Modleme se, abychom světem nebloudili bez cíle, ale byli poutníky

17.04.2024 11:42

Paula Tomić / Zamyšlení nad poselstvím Panny Marie z 25. 3.

Po vzkříšení Ježíš apoštoly fyzicky opouští, s příslibem, že jim pošle Ducha Svatého, sílu shůry, obránce, moudrost Boží. Apoštolové, shromáždění kolem Blahoslavené Panny Marie se modlí a čekají. To jsou počátky Ježíšovy církve, počátky ohlašování Království nebeského. I my jsme dnes v tom čase, čase Církve. Jsme tu jako svědci Ježíšova vzkříšení, jako hlasatelé Ježíšova evangelia a jako ti, kteří očekávají Ježíšův příchod ve slávě na konci časů. Ale to nemůžeme sami. Stejně jako apoštolové v prvních dobách Církve, potřebujeme Pannu Marii. Ona dodává odvahu, Ona uklidňuje, Ona se přimlouvá, Ona ukazuje cestu. Jak tehdy tak dnes. Toto je čas vhodný na to, abychom byli hluboce a intimně spojeni s Marií. Čas na modlitbu spolu s Ní a podle Ní. (srov. „V tomto milostiplném čase se modlete se mnou, aby dobro zvítězilo ve vás a kolem vás.“ Mariino poselství z 25. 3. 2024.)

Maria, Matko Církve buď s námi v tomto velikonočním období, pomoz nám vyprázdnit naše srdce od nás samotných, od hříchu a od světa, aby tak i v nás, s veškerou svojí silou pokračoval oheň Ducha Svatého!

Po vzkříšení se Ježíš zjevoval svým apoštolům a učedníkům ještě 40 dnů. Oni, překvapení a neinformovaní o existenci vzkříšené nadpřirozené skutečnosti, Ho poznávali, když jim vykládal Písma a pod způsobou chleba a vína. A tu je i pro nás hlavní směr našeho života: jestli nechceme bloudit tímto světem (srov. „Vložte do svých modliteb toto lidstvo, které bloudí bez Boha a bez Jeho lásky.“ Poselství Panny Marie 25. 3. 2024. ), potřebujeme všude hledat Boha a Jeho lásku. A On se nám nejvíce dává ve svém Slově a svatých svátostech, zvláště v časté svaté zpovědi a každodenní eucharistii. V tom je tolik milosti, která očisťuje, uzdravuje, dokazuje, poučuje, posiluje a naplňuje duch, duši i tělo. S eucharistickým Ježíšem v srdci nebudeme tuláci, ale Boží poutníci, kteří znají proč žijí a kam jdou.

Vzkříšený Pane, vyhledej i nás unavené a zklamané, neznalé a ztracené na cestách života a ukaž nám pravou cestu spasení!

Po vzkříšení, Ježíš ukazuje apoštolům jaké je to vzkříšené tělo, jaká je ta věčná existence, která i nás čeká: bez hranic času a prostoru, materiálních zábran, prostě všudypřítomná a stálá. Proto Panna Maria od nás žádá ne abychom něco měli, ale abychom něco byli. Abychom byli  modlitbou, byli světlem a byli svědky (srov. „Buďte modlitba, buďte světlo a svědci všem těm se kterými se setkáte, dítka, aby milosrdný Bůh měl milosrdenství s vámi.“ Poselství Panny Marie z 25. 3. 2024.) A to je nám všem dnes nejtěžší: „být“. Ne myslit, ne přát si, ne snít, ne vidět, ale ve všem tom co jsme být opravdu Boží, být milosrdní! Bůh hledá a připravuje svoje bojovníky milosrdenství, křesťany, kteří mají Jeho milosrdné srdce, kteří dokážou číst Jeho myšlenky a Jeho vůli, kteří sdílejí Jeho vědomí! Na vlnách Ducha Svatého být jedno stádo s  jedním pastýřem, které následuje Jeho hlas!

Duchu Svatý, naplň nás svojí svatostí, moudrostí, rozumem, silou, mocí, zbožností, bázní Boží, radou a poznáním, abychom tak byli živými svědky a bojovníky pro Království Nebeské a abychom uměli poznávat a vodit druhé pravou cestou vedoucí do života věčného!

Paula Tomić / Glasnik mira 4/2024.