Korunka k sv. Michaelu archandělu

03.11.2016 14:29

Korunkou k sv. Michaelovi lze krásně uctít tohoto velkého archanděla a devět andělských chórů. Co myslíme pod slovem chóry? Zdá se, že Bůh stvořil různé řády andělů. Písmo rozlišuje devět řádů. Jsou to Serafíni, cherubíni, trůny, panstva, síly, mocnosti, knížectví, archandělé a andělé (Iz 6,2, Gen 3,24, Kol 1,6, Ef 1,21, Ř 8,38). Možná jich je víc, ale pouze tyto nám byly zjeveny.

Serafové se považují za nejvyšší, kteří jsou nejdůvěrněji spojeni s Bohem, zatímco andělské chóry jsou nejnižší.             

Původ Korunky ke sv. Michaelovi sahá k Boží služebnici Antonii d'Astonac, které se ve vidění zjevil sv. Michael. Řekl Antonii, aby ho uctívala modlitbou k devíti andělským chórům.

Zaslíbení Toho, kdo se bude modlit tuto pobožnost z úcty k němu, bude při svatém přijímání doprovázet devět andělů, vybraných po jednom z každého chóru. Těm, kteří se budou denně modlit tuto Korunku, bude pomáhat sv. Michael a všichni svatí andělé po celý život.

Bože, pospěš mi na pomoc.
            Pane, pospěš mi pomáhat.
            Sláva Otci ...

            (Po modlitbě ke každému z devíti chórů následuje Otče náš a třikrát Zdrávas Maria).

Na přímluvu svatého Michaela a nebeského chóru Serafů ať nás Pán učiní hodnými hořet ohněm dokonalé lásky. Amen.

Na přímluvu svatého Michaela a nebeského chóru cherubů ať nám Pán udělí milost zanechat hříšné cesty a vykročit na cestu křesťanské dokonalosti. Amen.

Na přímluvu svatého Michaela a nebeského chóru trůnů ať nám Pán vloží do srdce ducha pravé a upřímné pokory. Amen.

Na přímluvu svatého Michaela a nebeského chóru panstev ať nám Pán udělí milost ovládat naše smysly a přemáhat nevázané vášně. Amen.

Na přímluvu svatého Michaela a nebeského chóru sil ať Pán chrání naše duše před ďáblovými úklady a pokoušením. Amen.

Na přímluvu svatého Michaela a nebeského chóru mocností ať nás Pán chrání před zlým a před pádem do pokušení. Amen.

Na přímluvu svatého Michaela a nebeského chóru knížectví ať Pán naplní naše duše duchem pravé poslušnosti. Amen.

Na přímluvu svatého Michaela a nebeského chóru archandělů ať nám Pán dá vytrvalost ve víře a ve všech dobrých dílech, abychom dosáhli nebeskou slávu. Amen.

Na přímluvu svatého Michaela a nebeského chóru andělů ať nás Pán svými svatými anděly chrání v tomto smrtelném životě a přivede do věčné slávy. Amen.

Následuje Otče náš na počest andělů: sv. Michala, sv. Gabriela, sv. Rafaela a andělů strážných.

Závěrečná modlitba

Slavné kníže, svatý Michaeli, vůdce a veliteli nebeských zástupů, strážce duší, přemožitei odbojných duchů, služebníku v domě božského Krále a náš obdivuhodný průvodce, ty se skvíš vznešeností a nadpřirozenými ctnostmi, obracíme se na tebe s důvěrou a prosíme, abys nás chránil od každého zla a svojí milostivou ochranou nám pomáhal sloužit Bohu po všechny dny našeho života.

V. Oroduj za nás, slavný sv. Michaeli, kníže Kristovy církve.
R. Abychom se stali hodnými jeho zaslíbení.

Všemohoucí a věčný Bože, tys nám ve své nevýslovné dobrotě a milosrdné touze spasit všechny lidi ustanovil slavného archanděla, sv. Michaela, za knížete tvé církve. Vysvoboď nás od našich nepřátel, aby nás netrýznili v hodině naší smrti, ale aby nás sv. Michael přivedl k tobě. Prosíme tě o to pro zásluhy Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Seraphim, volné dílo, wikipedia