Novéna k Duchu Svatému

25.05.2017 21:47

Novéna k Duchu Svatému – Jan Pavel II.

 

Mladí přátelé,

Ježíšovo výkupné dílo se uskutečňuje na kříži a ve zmrtvýchvstání. Předtím po tři léta chodil Ježíš po této zemi, učil lidi životu Božího království, dával jim poznat a zakusit Ducha jeho království. Po svém zmrtvýchvstání říká apoštolům: „Přijměte Ducha svatého!“ (Jan) Dnes se obrací na každého z nás a říká: „Přijměte Ducha svatého a buďte silní ve víře.“ Novénou, kterou se začínáme modlit po slavnosti Nanebevstoupení Páně, si chceme uvědomit, čím jsme se, skrze Ježíše a Ducha svatého, stali. Chceme sobě i světu vyprosit milost prožívání tohoto obdarování.

 

Myšlenky Jana Pavla II. mládeži, u příležitosti VI. Světového setkání mládeže v Čenstochové, doplněny otázkami k osobnímu zamyšlení a modlitbě.

Co je třeba: Něco málo z našeho času (15 min denně), ztišení v srdci, ochota k modlitbě nejlépe společné, víru v sílu tvé modlitby a vytrvalost.

 

VÁM VŠEM ŘÍKÁM: „PŘIJMĚTE DUCHA SVATÉHO A BUĎTE SILNÍ VE VÍŘE”.

                                                Jan Pavel II. – list k mládeži 1991

 

1. DEN – „PŘIJALI JSTE DUCHA, KTERÝ Z VÁS UČINIL BOŽÍ SYNY.“ (Řím 8,15)

Jsou to slova, která nás uvádějí do nejhlubšího tajemství křesťanského povolání.

Jak nebýt udiven touto úžasnou perspektivou?

- Kdo vlastně jsem? Co o sobě vnímám?

- Co se mnou Bůh udělal? Rozumím tomu?

- Bůh mě povolal, abych byl s ním. Pomalu si opakuj tuto větu několikrát za sebou.

– Co se mnou teprve udělá? (Co uděláme spolu?)

- Nic ti to neříká? Umíš obdivovat a žasnout nad velkými věcmi?

 

Modlitba: Vzývání Ducha Svatého.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země.

Modleme se:  Bože, Ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy;

Dej, ať nám tato Jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

2. DEN – OTCOVA LÁSKA NÁS ZVE DO SPOLEČENSTVÍ S NÍM

„Přijali jste Ducha, který z vás učinil Boží syny.“ (Řím 8,15) Pohleď, jak velikou lásku Ti Otec daroval. Byl jsi nazván Božím dítětem a skrze křest jim skutečně jsi. (srv. l Jan 3,1) Otcovská láska Tě zve do niterného a hlubokého společenství s Ním.

- Jak často jsi tváří v tvář k Otci? Poznáváš ho, raduješ se z něho a s ním?

- Jsme pozváni ke stále synovštějšímu přilnutí k Bohu, našemu Otci. Jaká je tvoje důvěra k

Otci, jak často jsi a chceš být s Ním?

- Jak prožíváš základní prostředky setkání s Otcem i růstu k Otci, jako je modlitba, eucharistie, svátost smíření, společenství?

Modlitba:

 

3. DEN – SYNOVÉ BOHA, TO JSOU LIDÉ ZNOVUZROZENÍ KŘTEM A POSÍLENI        BIŘMOVÁNÍM

Stávají se prvními budovateli nové civilizace, civilizace pravdy a lásky. Jsou světlem světa a solí země.

Skrze vás, „kteří jste přijali Ducha svatého“, se otevírá pro mnohé národy brána naděje na důstojnější a lidštější život.

Svět, který hledá cesty zodpovědnějšího přístupu k životu, hledá také ty, kteří umějí vést život opravdových Božích dětí.

- Jsi rád, že jsi Božím dítětem?

- Uvažoval jsi o tom, že máš tomuto světu co dát? – Čím jsi pro tento svět; jsi nadějí nového života?

- Ztotožňuješ se s proudem světa nebo se snažíš žít výjimečnost?

Modlitba:

4. DEN – JAKO DĚDICTVÍ ZÍSKÁVÁME DAR VĚČNÉHO ŽIVOTA

„Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče.“ Tak už nejsi otrok, nýbrž syn, tedy z moci Boží dědic.“ (Gal 4,6-7)

Co je to za dědictví, o kterém mluví apoštol Pavel? Jde o dar věčného života, ale zároveň o úkol mít v hlubině svých srdcí touhu po vysokých ideálech.

- Čeho chceš v životě dosáhnout a co proto děláš? Pomáhají ti tyto ideály dosáhnout věčný život?

- Usiluješ o věčný život a jak? Uvědomuješ si, že je to dar? Děkuješ za něj?

- Ježíš říká: „Každý, kdo uvěří, bude spasen.“ „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný.“ Jak přijímáš Ježíšovu cestu k věčnému životu?

 

Modlitba: Vzývání Ducha Svatého.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země.

Modleme se:  Bože, Ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; Dej, ať nám tato Jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

5. DEN – SVATOST JE ZÁKLADNÍ DĚDICTVÍ SYNŮ BOŽÍCH.

Svatost spočívá v naplnění vůle Otcovy za všech okolností života. Je to královská cesta, kterou nám ukázal sám Ježíš. Mladí, „buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 8,48) Nebojte se být svatými. Leťte do vysokých výšek, buďte mezi těmi, kteří míří k hodnotám hodných Božích dětí. Oslavujte Boha svým životem.

- Co pro tebe znamená Boží vůle? Jak ji poznáváš a žiješ?

- Nikdo ještě nedosáhl svatosti, pokud říkal: „Chtěl bych …“ Zaznívá ve tvém životě jasné rozhodné: „Chci být svatý?“

- Jak si představuješ svatost mladého člověka? Je dnes ještě možná?

Modlitba:

 

6. DEN – DĚDICTVÍ BOŽÍCH SYNÚ PŘINÁŠÍ BRATRSKOU LÁSKU PODLE

                           PŘÍKLADU JEŽÍŠE.

„Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ (Jan 15,12) Když vzýváme Boha jako Otce, není možné nevidět v každém člověku bratra, který má právo na naši lásku. Jak velká je možnost nasazení Božích dětí: pracovat pro budování bratrského soužití mezi všemi lidmi. Není to právě to, co svět dnes potřebuje? Uvnitř národů je silně zakořeněno přání jednoty, která boří zdi lhostejnosti a nenávisti. Na vás, mladé, připadá velký úkol: vybudovat spravedlivější a zodpovědnější společnost.

- Jak miluje Ježíš? Najdi si několik příkladů Jeho lásky v evangeliu.

- Máš někoho, s kým si nerozumíš? V duchu se postav před tohoto člověka a řekni si větu Ježíše: „Jako jsem já miloval vás.“- Jsi bohatý na lásku?

Modlitba

 

7. DEN - SVOBODA JE SOUČÁSTÍ DĚDICTVÍ

Další výsadou dětí Božích je svoboda. Je to dar, který Stvořitel vložil do našich rukou.

Je to dar, který je třeba správně užívat. Kolik nesprávných forem svobody vede do otroctví! Je třeba se varovat všech forem svobody jen zdánlivé, všech forem svobody povrchní a jednostranné, která neobsahuje celou pravdu o člověku a světu. Také dnes nám Ježíš říká: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (Jan 8,32) „Já jsem cesta, pravda a život.“ (Jan 14,6)

- Jak chápeš svobodu, kterou nám Ježíš získal svou smrtí a zmrtvýchvstáním?

– Snažíš se poznávat pravdu, která osvobozuje? Jak a jak často?

- Vypros si milost k hlásání pravdy celému světu.

Modlitba:

 

8. DEN – KDE JE DUCH PÁNĚ, TAM JE SVOBODA

Osvobození uskutečněné Kristem je osvobození od hříchu, který je kořenem veškerého otroctví lidí. „Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno.“ (Řím 6,17-18) Svoboda je dar a zároveň úkol každého křesťana: Pamatujte si: „Nepřijali jste ducha otroctví.“ (Řím 8,17) „Kde je Duch Páně, tam je i svoboda.“ (2 Kor. 3,17) Tato věta dává odpověď na otázku hledání svobody a ukazuje na cestu ke zralému lidství.

- Hřích se staví proti Bohu tím, že říká „Ne, nechci.“ Když je Bůh tvým Otcem, dokážeš zaujmout jasný postoj „Ne“ ke hříchu, ale i všemu, co k němu vede?

- Co máš častěji před očima a na co častěji myslíš; na zlo nebo na dobro – Boha? – Pomáháš druhým z otroctví hříchu?

 

Modlitba: Vzývání Ducha Svatého.

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.

Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno a obnovíš tvář země.

Modleme se:  Bože, Ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; Dej, ať nám tato Jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

9. DEN – DĚDICTVÍ BOŽÍCH SYNŮ PŘIJMĚTE S VDĚČNOSTÍ A

                           ODPOVĚDNOSTÍ

Jak veliké a náročné je dědictví synů Božích, k němuž jste povoláni. Přijměte je s vděčností a odpovědností. Nepromrhejte je! Mějte odvahu žít je každý den a oznamte ho jiným. Pak se svět bude stále více stávat jedinou velikou rodinou Božích dětí. Na cestu Božího dětství se vydáváme a o doprovázení prosíme tu, která byla naplněna Duchem svatým. Skrze tohoto Ducha svatého se stává plodnou – porodila Mesiáše – pro celý tento svět. Ducha svatého spolu s apoštoly a uprostřed nich vyprošuje církvi, kterou Ježíš založil. Nebojme se svěřit svůj život do jejích rukou, neboť ona má možnost nejlépe hlídat dědictví Božích dětí.

- Jaké místo ve tvém životě má Maria?

- Archanděl Gabriel řekl Marii: „Duch Svatý na Tebe sestoupí a moc Nejvyššího Tě zastíní. Porodíš Syna a dáš Mu jméno Emanuel.“

Maria řekla: „Ano, souhlasím.“ Je to ano bez „ale“. Jaké je to moje „Ano“?

- Spolu s Marií – desátkem růžence – se pomodli o Ducha svatého pro naši zem, zvláště pro mladé, pro rodiny a pro nemocné.

Modlitba:

 

VZÝVÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Přijď, Duchu moudrosti, a osvěť náš rozum, abychom stále jasněji poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikosti a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.

Přijď, Duchu rozumu, a nauč nás veškeré pravdě, abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrosti a vědomosti Boží.

Přijď, Duchu rady, a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.

Přijď, Duchu síly, a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.

Přijď, Duchu umění, a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dobra, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.

Přijď, Duchu zbožnosti, a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou důvěrou.

Přijď, Duchu bázně Boží, a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.

Litanie k Duchu Svatému

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,……….

 

Buď veleben (opakuje se za každou prosbou)

 

Duchu Svatý, sestup z trůnu svojí velebnosti a vybuduj si stánek v srdci svého služebníka!

Duchu Svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít podle vůle Boží!

Duchu Svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mě žít, podle vůle Nejvyššího!

Duchu Svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč mě poznávat Tě a upřímně milovat!

Duchu Svatý, který se staráš o slávu Boha Otce, nauč mě žít v odevzdanosti a upřímné

                      důvěře v Boha!

Duchu Svatý, znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň lásky své!

Duchu Svatý, tajemná holubice, nauč mě chápat Písmo svaté!

Duchu Svatý, který nemáš tvář, ani jméno, nauč mě správně se modlit!

Duchu Svatý, který hovoříš ústy proroků, nauč mě žít v pokoji a vyrovnanosti ducha!

Duchu Svatý, hořící ohnisko lásky, nauč mě žít moudře a trpělivě!

Duchu Svatý, dárce všech darů, nauč mě žít v pokoře a skromnosti!

Duchu Svatý, přetékající pokladnice milostí, nauč mě správně využívat drahocenný čas!

Duchu Svatý, přetékající, bezedná pokladnice milostí, nauč mě chápat cenu utrpení!

Duchu Svatý, pokladnice, ze které neubude, chraň mě od každé nelásky a pýchy.

Duchu Svatý, kterého bohatství nikdo nespočítá, nauč mě čelit zbytečným představám a

                      myšlenkám.

Duchu Svatý, přemnohých darů, nauč mě vyhýbat se neužitečné činnosti a planým řečem.

Duchu Svatý, z jehož plnosti jsme všichni přijali, nauč mě mlčet a promluvit v pravý čas.

Duchu Svatý, lásko věčná, nauč mě dávat dobrý příklad jiným.

Duchu Svatý, dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém.

Duchu Svatý, obšťastňující Světlo duše, nauč mě vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré

                       skutky.

Duchu Svatý, sladký učiteli, nauč mě správně zacházet s lidmi.

Duchu Svatý, který konáš v duších zázraky, veď mě bdělostí k dokonalosti.

Duchu Svatý, milý příteli duší, nauč mě nikoho neposuzovat a na křivdy nevzpomínat.

Duchu Svatý, Otče ubohých, dej mi poznat moje chyby.

Duchu Svatý, před kterým nic není utajeno, nauč mě unikat osidlům ďáblovým.

Duchu Svatý, který poznáš budoucnost vesmíru, pomoz mi vymanit se z područí těla a

                      ďábla.

Duchu Svatý, který znáš i moji budoucnost, svěřuji do Tvé ochrany i svou rodinu přátele,

                      dobrodince a všechny lidi.

Duchu Svatý, s Tvou Božskou pomocí mě nauč žít ke cti a slávě Boží, ke spáse duší a

                      k radosti Matky Boží, abych mohl/a umřít jako užitečný/á sluha/ služebnice.

     Amen.