Kázání kardinála E. Simoniho v Medžugorji 24. dubna

26.04.2023 01:50

Největší zázrak, který se děje na světě k radosti celého lidstva je, že Ježíš přichází prostřednictvím rukou obyčejného kněze, aby dával světlo, naději a lásku.

Lidstvo žilo dlouhá tisíciletí bez Ježíše. Ježíš sice byl Bůh, ale ne vtělený. Aby nás spasil od smrtelného hříchu, prvotního hříchu, kterého se dopustili naši prarodiče, Adam a Eva, žádala Boží spravedlnost krev, ale ne zvířecí krev, ale Božskou krev. Jak říká svatý Pavel v plnosti času podle vůle Boha Otce přišel Bůh na tento svět jako vtělený, všemohoucí Bůh. My všichni lidé jsme originální výtvory Boží s nesmrtelným duchem. Víme, že jsme na tomto světě každý den poutníky. A i když jsme poutníky jsme stvořeni pro věčnost, abychom žili na věčnosti, jak říká svatý Pavel. Ježíš žil 33 roky. Hlásal evangelium a dal nám Božskou nauku. Poučil nás jak rozlišovat, jak žít, abychom mohli žít na věčnosti. Po tisíciletí se lidé modlili, volali : Ať se otevře země a vydá Spasitele... A přišel Ježíš a učil lidi jak se mají chovat, aby si vysloužili Ráj. Ale nikdy nesmíme zapomenout na ta Ježíšova slova, která odpověděl tomu bohatému mladíkovi, když se ho zeptal: Co mám dělat, abych získal život věčný? A Ježíš mu odpověděl jemnými slovy: Máš v životě ctít deset přikázání mého nebeského Otce.

A my všichni, kteří se ocitáme v tomto překrásném kostele, všichni jsme sem přišli, abychom se setkali s Pánem Ježíšem Vzkříšeným, abychom poslali jeho radost a věčnou slávu. Peníze, které jsou knížetem tohoto světa nám dávají falešné sliby, protože člověk je stvořený Bohem pro věčné štěstí. Ale my musíme následovat Ježíšova slova, která sdělil nám všem: Přijďte ke mně všichni kdo jste obtíženi, kdo jste hladoví, kdo jste nešťastní, kdo nemáte střechu nad hlavou... Přijďte ke mně, ale nejdříve žádejte Království nebeské a Boží slávu a potom budou všechna vaše přání splněna.

V dnešním evangelijním úryvku vidíme ten Ježíšův pohled. Viděl lidi, nastoupil na loďku a začal poučovat lidi z té loďky: Přišel jsem na tento svět, abych vám dal věčné světlo, radost. Přišel jsem, abych vám dal pokrm a vodu, po které už nebudete nikdy žíznit. Abych vám dal věčnou radost a štěstí. Když se díváme na duchovní situaci v současném světě, ptejme se co my děláme každý den. Nakolik my známe Ježíše, nakolik milujeme Ježíše, co vlastně dobrého děláme?

Ježíš není viditelný našim fyzickým očím, ale je přítomen ve všech kostelích světa a všechny nás zve k věčné spáse.

Počátek moudrosti je bázeň, abychom neztratili Pána. A vy kdo jste bohatí, podělte se o své bohatství se všemi těmi, kdo jsou chudí a to bude vaše trvalá ctnost pro nebe. Co jste učinili svým bratřím, mně jste učinili. A budete slyšet slova andělských sborů a slova Boha Všemohoucího: Pojďte ke mně vy blažení, vyvolení mého Otce, neboť všechno co jste učinili jednomu z nejmenších svých bratří mně jste učinili a vám je připravené Království od počátku světa. Jednejte tak, aby všechno vaše bohatství se stalo věčným bohatstvím, když pomáháte svým přátelům a chudým. Ježíš nám svými slovy říká, že všichni kteří plní vůli mého Otce nebeského jsou moji bratři, moje sestry, moje matka...

Každého dne se potřebujeme zasvětit Přesvatému Srdci Ježíšovu a potřebujeme se svěřit mocné přímluvě Matky Marie, Matce, která se za nás přimlouvá, Matce lidstva po všechny věky. A tím způsobem najdeme způsob jak se přiblížíme Ježíšovi a vzdálíme se od hříchu, zvrácené sexuality, drogy, alkoholu, všeho toho co nás vede do věčného ohně, do pekla.

Musíme mluvit zcela jasně. Ježíš před tím než odešel do Ráje, než vystoupil do Nebe, řekl svým apoštolům: Hlásejte evangelium všem národům, aby všichni poznali moje slova a získali trvalou věčnost v Ráji. Strach z takzvané smrti je pro nás překážkou, brání nám v tom, abychom se přiblížili lásce Boží. Ježíš živý je s námi. On je tu. On, který vzkřísil z mrtvých svého přítele Lazara, který byl v hrobě čtyři dny... Ježíš přišel k hrobu a řekl: Lazare, vyjdi ven. A Lazar před očima všech přítomných vstal z mrtvých. Všech, kteří tam byli a jeho sester Marty a Marie. Vzkříšení je světlo věčnosti a jak říká svatý Pavel, že kdyby nebylo Vzkříšení pak by všechno to ostatní nemělo žádnou cenu. A proto Ježíš přišel, aby šířil světlo, aby zničil smrt, aby rozšířil lásku do všech lidských srdcí. Ježíš je živý ve všech kostelech světa, živý ve svém těle. Ať dnes večer vzkříšený Ježíš vám všem řekne: přijďte ke mně vy všichni, kteří jste unavení a obtížení a dám vám mír, radost, naději. Dám vám nesmrtelného ducha a nakonec vás přivedu do věčného štěstí, do Ráje. Ježíš, který je naše světlo a naše radost nám dá život věčný, který trvá bez konce! Nezapomínejte se v modlitbě odevzdávat do přímluv Matky Marie. Nezapomínejte se ani modlit čtyři růžence denně, stejně jako máme čtyři jídla denně a naše duše a naše srdce bude čisté, svaté, prosvícené nesmrtelným Duchem a připravené pro věčnost.. Buď pochválen Ježíš i Maria.