázali žít a naplňovat poselství dané ve Fatimě. Abychom si zamilovali každodenní modlitbu svatého růžence, přinášeli oběti za Svatého otce, mír ve světě a obrácení hříšníků, první sobotu v měsíci přistupovali ke smírnému svatému přijímání a obnovovali zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze ni Bohu.

Dále modlitby jako 1.den.

 

8.DEN
13.9.1917 
Na Cova d´Iria byl velký zástup lidí, kteří chtěli pasáčky vidět, mluvit s nimi a předkládali své prosby pro Pannu Marii, za dar uzdravení, návrat blízkých z války… Bylo tam vidět všechny druhy lidského utrpení. Panna Maria při zjevení řekla: „Modlete se dále růženec, abyste vyprosili konec války.“ Také opět dala příslib zázraku při zjevení v říjnu. „Bůh je s vašimi obětmi spokojen, ale nechce, abyste spali s provazem ovázaným kolem těla. Noste jej jenom ve dne.“ Na dotaz, jestli se mohou uzdravit nemocní, řekla, že někteří ano, jiní ne. Pasáčci z Fatimy, svatý Františku a svatá Hyacinto, kteří jste sloužili chudým a nemocným. Podobně jako v Evangeliu, byly ulice přeplněné lidmi, protože vás všichni chtěli uvidět a nebo s vámi mluvit. Lidé se tlačili kolem vás, klekali na zem a žádali, abyste Panně Marii předložili jejich potřeby. Našli jste také jakýsi „poklad“ v provaze, když jste mohli obětovat bolest jím způsobenou. Pomozte i nám, abychom jako vy konali skutky milosrdenství a svůj život vždy pevně směřovali k Bohu, v osobním zasvěcení i sebeposvěcování. I dnes předkládejte Bohu prosby za uzdravení nemocných, uzdravení duše i ducha a návrat k Milosrdnému Spasiteli. Svěřujeme vaší přímluvě též umírající, aby se nebáli v zápase o pokoj v srdci. Prosíme za ty, kteří je doprovázejí a pečují o ně.

Dále modlitby jako 1.den.

 

7.DEN

13.8.1917 
Velké drama tohoto dne jistě vzbudí v mnohých otázku – malé děti a ve vězení? Hejtman se pokoušel vyzvědět tajemství, které dětem řekla Panna Maria. Podařilo se mu, odvézt děti do Ourém a zde pod výhružkou usmažení v rozpáleném oleji prokázali malí pasáčci opravdovou důvěru v to, co jim Panna Maria řekla, totiž, že je vezme do nebe. 
Bylo to 19.8., když se Panna Maria zjevila ve Valinhos, blízko Aljustrelu, kde bydleli. Řekla jim, aby se i nadále modlili růženec každý den a přislíbila zázrak v říjnu. Na otázku, co mají udělat s penězi, které lidé přinášejí, odpověděla: „ Dejte udělat dvě nosítka. Jedno poneseš ty s Hyacintou a dvěma bíle oděnými děvčaty, druhé František s třemi chlapci. Peníze budou sloužit pro slavnost Růžencové Panny Marie. Za ostatní peníze ať se postaví kaple“. Panna Maria smutně řekla: “Modlete se, hodně se modlete a přinášejte oběti za hříšníky, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí.“
Pasáčci z Fatimy, svatý Františku a svatá Hyacinto, vyznavači hrdinského života v pravdě, pomozte nám statečně následovat Krista a přinášet radostnou zvěst Evangelia, vhod či nevhod, a jako vy si zamilovat každodenní modlitbu svatého růžence a přinášet s láskou oběti za obrácení hříšníků. Ó, můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého Milosrdenství nejvíce potřebují.

Dále modlitby jako 1.den.

 

6. DEN

13.7.1917 
Panna Maria řekla dětem, že každodenní modlitbou svatého růžence mohou vyprosit světu mír a konec války. Přislíbila, že v říjnu udělá zázrak, který budou moci uvidět všichni, aby uvěřili. „Obětujte se za hříšníky a říkejte často, zvláště, když přinášíte nějakou oběť. Ježíši, dělám to z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na smír za hříchy proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu. Tento den ukázala dětem peklo. A pak jim řekla: „ Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Hovořila o znamení, noci, ozářené neznámým světlem. Tím Bůh má dát najevo, že potrestá svět za jeho zločiny válkou, hladem, pronásledováním Církve a Svatého otce. Jako prostředek záchrany žádala o zasvěcení Ruska Jejímu Neposkvrněnému Srdci a smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci. Tento den také naučila děti modlitbě po každém desátku: „Ó, můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Jako třetí část tajemství popisují děti vizi anděla s mečem, z něhož vyšlehovaly plameny, které jako by měly zapálit svět. Ale vyhasínaly, jakmile se dotkly záře vycházející z pravé ruky Panny Marie. Anděl zvolal: „POKÁNÍ, POKÁNÍ, POKÁNÍ!“ Uviděly bíle oděného biskupa – vytušili, že je to Svatý otec, jak prochází polorozbořeným městem, rozechvělý, zkroušený bolestí, jak se modlí za duše mrtvol, které na cestě potkával. U paty velkého kříže na vrcholu hory byl zabit skupinou vojáků. Stejně tak zemřeli biskupové, kněží i řeholníci a různé světské osoby. Dva andělé stáli pod dvěma rameny kříže a zachycovali do křišťálové nádoby krev mučedníků a zalévali jí duše, přibližující se k Bohu.
Vidění pekla naplnilo Hyacintu takovou hrůzou, že všechny kající skutky a sebezápory se jí zdály ničím, jen aby mohla uchránit několik duší před peklem. To, co působilo nejvíce na Františka, byl Bůh. Nejsvětější Trojice, ve světle, které je zcela prostoupilo. Vnímal, že jsou v tomto světle, které je Bůh, ale neshořeli. Toužil utěšovat Boha, který je tolik zarmoucený!
Pasáčci z Fatimy, svatý Františku a svatá Hyacinto, vám Nebeský Otec zjevil tajemství nebeského Království i to, co působí hřích. Naučte nás používat dva velké prostředky, které nám Panna Maria dává pro spásu duší: zasvěcení Jejímu Neposkvrněnému Srdci a smírné svaté přijímání první soboty v měsíci. Modlete se s námi za mír ve světě, za Svatého otce a za Církev. Proste společně s námi Boha, aby nás zachránil před hrůzou pekla a přijal do nebe všechny duše.

Dále modlitby jako 1.den.

 

5.DEN

13.6.1917 
Při druhém setkání s „Krásnou Paní v bílém“ Lucie prosí, aby je vzala do nebe. „Ano, Hyacintu a Františka si tam vezmu brzo, ale ty zůstaneš ještě nějaký čas zde na zemi. Ježíš chce, aby mě lidé poznali a milovali a ty mu máš při tom pomoci. Chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.“ „Zůstanu zde sama?“ „Ne, dítě! Bolí tě to hodně? Neztrácej odvahu. Nikdy tě neopustím, mé Neposkvrněné Srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě povede k Bohu.“ Panna Maria při těchto slovech otevřela ruce a zalila pasáčky odrazem nesmírné záře, v níž se viděli jako ponořeni v Bohu. Hyacinta a František stáli v oné části záře, která se zvedala k nebi a Lucie k té, která se rozlévala po zemi. Před pravou dlaní Panny Marie bylo srdce ovinuté trním, jež jako by je probodávalo. Pochopili, že je to Neposkvrněné Srdce Mariino zraňované lidskými hříchy a že si přeje odčinění těchto vin.
Pasáčci z Fatimy, svatý Františku a svatá Hyacinto, ctitelé Neposkvrněného Srdce Panny Marie, pomozte nám, abychom i my svým životem odčiňovali naše vlastní hříchy a přinášeli oběti za obrácení hříšníků.
Kéž se jako svatá Hyacinta toužíme zamilovat do Neposkvrněného Srdce Mariina a často spolu s ní voláme „Sladké Srdce Mariino, buď mou spásou.“ Neposkvrněné Srdce Mariino, obrať hříšníky, zachraň duše před peklem!“

Dále modlitby jako 1.den.

 

4.DEN

Pasáčci spatřili nad dubem paní, oděnou v bílém, zářící víc než slunce. Řekla jim: „Nebojte se! Neublížím vám!“ Byla to Lucie, která vedla při každém setkání dialog. „Odkud přicházíte?“ „Přicházím z nebe“. „A co si ode mne přejete?“ „Přicházejte po 6 příštích, vždy třináctého dne, ve stejnou hodinu. Slíbila jim, že půjdou do nebe. Jen František se musí pomodlit ještě mnoho růženců. Dodala: „Modlete se každý den růženec“. Děti slíbily, že se budou obětovat Bohu a také snášet utrpení na smír za hříchy, kterými je urážen, a to i za cenu, že budou muset hodně trpět. Byla to milost Boží, která je posilovala. Ve svém ANO – FIAT vytrvaly až do konce. I přesto, že slíbily, že nikomu o tomto setkání nepoví, byla to Hyacinta, která nevydržela tu obrovskou radost ze setkání s krásnou Paní. A tak se stala poslem radostné zvěsti a do Fatimy začínají přicházet první poutníci.
Pasáčci z Fatimy, svatý Františku a svatá Hyacinto, milované děti Panny Marie, kéž tak jako vy přijmeme do našeho života výzvu ke každodenní modlitbě svatého růžence a jeho rozjímáním tak hlouběji pronikáme do života Ježíše Krista. Pomozte nám, přijímat utrpení i těžkosti každodenního života a přinášet oběti na smír za hříchy, kterými je Bůh urážen. Toužíme se dnes zastavit a položit Panně Marii stejnou otázku jako Lucie: „Co si ode mne přejete?“ Uslyším odpověď? (Ž 62,6-9)

Dále modlitby jako 1.den.

 

3. DEN
Potřetí se Anděl zjevil na podzim. V ruce držel kalich a nad nim hostii, z níž padaly do kalicha kapky krve. Nejprve poklekl na zem a třikrát opakoval modlitbu „Nejsvětější Trojice, klaním se ti…“ Poté dal hostii Lucii a obsah kalicha dal vypít Hyacintě a Františkovi se slovy: „Přijměte Tělo a pijte Krev Ježíše Krista, který je nevděčnými lidmi těžce urážen. Čiňte pokání za jejich hříchy a utěšujte Boha“. Děti v těch dnech jednaly pod vlivem nadpřirozené síly. Síla Boží přítomnosti v jejich životech byla mocná.
Pasáčci z Fatimy, svatý Františku a svatá Hyacinto, pomozte nám, když přijímáme Tělo a Krev Ježíše Krista, abychom tak jako vy, nejen prožívali Boží blízkost, ale abychom jako vy toužili, nepromarnit ani jediný okamžik, kdy můžeme utěšovat Boha za všechny hříchy, urážky, rouhání a lhostejnosti a také Jej odprošovat za všechna svatokrádežná svatá přijímání a čerpat sílu z daru Eucharistie pro náš život v rodinách, společenstvích a pro naši službu i poslání v osobní modlitbě, adoraci a každodenní účasti na mši svaté. Nabízím ti dnes každou oběť, kterou mohu přinést. Skrytý Ježíši, zůstávej s námi a žehnej nám.

Dále modlitby jako 1.den.

 

2. DEN
Druhé zjevení Anděla se událo v horký letní den u studny blízko domku Luciiny rodiny. Anděl se představil jako Anděl Strážný Portugalska a zvolal: „Co děláte! Modlete se! Hodně se modlete! Ježíšovo a Mariino srdce mají s vámi plány milosrdenství. Přinášejte Bohu neustále modlitby a oběti. Za všechno, co můžete, přinášejte oběť na smír za hříchy, které Boha urážejí a jako prosbu za obrácení hříšníků“.
Pasáčci z Fatimy, svatý Františku a svatá Hyacinto, pomozte nám, více se obracet k našemu Andělu Strážnému, svěřovat se do jeho ochrany a vždy se vydávat cestou, která má jasný cíl – věčnost. Kéž i nám vždy záleží na tom, aby i lidé kolem nás poznali Boha, jediného Spasitele a Pána. Po smrti pak v nebi věčně, toužím chválit Boha ustavičně.

Dále modlitby jako 1.den.

 

1. DEN

První zjevení Anděla Míru pasáčky velmi hluboce ovlivnilo. Ovzduší nadpřirozena, které je obklopovalo, bylo velmi intenzivní. Od té doby mnoho času trávili tím, že opakovali andělova slova, skloněni až k zemi.

Pasáčci z Fatimy, svatý Františku a svatá Hyacinto, naučte nás modlit se, jak jste se modlili vy. Buďte nám společníky na cestě víry, vzorem pro náš život víry, v klanění Nejvyššímu, v úctě Panny Marie a pomáhejte nám svou přímluvou, abychom, tak jako i vy mohli být nositeli míru ve světě.

+ + +

Na obrázku může být: obloha, strom, venku a příroda

Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci…

Můj Bože, věřím v Tebe,
klaním se Ti, doufám v Tebe
a miluji Tě.
Prosím za odpuštění pro ty,
kdo v Tebe nevěří,
Tobě se neklanějí,
v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“ (3x)

„Nejsvětější Trojice,
Otče, Synu a Duchu svatý,
hluboce se Ti klaním
a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev,
duši a Božství Pána Ježíše Krista
přítomného ve všech svatostáncích světa,
na usmíření
za urážky, rouhání a lhostejnosti,
kterými je urážen.
A pro nekonečné zásluhy
Jeho Nejsvětějšího Srdce
a Neposkvrněného Srdce Mariina
Tě prosím
za obrácení ubohých hříšníků.“
Amen

Panno Maria fatimská, oroduj za nás…
Svatá Hyacinto, oroduj za nás
Svatý Františku, oroduj za nás

 

LITANIE
Pane, smiluj se...
Kriste, smiluj se...
Pane, smiluj se...

Panno Maria Růžencová z Fatimy, oroduj za nás
Panno Maria Bolestná,...
Panno Maria Karmelská,...
Svatý Františku Marto,...
Svatá Hyacinto Marto,...
Děti, které povolal Kristus,... orodujte za nás
Děti, které jste byly povolány abyste kontemplovaly Boha v nebi,...
Maličcí, kterým Otec zjevil tajemství nebeského Království,
Maličcí, které si vybral Bůh,...
Vy, kteří jste dokonalou chválou Božích zázraků,...
Dokonalé vzory synovské odevzdanosti,jako děti v lůně matky...
Oběti smíru pro užitek Kristova Těla,...
Důvěrníci Anděla Pokoje,...
Spolu s Andělem adorující Eucharistii,..
Vy, kteří jste viděli Pannu oděnou sluncem,...
Vy, kteří jste viděli Světlo, kterým je Bůh,....
Milované děti Panny a Matky,...
Vy, kteří jste pozorně naslouchali mateřským prosbám Panny Marie,...
Obránci poselství, které vám sdělila Paní, jasnější než slunce,...
Hlasatelé slov Matky Boží,...
Proroci vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie...
Vy, kteří jste naplnili úmysly Nejvyššího,...
Věrní strážci poselství,...
Vyslanci Panny Marie Růžencové,...
Misionáři proseb Mariiných,...
Poslové výzev z nebe,...
Ochránci Kristova nástupce na zemi,...
Vyznavači hrdinského života v pravdě,...
Těšitelé Ježíše Krista,...
Vzory křesťanské lásky,...
Vy, kteří jste sloužili chudým a nemocným,...
Vy, kteří jste se obětovali za urážky hříšníků,...
Přátelé lidí před trůnem Panny Marie,...
Lilie nevinnosti, vonící svatostí,...
Perly, zářící nádhernou blažeností,...
Serafíni lásky u nohou Pána,...
Oběti předložené Bohu přinášející utrpení na smír...
Obdivuhodné vzory rozdělení se s chudými,...
Neúnavné vzory v přinášení obětí za obrácení hříšníků,...
Vzory odvahy v časech protivenství,...
Duše Bohem v Ježíši milované,...
Malí pastýři, kteří nás vedete za Beránkem,...
Učedníci ve škole Mariině,...
Tazatelé lidstva,...
Plody stromu svatosti,...
Dary pro Světovou Církev,...
Boží znamení pro Boží lid,...
Svědkové Boží milosti,...
Vy, kteří jste vyzývali k zachování křestní nevinnosti,...
Vzory zkušenosti milující přítomnosti Boha,...
Výmluvné duše v blízkosti Boha,...
Přímluvci za hříšníky před Bohem,...
Tvůrci civilizace Lásky a Pokoje,...
Lampy, které osvěcují lidstvo,...
Laskavá světla osvěcující mnohé,...
Lucerny zářící na cestách lidstva,...
Plameny žhnoucí v temných a neklidných časech,...
Svíce Bohem rozžaté,...

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Závěrečná modlitba:
Bože nekonečně dobrý. Ty miluješ nevinné a vyvyšuješ pokorné; prosíme Tě, dej, abychom na přímluvu Neposkvrněné Matky Tvého Syna, napodobením svatých Františka a Hyacinty, Ti mohli sloužit v prostotě srdce, a tak vejít do Nebeského království. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, Tvého Syna, který je Bůh s Tebou v jednotě s Duchem Svatým. Amen.