Český šiřitel úcty k Medžugorji, známý dr. Mráček, se dnes dožívá 90ti let!

12.04.2024 12:37

Informace pro vás, medžugorské poutníky, kteří jste měli možnost od roku 1992 poznat při poutích do Medžugorje osobnost RNDr. Františka Mráčka, CSc. Je vás mnoho tisíc, kteří jste mu vděční za to, že už za totality s velkými oběťmi a velkým nadšením šířil informace o medžugorských mariánských zjeveních.

Dlouhé roky provázel poutníky do Medžugorje i do Svaté země a pořádal pro poutníky velmi zajímavý svěží program a vydával knihy o Medžugorji, Svaté zemi a prognózách pro budoucnost ze sebraných proroctví. Většinou knihy psal sám. Též vydával Reginu a Zprávy z Medžugorje. Jedině měsíčník Zprávy z Medžugorje nadále vycházejí jak v tištěné tak emailové verzi. O jejich vydávání se stará Monika Štampfelová. Přes emailový kontakt - monikamed@seznam.cz si je můžete objednat pro své příbuzné a známé, kteří neužívají tyto web stránky Dvě Srdce. 

Jak se daří panu doktorovi Mráčkovi? - ptáte se mnozí. Dnes se tedy dožívá 90tých narozenin.  Před dvěma roky se mu zhroutil zdravotní stav natolik, že již muselo být zrušeno Centrum Vérité, které od devadesátých let vedl. Dále žije v Pečovatelském domě sester Boromejek v Praze Řepých. Jeho psychický stav je kolísavý jak slýchám od poutníků, kteří se mu snažili dovolat. Paměť slabá. 

Nejvíce se mu můžete za jeho obětavou službu odměnit modlitebním darem k těmto opravdu kulatým narozeninám. Předem upřímné poděkování. 

Zaplať Pán Bůh.