Kázání z rorátní mše svaté o Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie v Medžugorji

08.12.2023 13:33

Fra Marin Mikulić (novokněz)

Raduj se milostiplná Pán s Tebou. Nikdy nikoho ani dříve ani později takto Boží hlasatel nepozdravil. Nikdy nikoho Bůh tak nevyvýšil jako naši Neposkvrněnou Pannu Marii. Andělův pozdrav ji překvapil a vylekal. Neboj se Maria, je odpověď Boží, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš Syna. Ten bude veliký a bude se nazývat Synem Nejvyššího. Tak se splnil příslib o kterém mluví dnešní první čtení. Ta Žena, která se svým Synem rozdrtí hlavu hada je mezi námi. Nyzývá se Neposkvrněná. Můžeme jásat nad její svatostí. Před námi je Milostiplná. Maria je narozená bez hříchu, bratři a sestry. My nosíme to břemeno hříchu. Proto je Ona tady, aby nám pomohla, abychom se od hříchu osvobodili. My víme, že hřích je zlo, které odcizuje jednoho člověka od druhého, odcizuje člověka od Boha. Hřích je kořenem všeho našeho utrpení, neštěstí a sporů. Odcizuje nás od Pána, od jeho Míru a Lásky. Znetvořuje nás.

Když Pán plánoval, že se stane člověkem, aby hříšnému, Bohu vzdálenému člověku vrátil krásu a svatost svojí bytosti a tváře, naplánoval Neposkvrněnou jako dokonalý původ Božího člověka. To Tělo ve kterém se Syn Boží stane člověkem muselo od počátku být dokonale osvobozené od hříchu, svaté a plné milosti, krásy a lásky Boží. Ona duše, která tolik milovala Boha od prvního okamžiku, je i plná Boha. Dívej se do té tváře, která se nejvíce podobá Kristu. Jenom Ona tě může přivést ke Kristu.

Víc než kdy jindy se potřebujeme co nejčastěji zahledět do tváře Neposkvrněné. Snažit se jí být co nejpodobnější, co nejméně zatížení hříchem, který nás zatěžuje a oslepuje. Více než dříve potřebujeme Neposkvrněnou. Dnes se křesťanský svět topí v moři hříchu a ani trochu se hříchu neleká. Zdá se mi, že nastala doba, kdy křesťané Boha nejvíce urážejí, jediného a největšího svého přítele, který se jim stal nepřítelem. Zdá se mi, že nastal čas, kdy je hanba být poctivý, nevinný, čistý. Bohužel se hřích hluboce zakořenil i mezi námi křesťany. I křesťané plavou ve špinavých vodách hříchu a ani trochu se toho nelekají. Proto prosme Neposkvrněnou, aby křesťané prohlédli a vrátili se k Bohu celým srdcem dokud ještě nepadli do náruče satanovi. 

Neposkvrněná Maria kéž nám vyprosí očištění od hříchu a život bez hříchu nebo alespoň život s co nejméně hříchu. Ať nás Neposkvrněná naučí, abychom se báli hříchu a pomůže nám, abychom proti hříchu bojovali. Neposkvrněná je jediný příklad, jediná cesta, která nás vede ke Kristu. Jiné cesty není. Ona je ta jediná. Proto se k ní utíkejme, ať nás vede a dovede k Ježíši Kristu.

Maria, bez hříchu prvotního počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme. Amen.