Medžugorský farář při duchovní obnově pro vedoucí poutních a modlitebních skupin

25.03.2019 14:12

Fra Marinko Šakota na duchovní obnově: V těchto dnech jsme se snažili poznávat Ježíše

V Medžugorji 22. března 2019 mší svatou, které předsedal medžugorský farář, fra Marinko Šakota, skončila 26. mezinárodní duchovní obnova pro organizátory poutí, vedoucí mírových center, modlitebních a charitních skupin souvisejících s Medžugorjem, která začala 18. března. Shromáždilo se na ní 360 účastníků z 28 zemí. Fra Marinko, který byl i přednášející na této duchovní obnově při kázání dnes zdůraznil, že nás Panna Maria vyzývá k četbě Písma svatého.

- Čtěte ho srdcem. V těchto dnech jsme se snažili poznávat Ježíše. Poznávat Ježíše při adoraci, poznávat Ježíše při mši svaté, při modlitbě před křížem, poznávat Ježíše v Písmu svatém, při četbě Božího slova... Poznávat Ježíše, to znamená ptát se: "Co si Ježíš přeje?". Tady můžeme zaměnit některé věci - co já myslím, že si Ježíš přeje, co já myslím, že si Ježíš myslí, říká..., a to co si Ježíš opravdu přeje.

Připomeňme si učedníky Ježíšovi, kteří měli ten problém. Oni Ježíše chápali svým způsobem. I oni myslili, že Ho znají, že znají jeho záměry, říkal fra Marinko, a uvedl dvojici bratří, synů Zebedeových, Jakuba a Jana, kteří "myslí, že Ježíš založí království, a chtějí být s Ním, mezi prvními. Při Ježíšovi, ale chybným způsobem - sedět po jeho pravici a po jeho levici. Určitým chybným způsobem být blízko Ježíšovi. Vidíte, jak je možné být blízko Ježíše, ale špatným způsobem. A budou potřebovat ještě mnoho času, aby pochopili, že Ježíš to tak nemyslí, že Ježíš uvažuje úplně jinak. Boží vůle je něco úplně jiného. Tím způsobem číst Boží slovo, vnořovat se do něj, naslouchat... Proto je poslouchání důležité, ale poslouchání srdcem, ptát se, co si Bůh přeje, ne co já myslím, ale co si Bůh opravdu přeje, říkal fra Marinko a vysvětloval, že Bůh si přeje proměnit a transformovat vše, co se nám děje.

- Kámen, který stavitelé zavrhli. Právě ten kámen Bůh přijímá, mění a staví ho, aby byl kamenem na kterém On vystaví svoje Království. To se opakovalo bezpočtukrát. To se stalo s Josefem. Odmítnut bratřími. Odvrhli ho bratří... Právě ten Josef, zavržený, je důležitý pro přežití, začal být důležitý pro celou svoji rodinu a celý svůj národ. Učedníci Ježíšovi... Stejně tak... Možná bychom je my nikdy nevybrali, ne jenom Jidáše, ale všechny ostatní, ale Ježíš vybral právě je, zakončil fra Marinko Šakota svoje kázání na závěr 26. mezinárodní duchovní obnovy pro organizátory poutí, vedoucích mírových center, modlitebních a charitních skupin souvisejících s Medžugorjem.

Na duchovní obnově o zpovědi v Medžugorji, historii a významu poutí, jako i o úloze vedoucích při poutích hovořil apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje, arcibiskup Henryk Hoser.

Téma této duchovní obnovy, jako i ostatních v roce 2019, bylo: "Pojď za mnou!" (Mk 10, 21). Následující mezinárodní duchovní obnova v Medžugorji je 7. mezinárodní duchovní obnova pro život, která se bude konat od 29. května do 1. června.