Ještě k otázce svobodné volby očkovat se nebo ne.

13.11.2021 14:34

fra Mario Knezović: Mediální manipulace a rozsévání strachu 

Drazí a ctění bratři v Kristu. Zatímco se vám zdá, že jste zapomenuti a opuštěni svými pastýři, tyto texty mluví o opaku: Kněží jsou s vámi a sdílejí s vámi vaše duchovní boje a životní – morální pochybnosti.

Možná budou i takoví, kteří řeknou proč se vůbec ozýváme a pozvedáme svůj  hlas. Ale pro ty může být odpovědí jen to co píše svatý Pavel v listu Timoteovi: „ Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.. (2 Tim 4,2).

Mluvme, říká Ježíš: „...jestli tito umlknou, kamení bude křičet!“ (Lk 19,40) Mluvíme právě proto, že se od nás očekává, že umlkneme, když se jedná o svědomí, morální nauku, lidská práva a svobodu. V éře mediální manipulace se těžko bojuje o prostor ve kterém by bylo možné slyšet jiné a odlišné smýšlení. Čas na argumentaci jako by nebyl, ale času pro manipulaci je nadbytek! Myslet jinak začalo být příliš nebezpečné. Ptejme se tedy v co se to media proměnila?

Z křesťanského zorného úhlu stojí za to zdůraznit, že jsou media „podivuhodné Boží dary“, jak  je už v roce  1957 nazval papež Pio XII. Přesto se ty dary mnohokrát zneužívají.

Z mediální abecedy by bylo potřebné si zopakovat následující. Základní úlohou zdravých medií má být: pravda, informovanost, objektivnost. Přitom je i povrchnímu čtenáři jasné, že se mnohá media proměnila v lež, manipulaci a subjektivnost. Media, která se fakultativně nazývají mainstreamová media se stala hlásnou troubou velkého kapitálu a jsou ve službě vládních úřadů. V době kovidové krize došlo k cenzuře neslýchaných rozměrů. Nějaký skrytý „světový policajt“ začíná rozhodovat o tom co je Pravda a co lež.

Jestli tomu tak není proč se tedy maže z internetu obsah, který mluví o očkování opačně než smýšlejí mocnáři? Jestli se opíráme o objektivní a pravdivé informování, proč media dostávají  dotace za vydání, jestliže píší a publikují to co si odpovědné štáby jednotlivých států přejí? Důvěrně znám, jak se určitým mediím v našich oblastech hrozilo, že přijdou o koncesi – právo vysílání - jestliže budou o tématu kovidu a očkování mluvit jinak než co prohlašuje vládní štáb.

Papežský dokument „Etika na internetu“ už dlouho upozorňuje na nepřijatelnou situaci ve které existují informace pro bohaté a informace pro chudé. Lidé se právem bouří. Objektivní a pravdivé informování uvolnilo místo dezinformacím, manipulacím a rozsévání strachu. Můžeme si představit co by se stalo, kdyby media během vlastenecké války rozsévala strach a na začátku informačních relací informovala pouze o počtu padlých, raněných, vyhnaných, bombardovaných, atd.? Ne. V té době to media nedělala, se vědělo, že je rozsévání strachu cesta k porážce a brána ke kolektivní depresi. A co máme dnes? Všechny zprávy začínají počtem onemocnělých, zemřelých, hospitalizovaných, atd. Jenom z toho příkladu můžeme vyčíst co je plán. Plánem je zasévat paniku a strach.

A já se zeptám: Jestli jsou media, která přinášejí hlasy vládních štábů skvěle finančně odměňována, proč na počátku těch informací nebo zpráv není uváděno, co by tam podle zákona být mělo, že se tu jedná o sponzorovaný program - marketing? Ty programy nám nejdříve prohlašovaly, že není možné důvěryhodné vakcíny připravit v období kratším než 5 a dokonce až 12 roků. A potom se vakcína objevila „přes noc“. Ta media nám ještě před začátkem očkování ústy vládních činitelů říkala, že budeme přijímat 5, 6, 7 nebo i více dóz. Jak předem znali, že dvě dózy nebudou účinné? Takových rozporuplných výroků můžeme uvádět bezpočet, do nekonečna.

Postoj Církve je jasný. Ve svém kanonu 747 říká, že Církev má povinnost a přirozené právo, nezávisle na jakékoli lidské moci, kázat  evangelium všem národům. Ale buďme upřímní, ten proces a úkol je brzděn. Všeobecně vzniká dojem, že se biskupové, kněží a věřící, kteří brání svobodu svědomí – Božího hlasu v nás, a tak zastupují svobodu výběru vakcín - vylučováni z veřejného prostoru. Ti, kteří smýšlejí jinak jsou označováni za podivíny, kteří nemyslí na druhé! Je slyšet hlasy, jako ten určený prorokovi  Amosu, kterému vládce Jeroboma prostřednictvím svého vyslance Amasia říká, aby přestal prorokovat a odešel z jeho země, protože on ho živí. Vlastně mu vzkázal, že jestli chce říkat pravdu, může, ale někde jinde. Tady se vnucuje otázka: Je-li příčina toho, že se něco zamlčuje i v tom, že někdo Církev finančně nebo jinak podplácí, jako bylo uplácení proroka Amosa chlebem vladaře Jeroboama!?

A tak vidíte kam jsme se až dostali ve svých úvahách. Pravda a svědomí jsou jediné zdroje našich rozhodnutí. Nebojte se. Jsme s vámi, my bratři kněží v modlitbách, podporujeme vás svými  úvahami, sdílíme vaše muka a trápení. Vaše právo na svobodnou volbu a svobodu svědomí budeme bránit. K tomu nám pomáhej Bůh! Toto je poselství jménem mnoha kněží, které sice nejmenujeme, ale jsou nám velkou oporou. Díky jim!

Dr. scfra Mario Knezović