Modlit se za ty, kteří ještě nepoznali lásku Boží

23.04.2022 15:18

Zamyšlení nad poselstvím, které Panna Maria svěřila vizionářce Mirjaně Soldo 18. března 2022

''Drahé děti! Mateřskou láskou vás vyzývám, abyste plní síly, víry a důvěry hleděly k mému Synu. Jemu otevírejte svá srdce a nebojte se. Protože můj Syn je Světlo světa a v Něm je mír a naděje. Proto vás znovu, znovu vyzývám, abyste se modlily za ty moje děti, které nepoznaly lásku mého Syna; aby můj Syn svým světlem lásky a naděje ozářil i jejich srdce, a vás, děti moje, aby posílil a dal mír a naději. S vámi jsem. Děkuji vám.''

 -------------------------------------------------------------

Když se satan snaží odvést člověka od Boží cesty a způsobu uvažování, nikdy mu neukazuje úplnou lež, nebo tedy opak pravdy, protože ví jak by ji člověk brzy poznal. Ne, satan začíná zkoušku velmi jemnými myšlenkami, slovy nebo otázkami, které vrhají pochybnosti na Boží správnost, nebo tedy pomalu ospravedlňují lidské, především logické závěry.

Tak se např. stalo zcela logickým v kostelích západu snažit se odstranit všechna místa na kterých by se lidé mohli eventuálně nakazit nějakým virusem. Tak se vyloučilo podávání ruky při pozdravení pokoje (i když dotek a objetí mají velikou psychologickou moc zlepšení obecného  stavu člověka, protože se při doteku uvolňují hormony štěstí, které uklidňují a uvolňují). Odstranila se svěcená voda ( i když se ví jaký je význam požehnání, které požehnané předměty a voda nosí v sobě), a teď se odstraňují i lavice, tedy klekátka, aby se při klanění, tedy klečení na kolenou nemuseli lidé dotýkat jejich povrchu. Odstraňuje se klanění a zavádějí se židle … (i když je známé nakolik je důležitá poloha těla při liturgii, zejména klečení jako vyjádření hluboké úcty, vědomí vlastní nepatrnosti na rozdíl Boží velikosti). Je tu zdravým rozumem lidsky řečeno něco špatného? Přirozeně ne. Naopak je to tak logické, epidemiologicky správné a vše to slouží ochraně lidského zdraví.

Duchovní devastaci tohoto charakteru chápe stále méně lidí. To, že všechno začíná sloužit tělu,  že se vylučuje chápání duchovních skutečností, božské moci, mystéria a nakonec vrcholného úkolu svaté církve, kterým není záchrana těla, ale na spásu duše je začíná se zapomínat a nechápat.

Tak nám satan přes bezpočet „malých“ a nenápadných posunů z božské do lidské dimenze vlastně krade“víru“, krade spiritualitu a naši zbožnost srovnává s pozemským uctíváním lidských zákonitostí, které jsou všechny ve službě míru, tolerance, všezahrnujícího společenství, pomoci… všeho toho, co se jednoho, ne příliš vzdáleného dne, vplíží do našich domovů a kostelů jako jednotné Nové světové náboženství – uctívání jednoho boha a jeho jednoho proroka. V tomto čase je od nás požadována pravá pokora a bezpodmínečná důvěra v Něho.

Proto Panna Maria v poselství Mirjaně z 18. března 2022 říká: „Mateřskou láskou vás vyzývám, abyste plní síly, víry a důvěry hleděli k mému Synu. Jemu otevírejte svoje srdce a nebojte se. Protože můj Syn je Světlo světa a v Něm je mír a naděje.“

Panna Maria a svatý Josef toho mnoho nechápali o tom co se jim děje a kvůli čemu je Bůh někam posílá nebo volá. Jako i všichni proroci a světci, museli chodit jenom cestou víry a důvěry zahleděni do věčného Slova, které se v Písmu svatém objevilo a které je jako věčné světlo, které nepomine dokud se i jeho poslední slovo, tedy znamení nenaplní. Všechno jiné mimo Slovo, všechno co dává falešnou jistotu, všechno co se lidé snaží rozumem vysvětlovat, domyslet, poznat – není od Boha. Náš Bůh není „Věčná moudrost“ kterou je možné chápat hlavou a rozbírat na synodách, setkáních a demokratickým rozhodováním. Náš Bůh je ona Věčná Moudrost, která se objevila prostřednictvím UTRPENÍ, SMRTI  A VZKŘÍŠENÍ a má jenom jedno jméno, které se vejde do jediného slova: LÁSKA!

A ta Věčná Moudrost není chápána hlavou, ale srdcem, které miluje. Bůh je láska a jenom natolik nakolik miluješ, můžeš chápat Boha, můžeš Ho poznat.

Proto Panna Maria v Medžugorji vytrvale říká, že největší problém lidí, a to i věřících, je, že nepoznali lásku Boží. (srov. „ Proto vás znovu, znovu vyzývám, abyste se modlily za ty moje děti, které nepoznaly lásku mého Syna; aby můj Syn svým světlem lásky a naděje ozářil i jejich srdce, …“) Kdybych všemi jazyky hovořil, hory přemísťoval, zázraky konal, ale lásku, kdybych neměl – nic nejsem! – říká nám sv. Pavel. A v tom je tajemství – klíč podle kterého budeme moci rozeznat Krista od Antikrista, Ježíšovi vojáky a vojáky antikristovy je láska: podle lásky, kterou budou mít nebo nemít ve své víře, zákonech, rituálech, společnosti…

Je ještě jeden veliký rozdíl mezi Božským a satanským působením. Satan má rád slávu, lesk, rozkoš, veřejnost, nahotu, přední místa, masu a hlasitost… Bůh se naopak projevuje ve skrytosti srdce, intimnosti vlastního pokoje, v jemném vánku, samotě, skromnosti, vyloučenosti ze společnosti… Bůh má zálibu zvláště na periferii, okraji společnosti, v zapomnění…, tam kde, lidsky řečeno, to vypadá, že není nic důležitého. Právě tam Bůh nachází svoje místo. Jako v Nazaretě. Jako mladičké chudé panny Marie, a pak i jako v Medžugorji, malém hercegovském neznámém místě. Pro Boha neexistuje zapomnění, neexistuje zapomenuté srdce, život nebo existence… On se sklání právě tam, kde člověk myslí, že není hoden Božího pohledu. I to nám odhaluje Ježíš na své cestě k Jeruzalému, když se obrací a pomáhá právě těm, kteří roky žijí v zapomenutí.

Bůh to říká i nám na cestě ke Vzkříšení: že nezapomene na naše periferie, naši samotu, otázky a  pocity méněcennosti. On vstane z mrtvých právě tam, na těch Golgotách, jestli mu to dovolíme, jestli se s Ním usmíříme.

Řecké slovo pro usmíření znamená: stát se někým jiným, nebýt už tím jako dříve. A to je totéž co Ježíš vzkazuje Petrovi: „Kdo chce přijít za mnou ať zapře sám sebe a následuje mne!“ Co znamená to slovo 'zapřít'? Když Petr v noci na velký pátek zapře Ježíše, říká: “Neznám toho člověka!“ Když řekneme, že máme zapřít sami sebe, to znamená, že máme sami sobě říci: „Ne znám už toho starého člověka jakým jsem byl dříve, protože jsem se stal někým jiným!“ „Usmíření“ je tedy, vstup do stavu usmíření s Bohem, protože se nám srdce proměnilo, protože jsme začali být jiní, noví, vzkříšení lidé!

Ať vás, drazí čtenáři na této cestě usmíření, proměnění a vzkříšení provází a chrání hřejivá mateřská ruka naší Panny Marie! RADOSTNÉ VELIKONOCE! (Paula Tomić)