Kázání arcibiskupa Henrika Hosera v Medžugorji 8. září 2018

11.09.2018 16:24

Bratři a sestry,

Dnes slavíme narození Blahoslavené Panny Marie.

Obecně je v kultuře zvyk slavit narozeniny. To je významné datum, které určuje naši základní identitu, neboli kdo jsme.

To datum se uvádí v dokumentech jako: občanský průkaz nebo cestovní pas. Od toho data se počítají období našeho dorůstání, vzdělávání a pokračování v zaměstnání, a nakonec i období důchodu.

Kromě data narození, je zaznamenáváno i pohlaví se kterým jsme přišli na svět a také místo narození, které je také významné pro naši identitu.

Narozeniny jsou stejně tak příležitostí pro vzpomínání na rodinu ve které jsme vyrůstali, na příbuzné a předky. Současně vyjadřujeme i naše přání související s budoucností, projekty, a dokonce i sny. Stříbrné, zlaté, diamantové, dokonce i platinové jubileum naší existence na této zemi, jsou významnými daty.

Poslechněme si také slova Pána Ježíše, který říká o ženě : "Má zármutek, když rodí, protože nastala její hodina, ale když se narodí dítě už nevzpomíná na utrpení z radosti, že se na svět narodil člověk. "

Jak veliká musela být radost Jáchyma a Anny, když po letech čekání se dočkali narození Dcerky, která je nepřestávala uvádět v nadšení.

Dnes, tedy slavíme narození Přesvaté Panny Marie. Co víme o této události? Neznáme přesné datum této události, právě tak jako neznáme ani datum Kristova narození. Ale, od prvních století křesťanství, se svátek Mariina narození, slaví každým rokem 8. září, přesně 9 měsíců po svátku Neposkvrněného Početí.

Kde se Maria narodila? - To je další otázka, kterou je možné položit. Jeruzalémská tradice udává konkrétní místo: v blízkosti  někdejšího chrámu, vedle rybníku, u Ovčí brány (Bethesda).

Tam později Ježíš, Mariin Syn, uzdravoval nemocné, chromé a ochrnulé;  v blízkosti tohoto rybníku se nacházel dům Jáchyma a Anny, Mariiných rodičů, jejichž jména také uvádí tradice.

Dnes se tam tyčí bazilika sv. Anny, v prostém a velmi krásném romantickém stylu, a pod zemí téže baziliky, nachází se stejně krásná a světlá jeskyně narození Matky Boží.

Podle stejné tradice, když bylo Marii jen několik málo roků, její rodiče, ji v chrámě Páně, odevzdali pro službu Bohu. Když sama vystupovala po schodišti, vůbec se neohlížela zpět, což překvapilo svědky této události.

Drazí farníci a poutníci,

 "Tvé narození,  Bohorodičko, zvěstovalo radost celému světu: z Tebe vzešlo Slunce spravedlnosti, Kristus Bůh náš." To praví byzantská liturgie, a dnešní vstupní antifona zní podobně: "Radostně slavíme narození Blahoslavené Panny Marie: z Ní se narodilo Slunce pravdy, Kristus Bůh náš!".

Bratři a sestry, není možné přecenit tuto velikou událost! Je to současně i veliké mystérium naší víry. Narození Panny Marie předcházelo Její počatí, které je chápáno z dvojího pohledu.

Ona je počata vlastními rodiči, svatými Jáchymem a Annou, v lidské přirozenosti jako jejich biologické Dítě, nejkrásnější květ lidského rodu, jako Plod mnoha generací, jak nám popisují evangelisté, což jsme také slyšeli v dnešním Evangeliu, v Ježíšově rodokmeni.

Současně to bylo i Neposkvrněné Početí, stvořitelská Boží intervence. Naplněná Duchem Svatým, od prvního okamžiku svého početí, stala se novým stvořením, osvobozeným od každého hříchu a zla.  Bůh vtiskl do Její duše svůj obraz a podobu, kterou nic nemůže zastínit, stvořil svoje originální dílo dobra a krásy, vrchol všeho stvoření.

Sv. Ondřej Krétský řekl: "Narození Bohorodičky je počátek, zatímco je naplnění a konec  předurčeno sjednocením Slova s tělem. Hle, přichází na svět Panna, přijímá pokrm a utváří se, a tak se připravuje, aby byla Matkou Bohu, Králi všech věků."

Počata a zrozena je Nová Eva, Matka všech věřících. její narození bylo královské: přišla na svět Princezna, předurčená pro kralování. Nanebevzatá s duší a tělem, korunovaná za Královnu Nebe a země a tudíž celého stvoření.

Je Královnou lidí i andělů, Královnou a Matkou Ježíše Krista. Ona není jenom naše "Kmotra" při křtu, ale i věrohodný "svědek" našeho Biřmování a Prvního sv. Přijímání.

Protože je Ona milostiplná od samotného počátku, prosí za nás Ducha Svatého,  kterého přijímáme ve svátosti křesťanské inicializace a přijímáme Tělo a Krev Ježíše, které od Ní pocházejí.

Co jí přinášíme jako dar k narozeninám, jako dar vděčného srdce?

Nejdříve přinášíme závazek zachovávat čtvrté Boží přikázání: Cti otce a matku. Maria ctila svoje rodiče a poslouchala je. (Některé obrázky zachycují, jak Jí sv. Anna učila číst). Byla poslušná stejně jako byl později Ježíš poslušný Jí a sv. Josefa.

Přinášíme i vroucí touhu poslouchat Její hlas a následovat Její pokyny: společně se modlit, otevírat srdce pro Boží výzvy, vnášet mír do sebe i do svého životního prostředí.

Ať Její název, Královna Míru, je pro nás pokyn a ukazatel směru ve světě hádek a rozdělenosti!

Královno Míru,  modli se za nás! Amen