MODLITBA PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

17.11.2014 09:47

(Praha 26. 9. 2009)

Pane Ježíši, máme Tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal člověkem skrze Ducha svatého v lůně Panny Marie. Podobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem, anděly a pastýři, se Ti klaníme a vyznáváme, že jsi náš jediný Spasitel. Stal ses chudým, abychom zbohatli z Tvé chudoby: dej, ať nikdy nezapomínáme na chudé a na ty, kdo trpí. Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem dětem celého světa a dej, ať nám vždy vládne láska, kterou jsi přinesl, aby činila náš život šťastnějším. Dopřej všem lidem, Ježíši, aby porozuměli poselství Božího narození, aby pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské rodině světlo, radost a pokoj. Neboť Ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠI

Ježíši, Božské Dítě, věřím v Tebe, doufám v Tebe, miluji Tě a klaním se Ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa Tě takto uctívá. I já Tě uctívám ve Tvém Dětství jako svého Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové. Věřím, že mě miluješ, proto chci dnes začít nový život.

Prosím Tě, smiluj se nade mnou, odpusť mi mé hříchy a stvoř mi srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že nejsem schopen(a) bez Tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej mi své požehnání, abych byl(a) schopen(na) vykonávat alespoň malé skutky lásky.

Odevzdávám se Ti. Dívej se mýma očima, usmívej se mým úsměvem, promlouvej mými ústy, pracuj mýma rukama. A kdybych na Tebe někdy zapomněl(a), připomeň se mi způsobem Tobě vlastním – Milosrdenstvím a něžnou Láskou. Slibuji, že budu šířit úctu k Tobě a k Tvé milované Matce Marii. Přijmi mě, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako svého malého bratra(svou malou sestru) a obejmi mě svou Láskou. Amen