LITANIE A MODLITBA K BL. JANU PAVLU II.

26.04.2014 11:46

DEN PŘED JEHO SVATOŘEČENÍM JSEM PŘELOŽILA PODLE CHORVATSKÉHO TEXTU TUTO POBOŽNOST, ABYCHOM CO NEJVÍCE MOHLI VYUŽÍT TOTO ZŘÍDLO MILOSTI, KTERÉ JE PRO NÁS OTEVŘENO.

 

PAPEŽ JAN PAVEL II. VĚŘIL V PRAVOST MARIÁNSKÝCH ZJEVENÍ V MEDŽUGORJI. O TOM MÁME ŘADU DŮKAZŮ PÍSEMNÝCH A EXISTUJE ŘADA SVĚDKŮ, KTEŘÍ TO MOHOU DOSVĚDČIT. NAPŘÍKLAD VÝROK:

"KDYBYCH NEBYL PAPEŽEM UŽ DÁVNO BYCH BYL V MEDŽUGORJI A ZPOVÍDAL BYCH TAM."

+++++ * +++++ * +++++ *

Litanie a modlitba o přímluvu blahoslaveného papeže Jana Pavla II.

Pane, smiluj se! Kriste, smiluj se! Pane, smiluj se! Kriste, vyslyš nás! Kriste, vyslyš nás! Otče nebeský Bože, smiluj se nad námi! Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi! Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi! Svatá Trojice jeden Bože, smiluj se nad námi!

Svatá Maria, oroduj za nás!

Služebníku Boží, Jane Pavle II., oroduj za nás!

Jane Pavle II., veliký papeži, oroduj za nás!

Jane Pavle II., náměstku Kristův na zemi, oroduj za nás!

Jane Pavle II., následovníku svatého Petra, oroduj za nás!

Jane Pavle II., představiteli Církve dvacátého století, oroduj za nás!

Jane Pavle II., který jsi uvedl křesťany do třetího tisíciletí, oroduj za nás!

Jane Pavle II., který jsi byl zcela oddán Panně Marii heslem «Totus Tuus», oroduj za nás!

Jane Pavle II., milovníku svatého růžence, oroduj za nás!

Jane Pavle II., přímluvce ekumenizmu, oroduj za nás!

Jane Pavle II., poutníku do Mariánských svatyní, oroduj za nás!

Jane Pavle II., horlivý apoštole, oroduj za nás!

Jane Pavle II., hlasateli Evangelia, oroduj za nás!

Jane Pavle II., poslušný podnětů Ducha Svatého, oroduj za nás!

Jane Pavle II., hlasateli Božího milosrdenství, oroduj za nás!

Jane Pavle II., strážce církevní nauky, oroduj za nás!

Jane Pavle II., apoštole Druhého vatikánského koncilu, oroduj za nás!

Jane Pavle II., apoštole Eucharistie, oroduj za nás!

Jane Pavle II., apoštole nemocných, oroduj za nás!

Jane Pavle II., apoštole současných medií, oroduj za nás!

Jane Pavle II., učiteli pravdy, oroduj za nás!

Jane Pavle II., příteli maličkých, oroduj za nás!

Jane Pavle II., příteli mladých, oroduj za nás!

Jane Pavle II., zakladateli Dne mladých, oroduj za nás!

Jane Pavle II., statečný kazateli, oroduj za nás!

Jane Pavle II., nebojácný proroku, oroduj za nás!

Jane Pavle II., neúnavný poutníku, oroduj za nás!

Jane Pavle II., který jsi odpouštěl nepřátelům, oroduj za nás!

Jane Pavle II., vzore křesťanů, oroduj za nás!

Jane Pavle II., přímluvce šťatné smrti, oroduj za nás!

Jane Pavle II., vzore umírání, oroduj za nás!

Jane Pavle II., příklade svatosti, oroduj za nás!

Jane Pavle II., milovníku chudoby, oroduj za nás!

Jane Pavle II., prohlašovateli světců a blahoslavených, oroduj za nás!

Jane Pavle II., hlase utlačovaných, oroduj za nás!

Jane Pavle II., přímluvce všech národů u Boha, oroduj  za nás!

+++++ * +++++

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpust nám, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!

+++++ * +++++

 

- Pros za nás, služebníku Boží, Jane Pavle II. – abychom se stali hodnými zaslíbení Kristových.

Modleme se!

Bože, který jsi Služebníka svého papeže Jana Pavla II. za pastýře své Církve ustanovil, dej nám, abychom na jeho přímluvu statečně svoji víru vyznávali, Církev katolickou milovali, k Matce Církve zvláštní zbožnost zachovávali, abychom tak jednou do Království nebeského došli - který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

MODLITBA ZA ZÍSKÁNÍ MILOSTI NA PŘÍMLUVU SLUŽEBNÍKA BOŽÍHO PAPEŽE JANA PAVLA II.

O, Nejsvětější Trojjediný Bože, děkujeme Ti, že jsi Církvi daroval papeže Jana Pavla II., a v něm zazářila něžnost Tvého Otcovství, sláva kříže Kristova a zář Ducha Lásky. Spoléhaje zcela na Tvoje nekonečné Milosrdenství a Mariinu mateřskou přímluvu, on nám poskytoval živý obraz Ježíše, Dobrého Pastýř, a ukázal, že svatost, nejvyšší forma pravého křesťanského života, je cestou, kterou můžeme dosáhnout věčného spojení s Tebou. Dej nám, na jeho přímluvu, podle své vůle, milost ...  o kterou Tě prosíme v naději, že Jan Pavel II. bude brzy zařazen mezi Tvoje svaté.  Amen