Medžugorje oslavila svátek svého patrona

29.07.2020 15:00

(Oslavy provázel i malý přírodní zázrak) 25. července farnost Medžugorje pravidelně slaví svátek svého patrona, sv. Jakuba apoštola. Hlavní mše svatá spojená s biřmováním byla slavena v dubovém lesíčku na kruhovém objezdu vedle kostela, (kde jsme před lety často mívali program pro velké skupiny českých poutníků - jak si někteří vzpomínáte).

Mši svaté předsedal apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medžugorje, mons. Henryk Hoser, který již celou liturgii dokázal védst v chorvatském jazyce.  V úvodu zdůraznil, že je dnes mimořádný den, slavnost sv. Jakova, ochránce farnosti Medžugorje a pak pokračoval o historii farnosti, která byla od počátku v roce 1892 svěřena pod ochranu svatému Jakubovi, ochránci poutníků, což bylo prorockým znamením pro toto místo, které se díky zjevením Panny Marie - která začala v roce 1981 - stalo poutním místem pro poutníky z celého světa. Dále ve své homilii monsHoser pokračoval o významu osobnosti sv. Jakuba apoštola a stále více oslovoval shromážděné biřmovance a vysvětloval jim význam svátosti, kterou přijímají. Kromě jiného řekl, že ten, kdo se chce stát dospělým křesťanem musí projít třemi svátostmi křesťanské inicializace:

Křest je jako určité ´sérum´ proti pandemii prvotního hříchu, který zranil naši lidskou přirozenost a který je vepsán do našeho genetického kódu. Účinkem křtu je obnovené spojení s Bohem, protože skrze křest se znovu stáváme dětmi Božími. Eucharistie je jako ochrana a lék pro tělo a duši. Biřmování nás zvláště vede ke třetí Božské osobě Nejsvětější Trojice, Duchu Svatému, kterého není snadné poznat. On je duch, tedy tělesně neviditelný. Zosobňuje Boží lásku – lásku, která je aktivní!... Své kázání mons. Hoser zakončil slovy:

“Drazí mladí, za několik okamžiků vyslovíte svoje rozhodnutí, že odvážně vyznáte svoji víru. Tady se jedná o vaši doživotní angažovanost, o vaši vytrvalost a štěstí. Stanete se Kristovými bojovníky. Budete-li Ho následovat, On vás vítězně uvítá ve svém království... Po vyznání víry biskup Henryk uděloval biřmování.

Na závěr mše svaté medžugorský farář, fra Marinko Šakota, poděkoval mons.Hoserovi za vedení této slavnosti a současně mu poděkoval za vše co vykonal pro Medžugorje za uplynulé dva roky svého působení ve funkci apoštolského vizitátora a předal mu dary: velký obraz Panny Marie a plody této země. Poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě této slavnosti, též spolubratřím, mladým františkánům, fra Zvonkovi a fra Renatovi (letošnímu novoknězi) za duchovní přípravu 62 biřmovanců. Oslovil též farníky: Svátek sv. Jakuba je pro nás příležitostí, abychom si připomněli kdo jsme a že jsme už vydrželi i těžší doby a s Boží pomocí překonáme i tento těžký čas.

Na závěr bychom mohli ještě dodat jednu zajímavost:

Liturgický program v dubovém lesíčku trval do 12,30, tedy i s procesím hodinu a tři čtvrtě. Od rána bylo počasí nejisté. Mezi oblaky občas vysvitlo slunce. Před procesím začaly přeháňky, ale ustaly. Někteří lidé již přišli do lesíka s deštníky. Během bohoslužby byly nad námi temné mraky. Začal I silný vítr a slyšeli jsme v blízkosti hřmění… V jednu chvíli jsem myslila: teď je to už neodvratné. Spustí se prudký déšť na všechny ty slavnostně oblečené biřmovance! Kněží byli pod stříškou altánu nad oltářem. A jen aby ten vítr nezlomil nějakou větev, aby to někoho nezranilo!... Bouře a krupobití řádilo v okolních vesnicích farnosti Medžugorje, ale slavnost proběhla spořádaně, bez jakékoli pohromy. – Vypadá to, že oslavenec sv. Jakov, spolu s Pannou Marií a Duchem Svatým, se postarali o tento dnešní zázrak zachování dobrého počasí, aby se tak projevilo jak bdí nad tím co se děje v našem životě. Potřebují jen ještě více naší důvěryplné modlitby, ke které nás Panna Maria povzbuzuje ve svých poselstvích. 

(Podle Medjugorje-info.com, Monika)