Medžugorje v minulých týdnech navštívili význační světoví misionáři otec James a otec George

14.11.2017 10:06

Nejdříve byla v Medžugorji zaznamenána přítomnost Otce JAMES MANJACKALA

Otec James Manjackal, zakladatel MSFS centra pro duchovní obnovu Charis Bhavan v Kerale se momentálně angažuje pro programy duchovní obnovy v Evropě. Jeho kázání na duchovních seminářích se hluboce vrylo do srdcí mnohých, a zvláště mladých. Provincie umožnila, že se poslání otce Jamesa stane globální misií. Talent, který mu byl darován k hlásání Božího slova je ve službě lidem celého světa. Před patnácti roky navštívil Chorvatsko a Bosnu a Hercegovinu, kde vykonal desítku duchovních obnov při nichž došlo k mnoha obrácením a uzdravením.

P. James dostal podnět, aby putoval do Medžugorje

Před několika dny pocítil potřebu navštívit Medžugorje, kde byl před patnácti roky. V Medžugorji pobyl dva dny. Přišel poděkovat Panně Marii za všechny milosti, které dostal i za milosti, které dostávají mnozí na jeho duchovních seminářích a vyprosit si od Boha sílu k další evangelizaci ke které je povolán.

Otec James se svojí věrnou přítelkyní Gabi navštívil hrob svého přítele, zesnulého  fra Slavka Barbariće. Fra Slavko Barbarić před mnoha roky pozval otce Jamese, aby v Medžugorji uspořádal duchovní seminář , kterého se zúčastnilo více než 100 000 lidí. 

Na oficiálních stránkách otce Jamese je uveřejněno poselství pro Evropu a evropské národy, které dostal od Pána. Toto píše otec James Manjackal:

Pán nám říká: ‘Vraťte se ke mně a já se vrátím k vám’.

Je čas, aby se Evropa probudila a vrátila k Pánu Ježíši, který je jediné útočiště a pomoc. Začalo docházet k teroristickým útokům v evropských zemích, Francii, Německu, Belgii,… Měli byste vědět, že to donedávna byly katolické a křesťanské země. Nyní v těch zemích na nedělní mši nechodí ani 4% obyvatelstva, a to je minimální požadavek pro křesťanskou identitu. Mnoho dětí není pokřtěných, velký počet mužů a žen žije společně mimo manželství, malý  počet lidí chodí ke zpovědi nebo přijímá další svátosti, rodinná modlitba neexistuje! Je pravda co prorok Jeremiáš řekl “opustili Boha, pramen života “. Rozvody, svazky stejného pohlaví, potraty, eutanazie a všechny ostatní formy nemorálního života jsou legalizovány v těchto zemích! Ony jsou jako Sodoma a Gomora! Mezi jejich obyvateli není strach z Boha ani z člověka. Pán jistě není spokojený ani s těmito ani s jinými podobnými zeměmi. Myslím, že přichází Boží trest a odplata.

  Nyní je čas, aby vládní činitelé a veškeré obyvatelstvo těch států obrátily pohled k Pánu a začali vzývat Jeho jméno; protože každý kdo bude vzývat Boží jméno bude spasen.

Je čas na kajícnost a změnu jednání a rozhodnutí se pro život v souladu s vůlí Boží.

Pán říká: Vraťte se ke mně a já se vrátím k vám “- Náš Bůh, Ježíš, je milosrdný a dobrotivý.

Když obyvatelé Ninive na Noeho výzvu  začali konat pokání i Bůh litoval a proměnil svůj plán, že je zničí.

Je čas, aby se křesťanská Evropa probudila a vrátila ke kořenům svého života a kultury, a to je KRISTUS a křesťanství.

Ona se potřebuje zříci chladu, vlažnosti a lhostejnosti ke Kristu a Církvi, kde jedině je možné najít odpovědi a řešení na problémy současnosti.

Jestli Evropa přizná svoji víru v Krista vítěze, On se postaví za Evropany a odrovná jejich současné nepřátele.

Také je čas, aby se politické vedení Evropy sjednotilo v Kristu k boji proti nepříteli. Je smutné, že je Evropa rozdělená; nepřítel využívá to rozdělení. Modlím se, aby se Evropa sjednotila ve víře v Krista a Církev a rostla v míru a blahobytu. Přeji si a modlím se, aby evropští křesťané poznali sílu Krista, jejich Spasitele a Pána. Ať Maria, Matka Kristova a Královna Evropy, prosí za spásu Evropy, řekl otec James Manjackal lidem.(Překlad použitého textu z Portálu „Rastimo u Vjeri“)

 

A potom do Medžugorje na svoji první pouť přijel i P. George Biju se svojí českou tlumočnicí Stanislavou. P. George byl na kněze vysvěcen v roce 2007, působil v Tanzánii jako farář. V letech 2012-14 studoval v Římě morální teologii a po návratu do Afriky působil v exercičním centru Thika. Od roku 2015 navíc vede jako nástupce otce Billa a otce Anthonyho exercicie v různých zemích Evropy. Přijeli přímo z České Republiky, kde otec George pravidelně každým rokem pořádá duchovní cvičení, zejména pro mladé lidi. Letos jste se s ním mohli setkat v květnu ve Štěkni u Strakonic, v srpnu v Koclířově a v Hrotovicích, kde duchovní cvičení ukončil 28. října.

Do Medžugorje přicestoval  31. 10., kde se podle plánu po večerním modlitebním programu setkal s průvodkyní a tlumočnicí Monikou /agentura Dvě Srdce/ a ubytoval se v penzionu Panna Maria. 

Po seznámení s hlavními medžugorskými událostmi  a poselstvími vystoupil v modlitbě na medžugorské modlitební hory Križevac a Podbrdo, kde se 2. listopadu také zúčastnil modlitebního shromáždění při příležitosti zjevení Panny Marie vizionářce Mirjaně Soldo. Dále se v Medžugorji věnoval hluboké osobní modlitbě, zpovídání poutníků a účastnil se koncelebrovaných mší svatých pro anglicky mluvící i při večerním modlitebním programu. Z Medžugorje odjížděl 4. 11. 

S informacemi o dalších exerciciích otce George se můžete seznámit na internetových stránkách www.frbill.net.cz . (autor Ancila)