Meditace fra Ivana nad poselstvím

22.09.2014 22:43

Zvláště v poslední době jsme svědky jak se nezastavitelně šíří nenávist mezi lidmi a národy a přijímá stále horší a horší formy terorizmu a násilí vůči zcela nevinným a bezmocným lidem jenom proto, že jsou jiné národnosti nebo víry. A zatímco se jedni bojí nové války světových rozměrů, jiní se obávají všeobecného chaozu, který nikdo nebude moci kontrolovat. A oči bezmocných strádajících se upírají na mocné tohoto světa od kterých očekávají ochranu.

Na druhé straně každý den slýcháme o zbytečném volání a úsilí politiků po tom, aby se rozetnul začarovaný kruh nenávisti a pomsty a byl zaveden mír. V Církvi jsme svědky opětovného volání a výzvám i samotného sv. Otce členům všech tří monoteistických náboženství, aby se v upřímném dialogu a společné modlitbě hledaly cesty k míru a usmíření. Všechno to přitom nepřináší plody, alespoň doposud ne. Naopak počet sporů se ve světě jenom šíří a všechny dosavadní zkušenosti ukazují, že se mír nemůže vnucovat silou, protože se síla snadno promění v nespravedlnost a násilí, a násilí rodí novou nenávist a touhu po pomstě. Často se zdá, že se svět stále více zaplétá do rozporů ze kterých není východiska.

 

Je potřeba se vzepřít satanovu plánu ničení míru

Když se na to všechno díváme očima víry, je nám jasné, že jak míra tak podoby zla, kterým dnes čelíme ve světě přesahují lidskou zlobu, i když i ta může být ohromná a ukrutná. Stále více chápeme, že je zde v činnosti otec lži a nenávisti, satan, který stále má jenom jeden cíl: zničení člověka a světa. To nám i Panna Maria připomíná ve svém nejnovějším poselství, když říká: „Drahé děti! Modlete se na moje úmysly, protože satan chce zničit můj plán, který mám zde, a ukrást vám mír.“ Dramatičnost, která promlouvá z Mariiny výzvy jenom  potvrzuje vážnost víše uvedené situace světa. Kromě toho nám toto poselství může pomoci, abychom toho pochopili mnoho v souvislosti s povahou a smyslem Mariiných zjevení v Medžugorji. Z toho můžeme udělat závěr, proč probíhají tak dlouhá zjevení a proč tak četná poselství.

Zatímco ti, kteří nepřijímají tato zjevení zdůrazňují právě jejich délku, jako jednu z hlavních těžkostí, Panna Maria od samotného počátku mluví o svém plánu, nebo ještě častěji o plánu, který její Syn Ježíš má s těmito událostmi. A každý plán v sobě zahrnuje nejméně dvě věci: závažnost situace kvůli které je dělán i potřebný čas, aby byl uskutečněn. Hned na počátku sdělování zvláštních poselství pro farnost Medžugorje, Panna Maria upozornila, že satan chce překazit její plány s farností a vyzývala farníky k modlitbě, kterou tomu zabrání. „V těchto dnech satan chce překazit moje plány. Modlete se, aby se neuskutečnil jeho plán. (12. 7. 1984) To opakovala v několika následujících poselstvích, aby potom přišla s radostnou zprávou: „Plán satana selhal. Modlete se, aby se uskutečnilo, co Bůh plánuje v této farnosti.“ (5. 9. 1985)

Ale tím neustala vážná upozornění, že satan podle našich lidských slabostí zkouší každého jednotlivce a chce si ho získat pro sebe. V tom ohledu je zvláště burcující poselství: „Když se nemodlíte, nebudete moci odhalit moji lásku a plány, které má Bůh s touto

farností a s každým jednotlivcem. Modlete se, aby vás satan nepřitáhl svojí pýchou a klamnou silou.“ (25. 11. 1987)

 

Uskutečňování Mariina plánu

A zatímco světoví politici řešení současných krizových ohnisek  hledají ve stále vražebnějších zbraních a nových smlouvách, Panna Maria vytrvale vyzývá k usmíření a hledá svoje spojence, lidi modlitby, kteří se budou ze srdce modlit za mír a stavět se za něj ze všech sil. Na počátcích války jsme v těchto oblastech slyšeli její volání: „Drahé děti, i dnes vás volám k modlitbě. Jenom modlitbou a půstem je možné i války zastavit.“(25. 4. 1992) Kdyby více lidí přijalo její výzvy, je otázka, jestli by ta válka vůbec byla. A ti, kteří poselství přijali, byli odměněni uznáním a poděkováním: „Dnes vám děkuji za vaše modlitby. Všichni jste mi pomohli, aby co nejdříve byla tato válka ukončena. Já jsem vám nablízku a modlím se za každého z vás a prosím vás: modlete se, modlete se, modlete se. Jenom modlitbou můžeme přemoci zlo a zachránit všechno, co satan chce zničit ve vašich životech.“ (25. 2. 1994)

Zkusme si představit svět bez milionů těch, kteří se modlí, které Panna Maria za těch 33 roků shromáždila z celého světa. Byl by to svět nesrovnatelně chudší o velikou duchovní sílu, která vyzařuje z jejich modliteb a pevnou naději, že přesevšechno je možný svět míru, který satan chce ze všech sil znemožnit. A za to všechno je potřeba děkovat Mariinu plánu, který ona chce vytrvale uskutečňovat  vedením stále více lidských srdcí k obrácení a usmíření a trvalým rozšiřováním okruhu svých modlících se, kteří jsou jejími apoštoly míru.

Pro mnohé lidi se Medžugorje za tu dobu skutečně stalo pojmem modlitby, přesněji místem a školou modlitby. Tady, mnozí poutníci po mnoha letech bez modlitby a bez Boha se znovu naučili modlit a začali se pravidelně modlit. A co více, mnozí si tak zamilovali modlitbu, že si už nedokáží bez modlitby svůj život představit. Oni za to všechno vděčí Panně Marii v jejíž poselstvích poznali lásku Matky, která je chce vést ke svému Synu. Proto jí právem považujeme za učitelku modlitby, jak ji také nazýváme.

 

Nepochopená síla modlitby

Opravdu, největší počet Mariiných poselství se týká modlitby. Nejčastěji je to přímá výzva k modlitbě spojené s připomínáním její vážnosti v našem duchovním životě, pro náš růst ve víře, pro snášení břemena života a zvládání nejrůznějších zkoušek, kterými procházejí ne jen jednotlivci, nýbrž i celá Církev a svět. Je velmi častá výzva k modlitbě jako prostředku uskutečňování míru. To je případ i tohoto nejnovějšího poselství. Potom, co Panna Maria připomněla, že satan ohrožuje plán usmíření, vyzývá naléhavě. Modlete se, modlete se, modlete se, aby Bůh skrze každého z vás mohl působit. Ať jsou vaše srdce otevřená Boží vůli.“ Jenom tomu, kdo sleduje četná poselství Panny Marie povrchně se mohou zdát být nudným opakováním stále stejné tématiky nebo několika témat. To někteří při délce těchto zjevení uvádějí jako vážnou připomínku proti autentičnosti zjevení. Ale je potřeba jasně říci, že je to chybný dojem a závěr. Jedná se zde ne jen o plánu, který potřebuje čas, aby se uskutečnil, ale i o procesu učení, ve kterém se projevuje Mariina pečlivá pedagogika a velká vnitřní dynamika cesty na které se nacházejí ti, kteří  přijímají Mariina poselství a rozhodnou se pro život modlitby. A ona je stále znovu volá, aby se modlili vytrvale a bez přestávky.

Proč je důležité modlit se bez ustání? Není to hromadění zásluh před Bohem, jak si někdo může myslit. Jedná se o čištění našeho srdce a osvobozování z vlivu Zlého ducha. Panna Maria to v jednom poselství vyslovila téměř dramaticky: „Drahé děti! I dnes vám chci ukázat kolik vás miluji, ale je mi líto, že nemohu pomoci každému, aby pochopil moji lásku. Proto vás, drahé děti, vyzývám k modlitbě a úplnému odevzdání se Bohu, protože satan vás chce oddělit každodenními věcmi a chce ve vaše životě zaujmout první místo. Proto, drahé děti, modlete se bez ustání! (16. 10. 1986)

Vycházeje z tohoto poselství, můžeme lépe pochopit nejnovější dosavadní poselství, které jako toto je upozornění na to, co nám náš protivník satan připravuje a na význam modlitby, kterou se jedině můžeme vzepřít jeho plánům a zůstat věrnými spolupracovníky při uskutečňování Mariina plánu s touto farností, s Církví a se světem. (Glasnik mira č. 9 / 2014)