NOVÉNA K VÝROČÍ ZJEVENÍ V MEDŽUGORJI

20.06.2014 07:45

 

 

1. den
Modleme se za vizionáře

1. Modlitba ke Královně Míru

Matko Boží a Matko naše Maria, Královno Míru!
Přišla jsi k nám, abys nás vedla k Bohu.
Vypros nám od něj milost,

abychom Mu jako Ty i my mohli ne jen říkat:
«Ať se mi stane podle Tvého slova!»,
ale také to naplňovat.
Do Tvých rukou vkládáme svoje ruce,

Abys nás skrze tyto zkoušky a potíže dovedla k Němu.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

VĚŘÍM V BOHA, 7x OTČE NÁŠ, 7x ZDRÁVAS MARIA, 7x SLÁVA OTCI

2. Vzývání Ducha Svatého 

Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k nám

A navštiv myslí našich chrám, z výsosti nebes zavítej,

Do duší nám svou milost vlej.

Tys Utěšitel právem zván,

Tys dar, jenž Bohem věčným dán,

Zdroj živý, láskyplný dech,

Tys posvěcení myslí všech.

Ty sedmi darů studnice,

Prst Otcovy jsi pravice,

Tys Bohem přislíbený host,

Ty dáváš ústům výmluvnost.

Rač světlo v mysli rozzěhnout,

vlij do srdcí nám lásky proud,

našeho těla slabosti

 zhoj silou svojí milosti.

Dál nepřítele zapuzuj

A duši pokoj uděluj,

Ať vždycky  pod vedením Tvým,

vyhnem se vlivům škodlivým.

Nauč nás Boha Otce znát

A Syna jeho milovat,

A v Tebe, Duchu Svatý, zas

Důvěřovati v každý čas.

3. Slavná tajemství růžence

ÚRYVKY K ZAMYŠLENÍ

Řekl jim: „To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ (Lk 24, 44-49)

Drahé děti ! Dnes vám děkuji, že žijete a svým životem vydáváte svědectví mým poselstvím. Dítka, buďte silní a modlete se, aby vám modlitba dávala sílu a radost. Jenom tak každý z vás bude můj a já ho povedu cestou spásy. Dítka, modlete se a dosvědčujte svým životem moji přítomnost zde. Ať vám každý den bude radostné svědčení Boží lásce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “  (Poselství, 25. června 1999.)

"Modlitba je pozdvižení duše k Bohu nebo žádání přiměřených hodnot od Boha". Odkud mluvíme, když se modlíme? Z „výšin“ vlastní pýchy a vlastní vůle, nebo "z hlubin" (Ž 130,1) pokorného a zkroušeného srdce? Kdo se poníží bude povýšen. Pokora je základem modlitby. "Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit…" (Ř 8,26). Pokora je nutná pro přijetí nezasloužených darů modlitby: člověk je žebrák Boží. (2559)

4. Litanie k Panně Marii

Závěrečná modlitba: Pane, všechny nás křesťany voláš, abychom byli pravými svědky Tvého života a Tvé lásky. Dnes Ti zvláště děkujeme za naše vizionáře, za jejich poslání, podávání svědectví poselství Královny Míru. Předkládáme Ti všechny jejich potřeby a prosíme Tě za každého z nich osobně, abys jim byl blízko, aby mohli neustále růst v zážitcích Tvé Síly. Prosíme Tě, abys je hlubokou a pokornou modlitbou vedl ke stále opravdovějšímu svědčení o Mariině přítomnosti zde. Amen.

-----------------------------------------------------------

2. den
Modleme se za kněze ve službě ve svatyni

1. Modlitba ke Královně Míru
2. Vzývání Ducha Svatého
3. Slavná tajemství růžence

ÚRYVKY K ZAMYŠLENÍ

Ježíš říká: “Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.” ( J 14, 12-14)

Drahé děti ! Dnes jsem s vámi zvláštním způsobem a přináším vám své mateřské požehnání míru. Prosím za vás a přimlouvám se za vás před Bohem, abyste pochopili, že každý z vás je nositelem míru. Mír nemůžete mít, jestli vaše srdce není v míru s Bohem. Proto, dítka, modlete se, modlete se, modlete se, protože modlitba je základ vašeho míru. Otevřete svoje srdce a dejte Bohu čas, aby On byl vaším přítelem. Když se vytvoří pravé přátelství s Bohem, žádná bouře je nemůže zničit. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “ (25. června 1997)

"Kdyby jsi znala dar Boží" (J 4,10). Zázrak modlitby se projevuje právě zde, na roubení studny, kam přicházíme hledat vodu: sem Kristus  přichází vstříct každé lidské bytosti, On nás první hledá a chce pít. Ježíš je žíznivý, jeho prosba vychází z hlubin Boha, který si nás přeje. Modlitba je, ať to víme nebo ne, setkání Boží a naší žízně. Bůh žízní po tom, abychom my žíznili po něm. "...ty by jsi ho prosila a on by ti dal vodu živou" (J 4,10). Naše modlitba prosebná - zázrak je odpověď. Odpověď na stížnost Boha živého: "Opustili mne, Pramen vody živé a vykopali si studánky, studánky rozpukané," (Jr 2,13), odpověď víry na nezasloužený slib spásy, odpověď lásky na žízeň Syna jednorozeného. (2560 – 2561)

4. Mariánské litanie

Závěrečná modlitba: Pane, Ty jsi jediný zdroj života, jediný, který můžeš utišit naší žízeň po lásce a přátelství. Díky Ti za tvojí pokoru se kterou se v osobě člověka, kněze, dáváš svému lidu při mši svaté, ve svátostech, v požehnání… Dnes Tě zvláště prosíme o Tvé požehnání pro všechny kněze, kteří jsou ve službě ve svatyni Královny Míru, aby mohli ještě více odhalit sílu víry skrze kterou ať Tě žádají o cokoli, Ty vykonáš, aby se oni stali pravými nositeli míru, který bude vycházet ze stále pevnějšího přátelství s Tebou. Amen.

 

3. dan

Modleme se za farníky

1. Modlitba ke Královně Míru
2. Vzývání Ducha Svatého
3. Slavná tajemství růžence

ÚRYVKY K ZAMYŠLENÍ

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.  (J 15, 5-8)

Drahé děti ! Dnes vám děkuji za všechny vaše oběti, které jste mi přinesly v těchto dnech. Dítka, vyzývám vás, ať se mi otevřete a ať se rozhodnete pro obrácení. Vaše srdce, dítka, mně ještě nejsou plně otevřena, proto vás znovu vyzývám: otevřte se modlitbě, ať vám v modlitbě Duch svatý pomůže, aby vaše srdce byla z masa a ne z kamene. Dítka, Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu a že jste se rozhodly jít se mnou ke svatosti. “  (Poselství, 25. června 1996)

Odkud vychází modlitba člověka? Ať se modlíme jakýmkoli jazykem, modlí se celý člověk. Ale, aby bylo označeno místo ze kterého modlitba vychází, mluví Písmo svaté někdy o duši nebo duchu,  nejčastěji o srdci (více než tisíckrát). Srdce je to kdo se modlí. Jestli je daleko od Boga, modlitební výraz je prázdný. (2562)

4. Mariánské litanie

Závěrečná modlitba: Díky Ti, Pane, za Tvoji lásku, díky Ti  za výzvu, abychom srdcem zůstali v ní a přinášeli velikou úrodu. Díky Ti, že jsi zvláštním způsobem vybral tuto farnost, když jsi jí daroval svoji Matku, Královnu Míru, aby z tohoto místa volala svět k míru a usmíření, obrácení skrze obnovení půstu a modlitby… Díky Ti za otevřenost každého srdce, které jí dokázalo přijmout a které dovolilo, že bude její viditelnou podobou pro všechny ty, kteří sem přicházejí. Dnes Tě prosíme, Pane, abys učinil tuto farnost ještě větším znamením Božího Království, a abys jejím obyvatelům pomohl, aby byli radostnými a svatými plody její přítomnosti. Amen.

 

4. den
Modleme se za všechny církevní představitele

1. Modlitba ke Královně Míru
2. Vzývání Ducha Svatého
3. Slavná tajemství růžence

ÚRYVKY K ZAMYŠLENÍ

Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (J 8, 12)

Drahé děti ! Dnes jsem šťastná, že vás vidím v tak velikém počtu a že jste mi vyhověly a přišly žít má poselství. Vyzývám vás, dítka, ať jste mými radostnými nositeli míru v tomto světě bez míru. Modlete se za mír, ať co nejdříve zavládne doba míru, kterou moje srdce očekává s netrpělivostí. Já jsem, dítka, blízko vás a přimlouvám se za každého z vás před Nejvyšším a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “  (Poselství, 25. června 1995.)

Srdce je příbytek, kde jsem, kde přebývám (podle semitského nebo biblického výrazu: kam se "uchyluji".) Je naše skryté centrum, nedosažitelné pro náš rozum i pro druhé; jenom Duch Boží je může proniknout a poznat. Je místem rozhodnutí, v hlubinách našich duševních tužeb, místem pravdy ve kterém si vybíráme život nebo smrt; místem setkání – protože jsme k obrazu Božímu stvořeni, žijeme ve vztahu: srdce je místem smlouvy. (2563)

4. Mariánské litanie

Závěrečná modlitba: Díky Ti, Pane, že jsi nám dal Církev za Matku a za Snoubenku, aby nás vedla cestou světla na naší pozemské pouti k Tobě. Díky Ti, že jsem v ní my všichni, bratři a sestry, a díly jednoho mystického těla. Prosíme Tě, dnes, za všechny ty, kteří ji vedou, aby mohli v sobě neustále obnovovat svoji smlouvu s Tebou, jedinou a pravou Hlavou, a tak být věrnými a radostnými nositeli míru a Pravdy v tomto neklidném světě. Amen.

 

5. den
Modleme se za všechny poutníky, kteří navštívili Medžugorje

1. Modlitba ke Královně Míru
2. Vzývání Ducha Svatého
3. Slavná tajemství růžence

ÚRYVKY K ZAMYŠLENÍ

Ježíš k sobě zavolal zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly.“ (Mk 8, 34-38)

Drahé děti ! Dnes jsem šťastná, přestože v mém srdci je ještě trocha smutku po všech těch, kteří se vydali touto cestou a pak ji opustili. Jsem zde přítomna proto, abych vás vedla novou cestou, cestou spásy. Proto vás den po dni volám k obrácení. Protože když se nemodlíte, nemůžete říci, že se obracíte. Modlím se za vás a přimlouvám se za mír před Bohem: nejdříve ve vašich srdcích, a potom i kolem vás; ať Bůh je vaším mírem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “ (Poselství, 25. června 1992.)

Křesťanská modlitba je společný vztah Boha a člověka v Kristu. Ona je čin Boha a člověka; pramení z Ducha Svatého a z nás, je zcela nasměrována k Otci, ve sjednocení s lidskou vůlí Syna Božího,  který se stal člověkem. (2564)

4. Mariánské litanie

Závěrečná modlitba: V Tvé ruce, Pane, jsou naše životy. Ty jediný víš co potřebujeme svou spásu. Díky, že nás tomu zde v Medžugorji učíš už 33 roků skrze svoji Matku, která přišla právě proto, aby nás vedla novou cestou, cestou spásy. Požehnej a posilni všechny ty, kteří zde začali tuto cestu, cestu obrácení a modlitby. Upevni jejich víru, naději a lásku, aby se nikdy nezpronevěřili svým slibům, které Ti dali. Amen.

 

 6. den

Modleme se za všechny poutníky, kteří přijdou do Medžugorje 

1. Modlitba ke Královně Míru

2. Vzývání Ducha Svatého

3. Slavná tajemství růžence

ÚRYVKY K ZAMYŠLENÍ

V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče: tak se ti zalíbilo. 

Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Mt 11, 25-30)

"Drahé děti! I dnes se raduji z vaší přítomnosti zde. Já vám žehnám svým mateřským požehnáním a přimlouvám se za každého z vás před Bohem. Znovu vás vyzývám, abyste prožívaly moje poselství a abyste je uváděly do života, ve skutek. Já jsem s vámi a všem vám den po dni žehnám. Drahé děti, toto je zvláštní doba, a proto jsem s vámi, abych vás milovala a chránila, abych zachránila vaše srdce před satanem a abych vás stále více přibližovala k srdci svého Syna Ježíše. Děkuji vám, že jte přijaly moji mateřskou výzvu!" (Poselství z 25. června 1993.)

V Novém zákoně je modlitba živý vztah dítěte Božího s jeho nesmírně dobrým Otcem, s jeho Synem Ježíšem Kristem a s Duchem Svatým. Milost Království je "jednota celé Nejsvětější Trojice s celým duchem". Modlitební život je v tom, že budeme setrvávat v přítomnosti třikrát svatého Boha a ve společenství s Ním. To společenství života je stále možné, protože jsme se skrze křest stali jednou bytostí s Kristem. Modlitba je křesťanská nakolik vytváří společenství s Kristem, šíří se v Církvi, která je jeho Tělo. Jejím rozměrem je šíře Kristovy lásky. (2565)

4. Mariánské litanie

Závěrečná modlitba: Ne my jsme vybrali Tebe, ale Ty, Pane, jsi vyvolil nás. Jenom Ty znáš všechny ty maličké, kterým bude dána milost zjevení Tvé lásky prostřednictvím Tvé Matky zde v Medžugorji. Prosíme Tě za všechny poutníky, kteří sem přijdou, aby jsi ochránil jejich srdce od každého útoku satana a abys je učinil otevřenými pro všechny podněty Tvého a Mariina Srdce. Amen.V neděli 15. června 2014 začíná novéna k Panně Marii v Medžugorje,věřím, že mnozí z vás i tohotu roku přijedou na výročí zjevení. Je to krásný způsob, jak poděkujeme za všechny milosti, které na svatou Mariinu přímluvu přijímáme.

Navrhujeme, aby se i ostatní připojili v různých kostelích po celém světě, jak tomu bylo i v minulých letech.

 

7. den

Modleme se za všechny Medžugorské modlitební skupiny a Centra po celém světě

1. Modlitba ke Královně Míru

2. Vzývání Ducha Svatého

3. Slavná tajemství růžence

 

ÚRYVKY K ZAMYŠLENÍ

 

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci. Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. (Mt 7, 12-14)

 

"Drahé děti! Dnes vás volám k lásce, která je Bohu oddaná a milá. Dítka, láska všechno přijímá, všechno co je tvrdé a hořké, pro Ježíše, který je láska. Proto, drahé děti, proste Boha, aby vám přišel na pomoc, ale ne podle vašich přání, ale podle své lásky. Bohu se odevzdejte, aby vás On mohl léčit, utěšovat a odpouštět vám vše to, co je ve vás překážkou na cestě lásky. Bůh může utvářet váš život a vy budete růst v lásce. Slavte Boha, dítka, chvalozpěvem lásky, aby láska Boží mohla růst den po dni do své plnosti. Díky vám, že jste přijaly mou výzvu!" (Poselství z 25. června 1988)

 

V modlitbě nás Duch Svatý sjednocuje s Osobou jednorozeného Syna, v jeho oslaveném lidství. Skrze něj a v něm je naše synovská modlitba v Církvi spojena s Ježíšovou Matkou. Od chvíle souhlasu, který dala vírou při Zvěstování, a které neochvějně dodržela pod křížem, rozšiřuje Maria svoje mateřství na všechny bratry a sestry jejího Syna, "kteří jsou ještě na cestě a prožívají těžkosti a neštěstí". Ježíš, jediný prostředník, je způsob naší modlitby; Maria, jeho i naše Matka, je mu zcela otevřená: ona "ukazuje cestu" (Hodoghitria), ona je mu "Znamením", podle tradiční ikonografie Východu i Západu. (viz 2673-2674)

 

4. Mariánské litanie

 

Závěrečná modlitba: Láska je znamením podle kterého se poznávají Tvoji učedníci, Pane. Děkuji Ti za každou odpověď lásky projevenou darováním a službou druhým. Prosíme Tě za všechny členy medžugorských modlitebních skupin a center, aby mohli stále statečněji spolu s Tvojí Matkou, v místech a rodinách ve kterých žijí ukazovat tuto úzkou cestu, která jediná vede k Tobě. Pomoz jim růst den po dni do plnosti Tvé Lásky. Amen.

 

8. den

Modleme se za uskutečnění všech plodů a poselství Medžugorje

1. Modlitba ke Královně Míru

2. Vzývání Ducha Svatého

3. Slavná tajemství růžence

 

ÚRYVKY K ZAMYŠLENÍ

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. 

Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“(J 3, 16-21)

„Drahé děti ! Dnes, na veliký den, který jste mi darovaly, si přeji vám všem požehnat a říci: toto jsou milostiplné dny, dokud jsem s vámi. Přeji si vás učit a pomoci vám, abyste šly cestou svatosti. Mnoho je lidí, kteří nechtějí pochopit mé poselství a s vážností přijmout to, co říkám, ale proto vás volám a prosím, ať svými životy a každodenním životem svědčíte o mé přítomnosti. Jestliže se modlíte, Bůh vám pomůže odhalit pravý důvod mého příchodu. Proto, dítka, modlete se a čtěte Písmo svaté, abyste skrze Písmo svaté odhalily poselství pro vás skrze mé příchody. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “ (Poselství, 25. června 1991)

Maria se modlí dokonale (Orans), Ona je obrazem Církve. Když se k ní modlíme, s ní lneme k záměrům Otce, který posílá svého Syna, aby spasil všechny lidi. Jako milovaný učedník, bereme k sobě Ježíšovu Matku, která se stala Matkou všech živých. Můžeme se modlit s ní a k ní. Modlitba církve je jako nesena Mariinou modlitbou. S ní je sjednocena v naději. (viz 2679)

4. Mariánské litanie

Závěrečná modlitba: Děkuji Ti, Otče, že jsi nám dal svého Syna a jeho Matku, aby nikdo kdo v ně věří a poslouchá je, nebyl zavržen. Díky Ti, že Ti záleží na každém člověku a ve svém milosrdenství nechceš nikoho odsoudit. Prosím Tě dnes za všechno to, co Panna Maria v Medžugorji vyprosila, za každou milost, která zde vytekla a z tohoto místa tekla do celého světa, aby mohla rodit plody svatosti a sloužit Tvému záměru spásy. Amen.

 

9. den

Modleme se na úmysly Královny Míru

 

1. Modlitba ke Královně Míru

2. Vzývání Ducha Svatého

3. Slavná tajemství růžence

 

ÚRYVKY K ZAMYŠLENÍ

Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. 

Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich.“ ( J

„Drahé děti ! Dnes vám děkuji a přeji si vás všechny vyzvat k Míru Božímu. Přeji si, aby každý z vás prožil ve svém srdci ten mír, který dává Bůh. Přeji si vás dnes všechny požehnat. Žehnám vás Božím požehnáním a prosím vás, drahé děti, abyste následovaly moji cestu a žily v souladu s ní. Já vás, drahé děti, miluji. A proto vás, nevím po kolikáté, vyzývám a děkuji vám za vše co činíte na moje úmysly. Prosím vás, pomozte mi, abych vás představila Bohu a abych vás zachránila a vedla cestou spasení. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu! “ (Poselství, 25. června 1987)

Mariina modlitba se nám zjevila na počátku plnosti času. Před vtělením Syna Božího a před sesláním Ducha Svatého, její modlitba jedinečným způsobem spolupracuje na dobrotivém záměru Otce při zvěstování Kristova početí, též při padesátidenní při vzniku Církve, Těla Kristova. Ve víře své pokorné služebnice nachází Boží dar přijetí jaké očekával od počátku času. Ona, kterou Všemohoucí učinil "milostiplnou" odpovídá odevzdáním celé své bytosti: "Hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova". To "Ano" je modlitba křesťana: být celá pro Něho, protože On je celý pro nás. (viz 2617)

4. Mariánské litanie

Závěrečná modlitba: Díky Ti, Otče, za dar modlitby, kterou se můžeme dotýkat Tvého srdce, ve které se nám celý dáváš a učíš nás dávat se zcela Tobě. Prosíme Tě dnes za všechny úmysly Královny Míru, za všechno to, co je potřebné, aby celý svět mohl skrze Marii vejít do Tvé slávy, slávy Nejsvětější Trojice. Amen.