Na Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie do Medžugorje přijel nový mostarský biskup

16.12.2020 22:46

 

MONS. PETAR PALIĆ, nový biskup MOSTARSKO-DUVANSKÝ prvně navštívil farnost Medžugorje na Slavnost NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE, 8. prosince 2020.

''Medžugorje jako farní společenství se svým pastoračním a charitativním působením, se svými kněžími, řeholníky, řeholnicemi, jakož i věrným lidem, je součástí diecéze. O Medžugorji můžeme říci, že je nejznámější farností na světě, která přitahuje i množství poutníků ze všech kontinentů, blízkých i vzdálených. Osoba biskupa znamená jednotu a víru, označuje ne jen jednotu s celou diecézí, ale s obecnou Církví. Proto se raduji, že vás jménem nás všech, zde dnes mohu uvítat a modlit se spolu s vámi na vaše úmysly. Vítejte mezi námi!'' To jsou slova, která na uvítanou novému mostarsko-duvanskému biskupovi a apoštolskému správci trebinsko-mrkanskému, biskupu Petru Palićovi přednesl apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, arcibiskup Henryk Hoser.

Potom se při večerní mši svaté, kterou slavil za koncelebrace arcibiskupa Henryka Hosera a medžugorského faráře, fra Marinka Šakoty a dalších kněží, ujal slova biskup Palić:

Ctěný pane arcibiskupe mons. Hosere, drazí bratří kněží a řeholníci, řeholní sestry, drazí bratři a sestry, kteří jste v tomto kostele a vy všichni, kteří jste s námi spojeni při této slavnosti prostřednictvím různých medií!

Na počátku chci vyjádřit svoji vděčnost mons. Henryku Hoseru, apoštolskému vizitátorovi se zvláštní úlohou ve farnosti Medžugorje za pozvání, abych dnes slavil tuto eucharistii. Přišel jsem oslavit tuto slavnost a poděkovat Pánu, že přišel mezi nás a že pro ten příchod vybral jednu z dcer lidského rodu, Blahoslavenou Pannu Marii. Můj příchod do Medžugorje je příchod biskupa, pastýře, do farnosti v oblasti diecéze, která mi je svěřena, bez ohledu na to, že je tato farnost momentálně pod jurisdikcí apoštolského vizitátora. Proto i tato návštěva, stejně jako každá druhá, musí být chápána v souladu s rozhodnutím papeže Františka, které zde bylo vyhlášeno 12. května 2019, tedy s ohledem na to, aby nebyla chápána “jako  uznání známých událostí, které ještě vyžadují zkoumání ze strany Církve“. Je třeba se vyhýbat omylům nebo pochybnostem v doktrinálním smyslu. A doposud, jak  je veřejnosti známé, Církev oficiálně tyto události neuznala za autentické.

Přitom ale existuje jedna velmi autentická událost a pravda: Bůh se vtělil v Ježíši Kristu, „který se narodil z Marie Panny a který přijde ve slávě soudit živé i mrtvé.“ Tak se modlíme ve vyznání víry. Doba adventní je dobou přípravy na příchod Páně. Vyzývá nás k bdělosti, jako i Ježíšova návštěva dnes, abychom při starostech o všechno ostatní, ho nepřehlíželi jako ho přehlídli mnozí při jeho prvním příchodu.

Náš pohled věřícího člověka dnes má být zaměřen na Boha, který ve svém záměru spásy rozhodl vybrat jednu z nás, aby byla  matkou Jeho Synu Ježíši Kristu, našemu Spasiteli a Vykupiteli'', řekl mons. Petar Palić. připomenul jak nám v uších doznívají slova proroka Izaiáše, která jsme slyšeli v liturgii minulé neděle: ''„Těšte, těšte můj lid,“ praví váš Bůh.'' (Iz 40,1)

''Právě v tom očekávání se jako znamení útěchy objevila jiskřička naděje skrze tu, kterou od nedávna v litaniích vzýváme: Matka naděje! Bůh vybírá Marii, aby osvobozená poskvrny dědičného hříchu, světu zrodila Spasitele, Ježíše Krista, Syna Božího. Výběr není Mariina zásluha získaná v tomto slzavém údolí, ale projekt Boží lásky.

Když slavíme slavnost Neposkvrněného početí Blahoslavené Panny Marie vyznáváme víru Církve, že od prvního okamžiku svojí existence měla Spasitelova matka zvláštní úlohu v Božím plánu skrze ojedinělé privilegium, že její život nepodléhal působení prvotního hříchu, který  je znamením nevykoupeného lidstva. V Marii Církev slaví Jitřenku spásy a počátek lepšího světa. Dnes s Marií slavíme lásku našeho Boha, který vždycky jako první učiní krok a dává se nám bez našich zásluh'', řekl biskup Palić při první mši, kterou ve svátek Neposkvrněného početí Blahoslavené Panny Marie slavil ve farnosti Medžugorje.

MONS. PETAR PALIĆ, nový biskup MOSTARSKO-DUVANJSKI prvně navštívil farnost Medžugorje na Slavnost NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE, 8. prosince 2020.

''Medžugorje jako farní společenství se svým pastoračním a charitativním působením, se svými kněžími, řeholníky, řeholnicemi jakož i věrným lidem je součástí diecéze. O Medžugorji můžeme říci, že je nejznámější farností na světě,  která přitahuje i množství poutníků ze všech kontinentů, blízkých i vzdálených. Osoba biskupa znamená jednotu a víru, označuje ne jen jednotu s celou diecézí, ale s obecnou Církví. Proto se raduji, že vás jménem nás všech, zde dnes mohu uvítat a modlit se spolu s vámi na vaše úmysly. Vítejte mezi námi!'' To jsou slova, která na uvítanou novému mostarsko-duvanskému biskupovi a apoštolskému správci trebinsko-mrkanskému, biskupu Petru Palićovi přednesl apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, arcibiskup Henryk Hoser.

Potom se při večerní mši svaté, kterou slavil za koncelebrace arcibiskupa Henryka Hosera a medžugorského faráře, fra Marinka Šakoty a dalších kněží, ujal slova biskup Palić:

Ctěný pane arcibiskupe mons. Hosere, drazí bratří kněží a řeholníci, řeholní sestry, drazí bratři a sestry, kteří jste v tomto kostele a vy všichni, kteří jste s námi spojeni při této slavnosti prostřednictvím různých medií!

Na počátku chci vyjádřit svoji vděčnost mons. Henryku Hoseru, apoštolskému vizitátorovi se zvláštní úlohou ve farnosti Medžugorje za pozvání, abych dnes slavil tuto eucharistii. Přišel jsem oslavit tuto slavnost a poděkovat Pánu, že přišel mezi nás a že pro ten příchod vybral jednu z dcer lidského rodu, Blahoslavenou Pannu Marii. Můj příchod do Medžugorje je příchod biskupa, pastýře, do farnosti v oblasti diecéze, která mi je svěřena, bez ohledu na to, že je tato farnost momentálně pod jurisdikcí apoštolského vizitátora. Proto i tato návštěva, stejně jako každá druhá, musí být chápána v souladu s rozhodnutím papeže Františka, které zde bylo vyhlášeno 12. května 2019, tedy s ohledem na to, aby nebyla chápána “jako  uznání známých událostí, které ještě vyžadují zkoumání ze strany Církve“. Je třeba se vyhýbat omylům nebo pochybnostem v doktrinálním smyslu. A doposud, jak  je veřejnosti známé, Církev oficiálně tyto události neuznala za autentické.

Přitom ale existuje jedna velmi autentická událost a pravda: Bůh se vtělil v Ježíši Kristu, „který se narodil z Marie Panny a který přijde ve slávě soudit živé i mrtvé.“ Tak se modlíme ve vyznání víry. Doba adventní je dobou přípravy na příchod Páně. Vyzývá nás k bdělosti, jako i Ježíšova návštěva dnes, abychom při starostech o všechno ostatní, ho nepřehlíželi jako ho přehlídli mnozí při jeho prvním příchodu.

Náš pohled věřícího člověka dnes má být zaměřen na Boha, který ve svém záměru spásy rozhodl vybrat jednu z nás, aby byla  matkou Jeho Synu Ježíši Kristu, našemu Spasiteli a Vykupiteli'', řekl mons. Petar Palić. připomenul jak nám v uších doznívají slova proroka Izaiáše, která jsme slyšeli v liturgii minulé neděle: ''„Těšte, těšte můj lid,“ praví váš Bůh.'' (Iz 40,1)

''Právě v tom očekávání se jako znamení útěchy objevila jiskřička naděje skrze tu, kterou od nedávna v litaniích vzýváme: Matka naděje! Bůh vybírá Marii, aby osvobozená poskvrny dědičného hříchu, světu zrodila Spasitele, Ježíše Krista, Syna Božího. Výběr není Mariina zásluha získaná v tomto slzavém údolí, ale projekt Boží lásky.

Když slavíme slavnost Neposkvrněného početí Blahoslavené Panny Marie vyznáváme víru Církve, že od prvního okamžiku svojí existence měla Spasitelova matka zvláštní úlohu v Božím plánu skrze ojedinělé privilegium, že její život nepodléhal působení prvotního hříchu, který  je znamením nevykoupeného lidstva. V Marii Církev slaví Jitřenku spásy a počátek lepšího světa. Dnes s Marií slavíme lásku našeho Boha, který vždycky jako první učiní krok a dává se nám bez našich zásluh'', řekl biskup Palić při první mši, kterou ve svátek Neposkvrněného početí Blahoslavené Panny Marie slavil ve farnosti Medžugorje.