Nadšeně o Eucharistii

07.05.2020 13:29

Tento článek napsal fra Petar Ljubičić, františkánský kněz z hercegovinské františkánské provincie, kterého na přání Panny Marie vybrala vizionářka Mirjana Soldo, aby zveřejňoval medžugorská tajemství celému světu.

-------------------------

Eucharistie je největší drahocennost, jakou Bůh mohl darovat nám, svým milovaným bytostem.

Přiznejme upřímně, že mše svatá je nejpodivuhodnější a nejmocnější zázrak Boží lásky k člověku, kterého má Bůh od počátku nekonečně rád a chce ho učinit věčně blaženým a šťastným. Což si člověk vůbec může představit větší drahocennost než neustálé Boží darování se pod způsobami chleba a vína všem, kteří Ho potřebují, hledají a touží po Něm?!
Eucharistie byla a zůstala srdcem a duší veškeré křesťanské bohoslužby a náboženského života. Je vrcholem všeho křesťanského života. Eucharistie je veliká milostiplná řeka, která vyvěrá pod křížem, obmývá hříšnou zemi, duše čistí a posvěcuje, léčí a zachraňuje. Vycházejí z ní všechny milosti pro věřící a Církev.
Služebník Boží, fra Ante Antić, který se již přestěhoval na věčnost v pověsti svatosti, píše: "Ježíš Kristus měl raději svého Nebeského Otce, Jeho slávu a čest, nás, naše dobro a naši spásu než sám sebe a svůj vlastní život. Z této veliké, jedině pravé lásky se stal člověkem, vzal na sebe všechnu lidskou tíži, trpěl chudobu, pronásledování, přehlížení a smrt.
Všechno to se mu zdálo být málo z převeliké lásky, kterou hořel z lásky k nám. Aby uspokojil tuto vroucí lásku, zůstal s námi ve Svátosti oltářní a dává se každému ve svatém Přijímání!
Ježíš v Nejsvětější oltářní svátosti je centrem, základem našeho duchovního života. Náš život je jako řeka, která se vlévá do nekonečného moře přesvaté Eucharistie - do božského Srdce Ježíšova v Nejsvětější svátosti oltářní. Ježíš v Nejsvětější Eucharistii bude Slunce vašeho života, Učitel, který vás učí svojí naukou i svým příkladem. Bude snoubenec, kterému vy patříte a kterého milujete z celého srdce, celé duše, veškerou svojí silou. Jedinou vaší touhou bude se s Ním spojit v prosté víře a dokonalé lásce. Vy budete v duchu pokání umrtvovat svůj život na tomto světě a tak si ho uchráníte pro život věčný."
Eucharistie pro otce Antiće není předmět úcty, ale pramen a zdroj všeobecného života: "Přesvatá Eucharistie ať bude centrem vašeho života. Milovat Ježíše v Nejsvětější svátosti oltářní, následovat Ho, žít Jeho životem, chodit v Jeho přítomnosti, být pro Něj obětí ve svatostánku - to je váš život!"
Proto není divu, že Antić takto vytrvale a vroucně povzbuzuje k rozvíjení té eucharistické zbožnosti, nebo spirituality. Tak píše: "Buďte pokorní, maličcí, skrytí jako Ježíš v hostii, abyste byli malou hostií, která v sobě nosí Ježíše a abyste Ho následovali v hluboké pokoře a vroucí lásce."
"Jsme v době, kdy náš božský Spasitel projevil největší lásku k nám. Ta Iáska se projevila při ustanovení přesvaté Eucharistie, jako i při Jeho přesvatém utrpení. Mysterium Crucis et Mysterium Eucharistie (tajemství kříže jako tajemství Eucharistie) jsou tak úzce spojená, že jedno předpokládá i vykládá druhé. Tato přesvatá tajemství nejvíce posvěcují duši a oslavují Boha. Ježíš si přeje, abychom si je stále připomínali. Těmito svatými tajemstvími jsme sjednocení s Ním a začínáme mít účast na Jeho svatém životě a všech Jeho tajemstvích!"
"Srdce moje je v Nejsvětější svátosti oltářní. Kdykoli mohu během dne, nepropouštím příležitost se Mu poklonit. Přicházím do kaple a zůstávám u Něj kolik jen mohu. Všechny svoje modlitby bych chtěl vykonávat před Ním. Mši svatou chci slavit nejlépe. Svaté oficium, mši svatou bych chtěl každý den sledovat, účastnit se jí, v jakoukoli dobu, jenom, když mám volno. Zvláštní zbožnost chovám ke mši svaté."
"Největší skutečnost na světě je Nejsvětější svátost oltářní. Bůh s námi... Buďte anděl útěchy Nejsvětější svátosti. Anděl, který slouží Nejsvětější svátosti, anděl, který provází Nejsvětější Eucharistii... Zde vám Ježíš odhalí svoji lásku, svoji dobrotivost a svojí útěchou utěší tak že to překonává všechna slova i pocity."
"Všechna síla posvěcení a spasení našeho přichází ze svátosti oltářní. Tajemství všeho působení a úspěchu řeholního-kněžského života spočívá v jednotě s Božským Učitelem, který se obětuje ve mši svaté. Naše kleriky musíme neustále vést k Ježíšovi v Nejsvětější svátosti. Jednota s Ním je pramen veškeré jejich síly a moci. Cokoli zasadíme do jejich duší, všechno co zasijeme do jejich srdcí potřebuje Nejsvětější Eucharistie oplodnit, posílit a přivést k plnosti - dokonalosti. Nemůžeme přijímat klerika, který se věnuje službě Božského Spasitele bez zvláštní lásky k Nejsvětější Eucharistii a oltářní oběti."

"Všechno odevzdejte Ježíšovi v Nejsvětější Eucharistii a vy jako Jeho anděl vejděte do Jeho mysli, úsudků, citů a mějte stejná slova, city jako Ježíš..."
Spolubratru knězi raďte: "Prosím Tě, horlivě usiluj o svoje duchovní zdokonalování. Miluj zvláštní láskou Nejsvětější Eucharistii. Hleď na ní, uč se jí, žij s ní a v ní a pro ní. Často buď u ní. U oltáře buď anděl, ve zpovědnici milosrdný Samaritán, na kazatelně apoštol, mezi svěřeným stádem dobrý pastýř, a pro bratry a bližní jako hostie."
"Zadívej se na svatou hostii, protože v ní je plnost každé ctnosti a dokonalosti. Jestli jsou ti drahé ctnosti Ježíšova pozemského života, pak ctnosti Ježíšovy ve svaté hostii jsou tak blízko. Jsou jasné, snadno je vidíš, dotýkáš se jich. Tady je nejhlubší pokora, největší láska, dokonalá dobrota a milosrdenství, nesmírná velikost a moc.
Ježíš ve sv. hostii se neustále modlí, chválí, slaví, ctí Otce nebeského. Vede život skromný, pokorný. Má rád tichost a mlčení. Celý život prožívá v sebezapírání, v zakrývání své slávy a velikosti. Jako by zapomínal na sebe, a stále myslel na nás. Dává nám svoje milosti, pomáhá nám, odpouští nám. A tak, vidíš, ve svaté hostii nacházíš příklad každé ctnosti, když máš štěstí, že Ho vidíš, milost, že Ho navštěvuješ, že se s Ním sytíš, máš povinnost Ho následovat a něžně Ho milovat."
Pravá eucharistická spiritualita a eucharistická zbožnost, které jsou tak typické pro františkánskou spiritualitu, jsou jistě ovzduší a prostor ve kterém se bude moci rozvíjet i eucharistický duch služby. Dědění Přesvaté Eucharistie slouží každému a vždycky. A vy jste jejími služebníky, kteří slouží, abyste byli podobní Ježíšovi v Oltářní svátosti, který je všem vším."
Proto je pro otce Antiće Ježíš ve svatostánku nejlepším místem, kde člověk může naslouchat celé hlubině Boží lásky, kde se i sám může stát osobou vroucí lásky. "Vstupovat každý den do života Přesvaté Eucharistie, každé ráno okoušet u Jeho stolu i při návštěvách přes den hloubku, výšku, šířku Jeho lásky ve svatostánku. To je tedy pravý pokrok vašeho duchovního života, vaše životní misie ve svatém Řádu..."
Nejlepší motivace takové spirituality a takové eucharistické zbožnosti je hluboká víra v činorodou přítomnost Ježíše v Nejsvětější svátosti a touha ve všem se Jemu připodobňovat.
"Vaší ústřední myšlenkou je Přesvatá Eucharistie. Ježíš na mne ze svatostánku hledí, provází, všude mne sleduje. Já pracuji, plním svoji povinnost, svoji práci pro Něj, s Ním i skrze Něj!"
Vstupte do božského světa Přesvaté Eucharistie, která krouží celým světem a proto je mezi námi, aby se Bůh oslavil a duše spasily. Nehleďte na vlastní zájmy, ale na zájmy Boží.
Přesvatá Eucharistie je jako svěží oáza Elim vprostřed pouště, kde se palmy vzhůru tyčí, prameny bublají, kde se naplňují slova: "Venite ad me omnes, qui onerati estis, et ego refitiat vos", neboli: "Ježíš v eucharistii je přítel nadevšechny přátele. On jediný má dostatek ducha i srdce, jediný On je dostatečně krásný a bohatý, mocný a dobrotivý."
Udivující je ta živá řeč z vlastní zkušenosti o. Antiće o Ježíšovi v Přesvaté oltářní svátosti. Ze zkušenosti říkal, že v eucharistickém Ježíšovi stojí za to najít základní duchovní oporu.
Jednomu knězi vzkázal: "A kde teď máš Ježíše živého, skutečného? V Přesvaté Eucharistii. To je tvoje zvláštní zbožnost, kterou budeš vždy s živou vírou a duchovní pokorou plnit. A co více, co možná nejčastěji se potřebuješ účastnit Přesvaté Eucharistie duchem i srdcem. Při potížích, při pochybnostech, v pokušení, v zármutku, v radosti, při úspěchu a veselí - při všem, hned za eucharistickým Božským Srdcem. Všechno jemu předkládat, darovat, obětovat s Ním, od všeho imunní, čistý zůstávat

Eucharistie je největší drahocennost, jakou Bůh mohl darovat nám, svým milovaným bytostem.

Přiznejme upřímně, že mše svatá je nejpodivuhodnější a nejmocnější zázrak Boží lásky k člověku, kterého má Bůh od počátku nekonečně rád a chce ho učinit věčně blaženým a šťastným. Což si člověk vůbec může představit větší drahocennost než neustálé Boží darování se pod způsobami chleba a vína všem, kteří Ho potřebují, hledají a touží po Něm?!
Eucharistie byla a zůstala srdcem a duší veškeré křesťanské bohoslužby a náboženského života. Je vrcholem všeho křesťanského života. Eucharistie je veliká milostiplná řeka, která vyvěrá pod křížem, obmývá hříšnou zemi, duše čistí a posvěcuje, léčí a zachraňuje. Vycházejí z ní všechny milosti pro věřící a Církev.
Služebník Boží, fra Ante Antić, který se již přestěhoval na věčnost v pověsti svatosti, píše: "Ježíš Kristus měl raději svého Nebeského Otce, Jeho slávu a čest, nás, naše dobro a naši spásu než sám sebe a svůj vlastní život. Z této veliké, jedině pravé lásky se stal člověkem, vzal na sebe všechnu lidskou tíži, trpěl chudobu, pronásledování, přehlížení a smrt.
Všechno to se mu zdálo být málo z převeliké lásky, kterou hořel z lásky k nám. Aby uspokojil tuto vroucí lásku, zůstal s námi ve Svátosti oltářní a dává se každému ve svatém Přijímání!
Ježíš v Nejsvětější oltářní svátosti je centrem, základem našeho duchovního života. Náš život je jako řeka, která se vlévá do nekonečného moře přesvaté Eucharistie - do božského Srdce Ježíšova v Nejsvětější svátosti oltářní. Ježíš v Nejsvětější Eucharistii bude Slunce vašeho života, Učitel, který vás učí svojí naukou i svým příkladem. Bude snoubenec, kterému vy patříte a kterého milujete z celého srdce, celé duše, veškerou svojí silou. Jedinou vaší touhou bude se s Ním spojit v prosté víře a dokonalé lásce. Vy budete v duchu pokání umrtvovat svůj život na tomto světě a tak si ho uchráníte pro život věčný."
Eucharistie pro otce Antiće není předmět úcty, ale pramen a zdroj všeobecného života: "Přesvatá Eucharistie ať bude centrem vašeho života. Milovat Ježíše v Nejsvětější svátosti oltářní, následovat Ho, žít Jeho životem, chodit v Jeho přítomnosti, být pro Něj obětí ve svatostánku - to je váš život!"
Proto není divu, že Antić takto vytrvale a vroucně povzbuzuje k rozvíjení té eucharistické zbožnosti, nebo spirituality. Tak píše: "Buďte pokorní, maličcí, skrytí jako Ježíš v hostii, abyste byli malou hostií, která v sobě nosí Ježíše a abyste Ho následovali v hluboké pokoře a vroucí lásce."
"Jsme v době, kdy náš božský Spasitel projevil největší lásku k nám. Ta Iáska se projevila při ustanovení přesvaté Eucharistie, jako i při Jeho přesvatém utrpení. Mysterium Crucis et Mysterium Eucharistie (tajemství kříže jako tajemství Eucharistie) jsou tak úzce spojená, že jedno předpokládá i vykládá druhé. Tato přesvatá tajemství nejvíce posvěcují duši a oslavují Boha. Ježíš si přeje, abychom si je stále připomínali. Těmito svatými tajemstvími jsme sjednocení s Ním a začínáme mít účast na Jeho svatém životě a všech Jeho tajemstvích!"
"Srdce moje je v Nejsvětější svátosti oltářní. Kdykoli mohu během dne, nepropouštím příležitost se Mu poklonit. Přicházím do kaple a zůstávám u Něj kolik jen mohu. Všechny svoje modlitby bych chtěl vykonávat před Ním. Mši svatou chci slavit nejlépe. Svaté oficium, mši svatou bych chtěl každý den sledovat, účastnit se jí, v jakoukoli dobu, jenom, když mám volno. Zvláštní zbožnost chovám ke mši svaté."
"Největší skutečnost na světě je Nejsvětější svátost oltářní. Bůh s námi... Buďte anděl útěchy Nejsvětější svátosti. Anděl, který slouží Nejsvětější svátosti, anděl, který provází Nejsvětější Eucharistii... Zde vám Ježíš odhalí svoji lásku, svoji dobrotivost a svojí útěchou utěší tak že to překonává všechna slova i pocity."
"Všechna síla posvěcení a spasení našeho přichází ze svátosti oltářní. Tajemství všeho působení a úspěchu řeholního-kněžského života spočívá v jednotě s Božským Učitelem, který se obětuje ve mši svaté. Naše kleriky musíme neustále vést k Ježíšovi v Nejsvětější svátosti. Jednota s Ním je pramen veškeré jejich síly a moci. Cokoli zasadíme do jejich duší, všechno co zasijeme do jejich srdcí potřebuje Nejsvětější Eucharistie oplodnit, posílit a přivést k plnosti - dokonalosti. Nemůžeme přijímat klerika, který se věnuje službě Božského Spasitele bez zvláštní lásky k Nejsvětější Eucharistii a oltářní oběti."

"Všechno odevzdejte Ježíšovi v Nejsvětější Eucharistii a vy jako Jeho anděl vejděte do Jeho mysli, úsudků, citů a mějte stejná slova, city jako Ježíš..."
Spolubratru knězi raďte: "Prosím Tě, horlivě usiluj o svoje duchovní zdokonalování. Miluj zvláštní láskou Nejsvětější Eucharistii. Hleď na ní, uč se jí, žij s ní a v ní a pro ní. Často buď u ní. U oltáře buď anděl, ve zpovědnici milosrdný Samaritán, na kazatelně apoštol, mezi svěřeným stádem dobrý pastýř, a pro bratry a bližní jako hostie."
"Zadívej se na svatou hostii, protože v ní je plnost každé ctnosti a dokonalosti. Jestli jsou ti drahé ctnosti Ježíšova pozemského života, pak ctnosti Ježíšovy ve svaté hostii jsou tak blízko. Jsou jasné, snadno je vidíš, dotýkáš se jich. Tady je nejhlubší pokora, největší láska, dokonalá dobrota a milosrdenství, nesmírná velikost a moc.
Ježíš ve sv. hostii se neustále modlí, chválí, slaví, ctí Otce nebeského. Vede život skromný, pokorný. Má rád tichost a mlčení. Celý život prožívá v sebezapírání, v zakrývání své slávy a velikosti. Jako by zapomínal na sebe, a stále myslel na nás. Dává nám svoje milosti, pomáhá nám, odpouští nám. A tak, vidíš, ve svaté hostii nacházíš příklad každé ctnosti, když máš štěstí, že Ho vidíš, milost, že Ho navštěvuješ, že se s Ním sytíš, máš povinnost Ho následovat a něžně Ho milovat."
Pravá eucharistická spiritualita a eucharistická zbožnost, které jsou tak typické pro františkánskou spiritualitu, jsou jistě ovzduší a prostor ve kterém se bude moci rozvíjet i eucharistický duch služby. Dědění Přesvaté Eucharistie slouží každému a vždycky. A vy jste jejími služebníky, kteří slouží, abyste byli podobní Ježíšovi v Oltářní svátosti, který je všem vším."
Proto je pro otce Antiće Ježíš ve svatostánku nejlepším místem, kde člověk může naslouchat celé hlubině Boží lásky, kde se i sám může stát osobou vroucí lásky. "Vstupovat každý den do života Přesvaté Eucharistie, každé ráno okoušet u Jeho stolu i při návštěvách přes den hloubku, výšku, šířku Jeho lásky ve svatostánku. To je tedy pravý pokrok vašeho duchovního života, vaše životní misie ve svatém Řádu..."
Nejlepší motivace takové spirituality a takové eucharistické zbožnosti je hluboká víra v činorodou přítomnost Ježíše v Nejsvětější svátosti a touha ve všem se Jemu připodobňovat.
"Vaší ústřední myšlenkou je Přesvatá Eucharistie. Ježíš na mne ze svatostánku hledí, provází, všude mne sleduje. Já pracuji, plním svoji povinnost, svoji práci pro Něj, s Ním i skrze Něj!"
Vstupte do božského světa Přesvaté Eucharistie, která krouží celým světem a proto je mezi námi, aby se Bůh oslavil a duše spasily. Nehleďte na vlastní zájmy, ale na zájmy Boží.
Přesvatá Eucharistie je jako svěží oáza Elim vprostřed pouště, kde se palmy vzhůru tyčí, prameny bublají, kde se naplňují slova: "Venite ad me omnes, qui onerati estis, et ego refitiat vos", neboli: "Ježíš v eucharistii je přítel nadevšechny přátele. On jediný má dostatek ducha i srdce, jediný On je dostatečně krásný a bohatý, mocný a dobrotivý."
Udivující je ta živá řeč z vlastní zkušenosti o. Antiće o Ježíšovi v Přesvaté oltářní svátosti. Ze zkušenosti říkal, že v eucharistickém Ježíšovi stojí za to najít základní duchovní oporu.
Jednomu knězi vzkázal: "A kde teď máš Ježíše živého, skutečného? V Přesvaté Eucharistii. To je tvoje zvláštní zbožnost, kterou budeš vždy s živou vírou a duchovní pokorou plnit. A co více, co možná nejčastěji se potřebuješ účastnit Přesvaté Eucharistie duchem i srdcem. Při potížích, při pochybnostech, v pokušení, v zármutku, v radosti, při úspěchu a veselí - při všem, hned za eucharistickým Božským Srdcem. Všechno jemu předkládat, darovat, obětovat s Ním, od všeho imunní, čistý zůstávat."